Rapporter 2015/50

Norske resultater fra Eurostudent V i et europeisk perspektiv

Studenters økonomi og studiesituasjon

Studenter i Norge skiller seg ut ved at flere jobber ved siden av studiene enn i våre naboland. Tidsbruken på studier er likevel på samme nivå. Det er vanligere blant studenter i Norden å ha hatt et langt opphold mellom videregående og høyere utdanning.

Det er vanligere blant studenter i Norge å jobbe ved siden av studiene enn i våre naboland, men tidsbruken på studier er på nivå med det vi finner ellers i Norden. Studenter i Norden skiller seg ut ved at mange har et langt opphold mellom videregående og høyere utdanning.

Det viser tall fra SSBs rapport Studenters økonomi og studiesituasjon. Rapporten viser norske resultater i et europeisk perspektiv fra studentundersøkelsen Eurostudent V. Studentundersøkelsen ble gjennomført i 29 land i 2013.Mange har arbeidserfaring før høyere utdanning

Studentene i Norge skiller seg ut på flere områder. Sammen med andre nordiske land har vi en høy andel studenter som har hatt et lengre opphold mellom videregående og høyere utdanning. I Norge har 40 prosent hatt et opphold på mer enn to år før de begynte i høyere utdanning første gang, sammenlignet med rundt eller under 10 prosent i de fleste Eurostudent-landene. Nær halvparten av studentene i Norge oppgir å ha hatt erfaring fra regelmessig arbeid før de begynte i høyere utdanning for første gang.

Halvparten jobber ved siden av studiene

Studenter i Norge skiller seg også ut ved at et flertall jobber ved siden av studiene. 52 prosent av borteboende studenter hatt lønnet arbeid gjennom hele semesteret i 2013, sammenlignet med kun vel 30 prosent av studentene i Finland og Sverige.

Gjennomsnittlig bruk av timer på lønnsarbeid ved siden av studier har steget med tre timer fra 2010 til 2013, og er nå på 15 timer i uken, eller 9 timer i uken for heltidsstudenter. Norge er det landet der flest studenter mottar offentlig stipend eller lån. I tillegg har også den offentlige studiestøtten større betydning for mottagernes samlede inntekt enn i andre land.

Flytter tidlig hjemmefra

Selv om inntektsnivået er høyt i Norge, oppgir 1 av 5 borteboende studenter at de i svært stor grad føler at pengene ikke strekker til. Bokostnadene til borteboende studenter i Norge kan virke høye sammenlignet med andre land, men utgjør imidlertid en lavere andel av studentenes samlede utgifter enn i våre nordiske naboland.

Studentene i Norden flytter tidlig hjemmefra sammenliknet med studenter i andre europeiske land. Av studentene i Norge under 22 år bodde kun 21 prosent med foreldrene. 15 prosent av alle studenter i Norge bor i en bolig som er tilrettelagt for studenter, klart lavere enn i Finland (32 prosent) og Sverige (28 prosent).

Høy andel kvinner og studenter over 30 år

I Norge er over 60 prosent av studentene kvinner. Forskjellene mellom kvinner og menn i høyere utdanning i Norge er blant de mest markerte i Europa. Sammen med andre nordiske land har Norge en særlig høy andel studenter over 30 år.

Nokså fornøyd med kvaliteten på studiene

Rundt 60 prosent av studentene er fornøyd med undervisningskvalitet, organisering av studiene, studieadministrasjonen og studiefasiliteter. Dette er midt på treet sammenlignet med andre Eurostudent-land. Når det kommer til å vurdere sine sjanser på det nasjonale arbeidsmarkedet etter endt studier, er studenter i Norge mer positive enn i andre land i undersøkelsen.

Om publikasjonen

Tittel

Studenters økonomi og studiesituasjon. Norske resultater fra Eurostudent V i et europeisk perspektiv

Ansvarlige

Kjartan Steffensen, Rachel Ekren, Geir Nygård

Serie og -nummer

Rapporter 2015/50

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Oppdragsgiver

Kunnskapsdepartementet

Emner

Høyere utdanning, Levekår

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9253-8

ISBN (trykt)

978-82-537-9252-1

ISSN

1892-7513

Antall sider

61

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.