Innvandrere og utdanning

Store forskjeller i utdanningsnivået blant innvandrere i Norge

Publisert:

OECD publiserte nylig en rapport som viser at 40 prosent av utenlandske statsborgere i Norge har høyere utdanning. Men hvis vi også tar med innvandrere som har fått norsk statsborgerskap blir tallet langt lavere. I tillegg har vi svært mangelfulle opplysninger om innvandrernes utdanningsnivå.

I OECD publikasjonen Trends in International Migration settes søkelyset på utdanningsnivået blant utenlandske statsborgere i OECDs medlemsland. Her vises det til at 40 prosent av alle utenlandske statsborgere i Norge har høyere utdanning. Tallene vakte en viss oppsikt i Norge, både fordi de avvek fra de tall som vanligvis brukes for å beskrive innvandrernes utdanningsnivå, og fordi mange fant det overraskende at innvandrere i Norge har så høy utdanning, og høyere enn innvandrere i andre land. Siden både definisjonen av innvandrerbefolkningen og metodene for innsamling er så forskjellige, vil SSB vise hvorfor så ulike resultater oppstår.

Andel personer (25-64 år) med fullført universitets- og høgskolenivå, fordelt etter statsborgerskap og OECD-land. 2002-2003 gjennomsnitt

Hovedforklaringen på forskjellene er at OECD bare har tatt med utenlandske statsborgere bosatt i Norge, mens Statistisk sentralbyrå (SSB) også teller innvandrere som har fått norsk statsborgerskap. Utdanningsnivået er høyt blant vestlige innvandrere, men disse tar samtidig sjeldent norsk statsborgerskap. Blant ikke-vestlige innvandrere er det motsatt; utdanningsnivået er lavere og de blir langt oftere norske statsborgere. I tillegg er det ikke gjennomført noen systematisk registrering av utdanningsnivået blant norske innvandrere etter 1999. Innvandrere som er kommet til landet etter 1999, vil i mange tilfeller bli stående med uoppgitt utdanning.

OECD har hentet sine opplysninger fra EUs utvalgsundersøkelse Labour Force Survey (jf. Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) i SSB), mens opplysninger om innvandrerbefolkingens utdanningsnivå i Norge bygger på opplysninger fra register over befolkningens høyeste utdanning (BHU).

 

Halvparten så mange

I en tilsvarende tabell hentet fra SSBs utdanningsregister over utdanningsnivået i befolkningen, vil utdanningsnivået blant utenlandske statsborgere uansett gi et noe annet bilde. Sammenlignet med OECDs publikasjon sier utdanningsregisteret at 21,4 prosent med utenlands statsborgerskap har utdanning på universitets- og høgskolenivå. Av bosatte i Norge 2004 i alderen 25-64 år er det i overkant av 135 000 personer med et ikke-norsk statsborgerskap. For over 45 prosent av personene med utenlandsk statsborgerskap har SSBs utdanningsregister ingen informasjon om utdanningsnivået. Denne høye andelen uoppgitt skyldes at det ikke gjennomføres noen systematisk registrering av fullført utdanning ved innvandring, slik at de som er ankommet etter siste spesialundersøkelse i 1999 vil stå med uoppgitt utdanning, om de ikke har tatt utdanning etter ankomst til Norge. Dette må betraktes som et absolutt minimum siden andelen med uoppgitt ikke er fordelt etter utdanningsnivå, og mange innvandrere som har kommet de siste årene har høyere utdanning. Dette er likevel en betydelig lavere andel enn i tallene gjengitt i publikasjonen til OECD. Om vi derimot ser på andelen med høyere utdanning bare blant utenlandske statsborgere som vi har utdanningsinformasjon om i utdanningsregisteret, viser tabell 1 at andelen er 39 prosent, det samme som i OECD-rapporten. Vi ser at det er store forskjeller mellom vestlig og ikke-vestlig statsborgerskap. Over 40 prosent av de med statsborgerskap fra Nord-Amerika og Oseania har høyere utdanning, men bare nær 8 prosent av de med afrikansk statsborgerskap har tilsvarende utdanning. Det er også langt flere med uoppgitt utdanning blant de med ikke-vestlig statsborgerskap.

Dette har en klar sammenheng med at andelen blant de utenlandske statsborgerne som er ankommet etter siste kartlegging er større blant ikke-vestlige enn blant vestlige innvandrere. Ikke-vestlige innvandrere skifter også oftere til norsk statsborgerskap, enn hva vestlige innvandrere gjør.

Å bruke statsborgerskap vil gi et dårlig bilde av hvem som er innvandrerbefolkningen i Norge. Som nevnt har ulike grupper innvandrere ulik praksis når det gjelder å søke om norsk statsborgerskap. Konsekvensen er at man får en vesentlig høyere andel med universitets- og høgskoleutdanning ved å se på statsborgerskap, heller enn landbakgrunn.

