Ny Statistiske analyser om utdanning

Ungdom med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn i norsk utdanning - en framtidig suksesshistorie?

Publisert:

Stort mangfold og sterk utdanningsmotivasjon, er hovedinntrykket av ungdom med etnisk minoritetsbakgrunn som tar norsk utdanning. På den ene siden er det en betydelige andel av førstegenerasjonsinnvandrerne med ikke-vestlig bakgrunn som ikke deltar i videregående opplæring og som heller ikke er registrert med fullført grunnskole, og det er også ganske store prestasjonsforskjeller mellom minoritets- og majoritetsungdom i videregående opplæring. På den annen side har andelen av minoritetsungdom som tar videregående opplæring økt mye siste tiår, og overgangen til høyere utdanning er særlig stor blant minoritetsungdommen.


Dette går fram i artikkelen ”Ungdom med innvandrerbakgrunn i norsk utdanning - ser vi en framtidig suksesshistorie” i publikasjonen ” Utdanning 2005 - deltakelse og kompetanse ”. Artikkelen tar for seg deltaking i videregående opplæring, karakterer, fullføring av videregående opplæring og overgang til høyere utdanning. To kull som startet i videregående opplæring i henholdsvis 1999 og 2001 følges spesielt.

Estimerte gjennomsnittskarakterer fra grunnkurs, etter innvandrerbakgrunn, foreldres utdanning og fars inntekt. Resultater av lineær regresjon

Estimerte gjennomsnittskarakterer fra grunnkurs,  etter innvandrerbakgrunn og foreldres arbeidsmarkedstilknytning. Resultater av lineær regresjon

Økt andel tar videregående

Det er betydelige andeler av førstegenerasjonsinnvandrere som ikke deltar i videregående opplæring og som heller ikke er registrert med fullført grunnskole. Det siste gjelder hele 20 prosent av 18 år gamle førstegenerasjonsinnvandrere med ikke-vestlig bakgrunn; de fleste av disse hadde bodd i Norge veldig kort tid. Samtidig er det en økt andel som tar videregående: I 1994 var andelen av 16-18-åringer med førstegenerasjons ikke-vestlig bakgrunn som var registrert i videregående opplæring, 60 prosent. Andelen var økt til 71 prosent i 2003. Tilsvarende andel i 2003 blant etterkommere (født i Norge, utenlandsfødte foreldre) med ikke-vestlig bakgrunn var 88 prosent. Blant elever uten innvandrerbakgrunn i samme aldersgruppe i 2003 var andelen 92 prosent.

Familiebakgrunn spiller en rolle

Det er nokså store prestasjonsforskjeller målt i karakterer mellom minoritets- og majoritetselevene som tar videregående opplæring. En del av denne forskjellen, men ikke hele, kan tilskrives forskjeller i bakgrunnsforhold målt ved foreldres utdanningsnivå, inntekt og arbeidsmarkedstilknytning mellom minoritets- og majoritetselever. Dette er illustrert i figurene nedenfor, som viser beregnede karakterer for elever i ulike grupper etter familiebakgrunn. Også andelen som fullfører på normert tid er påvirket av sosiale eller familiære bakgrunnsforhold, noe som også er illustrert nedenfor.

Beregnet andel som har fullført på normert tid av 1999-kullet, etter foreldres arbeidsmarkedsstatus. Resultater av binomisk logistisk regresjon

Beregnet andel som har fullført på normert tid av 1999-kullet, etter foreldres utdanningsnivå. Resultater av binomisk logistisk regresjon

Det er forskjeller i karakterer og i andelen som fullfører etter foreldres utdanningsnivå og inntekt, både blant majoritets- og minoritetselever, og forskjellene etter sosial bakgrunn er størst blant majoritetselevene. Dessuten, i de laveste sosiale sjiktene er det små eller ingen forskjeller mellom majoritets- og minoritetselever. I og med at langt flere av foreldrene til minoritetsungdom enn foreldrene til majoritetsungdom har lav sosial bakgrunn og/eller er uten arbeid, betyr dette, totalt sett, nokså mye for minoritetsungdommens skoleprestasjoner.

Botid i Norge synes å spille liten rolle for prestasjonene blant dem som er i videregående opplæring, men det betyr mye for hvorvidt en er i videregående. Ungdom som har svært kort botid i Norge, er ofte utenfor videregående opplæring eller er ofte forsinket i sine opplæringsløp.

Beregnet sannsynlighet for å ha begynt i høyere utdanning i 2003 (eller tidligere). 1999-kullet
Motiverte minoritetselever

Motivasjonen til å ta høyere utdanning synes også å være meget sterk blant minoritetselevene. Av dem som har fullført videregående opplæring, er det like stor andel av etterkommere og førstegenerasjonsinnvandrere med ikke-vestlig bakgrunn som blant majoritetselever som er å finne i høyere utdanning ett år etter fullført videregående. Det er dessuten flere av minoritets- enn av majoritetselever som går direkte over i høyere utdanning, både blant førstegenerasjonsinnvandrere og etterkommere.

Innenfor de ulike sosiale sjiktene er det langt flere av elevene med ikke-vestlig bakgrunn, både blant førstegenerasjon og etterkommere, som begynner i høyere utdanning etter fullført videregående opplæring, enn av majoritetselevene. Mange elever med innvandrerbakgrunn har imidlertid ikke fullført videregående. Men, da vi så på andeler av fødselskull (19-24 år), fant vi at blant etterkommere med ikke-vestlig bakgrunn er det uansett vel så mange som blant majoritetsungdommen som er å finne i høyere utdanning. 

Kontakt