Introduksjonsordningen for flyktninger

To av tre i jobb eller utdanning ett år etter

Publisert:

Blant dem som gikk ut av introduksjonsordningen i 2006, var 65 prosent sysselsatt eller under utdanning i 2007. Dette var flere enn tilsvarende andel for dem som gikk ut i 2005. Menn og unge jobber eller studerer i større grad enn kvinner og eldre.

I løpet av 2006 deltok 8800 personer, hvor av 55 prosent menn, i kommunenes introduksjonsprogram. Det var flest deltakere fra Somalia, Afghanistan, Russland og Irak, men det var stor forskjell på deltakelsesgraden for flyktninger fra ulike land. Mens flyktninger fra Myanmar og Kongo har høyest deltakelsesgrad i programmet, har flyktninger fra Irak lavest deltakelsesgrad.

Blant dem som gikk ut av introduksjonsordningen i 2006, var 65 prosent sysselsatt eller under utdanning i november 2007. 10 prosent var registrert arbeidsledige eller på tiltak. Tilsvarende tall for dem som gikk ut av programmet i 2005 var henholdsvis 53 og 12 prosent, ett år etter endt program.

Over halvparten av kvinnene (56 prosent) som har gått fra introduksjonsprogrammet til sysselsetting, finner vi igjen i offentlig forvaltning og -tjenesteyting, mens mennene er mer spredt. Rundt 20 prosent jobber i henholdsvis industrien, varehandelen og i forretningsmessig og offentlig tjenesteyting.

Det er betydelige alders- og kjønnsforskjeller blant dem som har gått ut av programmet. Blant dem som jobber eller er under utdanningen, er menn overrepresentert, mens kvinner er overrepresentert blant dem som har liten eller ingen tilknytning til arbeidslivet. Yngre går i større grad enn eldre ut i arbeid eller utdanning. I aldersgruppa 18-25 år var over 70 prosent av dem som avsluttet programmet i 2006 i jobb eller utdanning i november 2007.

Alle flyktninger som kommer til Norge har rett/plikt til å delta i et introduksjonsprogram. Gjennom introduksjonsordningen får flyktningene opplæring blant annet norsk og samfunnsfag, noe som skal bidra til at de kvalifiseres til å delta i ordinær utdanning og i arbeidslivet og dermed blir i stand til å forsørge seg og sin familie. Det er også et mål med ordningen å styrke den enkeltes mulighet til deltakelse i samfunnet. Alle som deltar i introduksjonsordingen mottar introduksjonsstønad.

Arbeidsmarkedstilknytningen ett år etter avsluttet program varierer også med landbakgrunn. Det var 43 prosent av flyktningene med bakgrunn fra Irak som var i jobb eller utdanning, mens tilsvarende andel for flyktningene fra Afghanistan var 76 prosent. Irak hadde videre den største andelen registrert ledig eller på tiltak med 15 prosent, mens Afghanistan hadde lavest andel ledige eller på tiltak med 7 prosent. De med bakgrunn fra Irak og Somalia var i minst grad tilknyttet arbeidsmarkedet, av de vi har sett på her.

I tillegg til opplæring i norsk med samfunnsfag, kan flyktningene også ta valgfrie tilleggskurs.

Det ser ut til å være en klar sammenheng mellom all deltakelse i kurs og tiltak utover norskopplæring med samfunnsfag og en nærere tilknytning til arbeidslivet året etter.


Les hele rapporten her

Kontakt