Utenlandske statsborgere i Norge (25-64 år) etter utdanningsnivå. Prosent. 2004
 
Statsborgerskap Utenlandske statsborgere i alt Utdanningsnivå Utdanningsnivå
Uoppgitt Universitets- og høgskolenivå Utenlandske statsborgere med oppgitt utdanningsnivå, i alt Universitets- og høgskolenivå
 
Utenlandske statsborgere, i alt  135 833 45,7 21,4 73 823 39,4
Norden 38 667 31,2 27,8 26 604 40,4
øst-Europa 17 671 59,2 13,0 7 214 31,8
Vest-Europa, unntatt Tyrkia 25 565 35,0 35,0 16 610 53,9
Asia med Tyrkia 31 125 61,0 8,4 12 141 21,5
Afrika 11 260 64,0 7,7 4 055 21,4
Sør- og Mellom-Amerika 3 983 47,9 15,8 2 075 30,3
Nord-Amerika, Oseania 7 106 29,4 40,9 5 017 58,0
Statsløs og uoppgitt  456 76,5 5,9  107 25,2
 
Kilde:  Utdanningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.
Innvandrerbefolkningen (25-64 år) i Norge etter utdanningsnivå. Prosent. 2004
 
Landbakgrunn Innvandrere, i alt Utdanningsnivå Universitets- og høgskolenivå
Uoppgitt Universitets- og høgskolenivå Innvandrerbefolkningen med oppgitt utdanningsnivå, i alt
 
Innvandrere, i alt  215 676 31,9 22,7  146 829 33,3
Norden 36 419 26,9 30,2 26 607 41,4
øst-Europa 32 835 30,3 22,3 22 876 32,1
Vest-Europa, unntatt Tyrkia 25 140 28,0 37,3 18 105 51,8
Asia med Tyrkia 76 171 27,8 17,4 55 010 24,2
Afrika 20 991 35,0 15,1 13 651 23,4
Sør- og Mellom-Amerika 8 606 23,7 23,7 6 569 31,1
Nord-Amerika, Oseania 5 540 29,5 46,7 3 904 66,3
Uoppgitt 9 974 98,9 0,5  107 51,4
 
Kilde:  Utdanningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Opplysninger om innvandrerbefolkningens utdanning i Norge bygger vanligvis på registeropplysninger om innvandrerbefolkningen og landbakgrunn, ikke statsborgerskap som vist over. En slik avgrensing gjør at populasjonen vi ser på øker betraktelig. Andelen med universitets- og høgskoleutdanning endres ikke nevneverdig om statsborgerskap eller innvandringskategori brukes. Vesentlige forskjeller oppstår i andelen med uoppgitt, og at ikke-vestlige innvandrere i langt større grad blir norske statsborgere. Vi ser for eksempel at andelen med høyere utdanning dobles både blant innvandrere med bakgrunn fra asiatiske og afrikanske land. Igjen, andelen må betraktes som et absolutt minimum siden andelen med uoppgitt ikke er fordelt etter estimert utdanningsnivå.

Innvandrerbefolkningen består av personer med to utenlandsfødte foreldre: førstegenerasjonsinnvandrere som har innvandret til Norge, og personer som er født i Norge med to foreldre som er født i utlandet. Landbakgrunn = eget, eventuelt foreldres utenlandske fødeland. Personer uten innvandringsbakgrunn har kun Norge som landbakgrunn. Ikke - vestlige land = Asia med Tyrkia, Afrika, Sør og Mellom-Amerika og Øst-Europa

Hvorfor ulike tall?

I publikasjonen fra OECD brukes tall fra Arbeidskraftundersøkelsen (AKU), i motsetning til registeropplysninger som SSB vanligvis bruker for å si noe om utdanningsnivået til innvandrere. AKU er en utvalgsundersøkelse - utvalget er på 24 000 personer i alderen 16-74 år hvert kvartal, et utvalg trukket fra hele befolkningen. Intervjuene foregår per telefon, fortrinnsvis på norsk eller engelsk. I dette utvalget vil det i utgangspunktet være få personer (om lag 5 prosent) med utenlandsk statsborgerskap. Viktigere for forskjellene enn tilfeldige variasjoner knyttet til utvalgsstørrelsen, er at det, som i alle utvalgsundersøkelser, forekommer et selektivt frafall fra undersøkelsen. Særlig de med kort botid, og de som ikke kan norsk, finnes blant frafallet. Et tilleggsproblem er at frafallet i de ulike landenes AKU blant de med utenlandsk statsborgerskap kan variere mye, noe som også kan påvirke utdanningsprofilene AKU gir.

Mangler utdanningsopplysninger for mange i innvandrerbefolkningen

I SSBs utdanningsregister mangler opplysninger om utdanningsnivået for nærmere 32 prosent av innvandrerbefolkningen i alderen 25-64 år i 2004. Som nevnt over gjennomførte SSB i 1999 en spørreskjemaundersøkelse for å forbedre statistikken (se: http://www.ssb.no/emner/04/01/notat_200253/notat_200253.pdf ). Etter 1999 er det ikke foretatt noen nye undersøkelser for å redusere andelen med uoppgitt i utdanningsstatistikken. Det vil si at det mangler utdanningsopplysninger for førstegenerasjonsinnvandrere som har innvandret etter 1999, og som ikke har tatt noen utdanning i Norge. Oversikten over personer med universitets- og høgskoleutdanning, som presenteres her, er derfor minimumstall. For mer detaljerte opplysninger, se http://www.ssb.no/emner/00/02/notat_200466/notat_200466.pdf , http://www.ssb.no/emner/04/01/utinnv/ og http://www.ssb.no/emner/02/sa_innvand/arkiv/sa50/ .

Kontakt