Utdanningsindikatorer, OECD, skoleåret 1999/00

Norge har et høyt utdanningsnivå

Publisert:

Sammenlignet med de fleste andre OECD-land har Norge et meget høyt utdanningsnivå. Høsten 2000 hadde om lag 86 prosent av befolkningen i aldersgruppen 25-64 år utdanning på videregående skolenivå eller høyere, mens gjennomsnittet for OECD-landene var 64 prosent. Dette fremgår av OECD-publikasjonen "Education at a Glance" som publiseres i dag.

Bare i USA (88 prosent), Sveits (88 prosent) og Tsjekkia (87 prosent) hadde en større andel av befolkningen i aldersgruppen 25-64 år utdanning på videregående skolenivå eller høyere. Portugal, Mexico og Tyrkia hadde lavest andel av befolkningen med en utdanning på dette nivået med henholdsvis 20, 22 og 24 prosent. I Sverige, Finland, Danmark og Island var tilsvarende andeler 81, 74, 81 og 57 prosent.

Utdanningsnivået er høyest blant de yngste. 94 prosent av befolkningen i Norge i aldersgruppen 25-34 år hadde fullført en utdanning på videregående skolenivå eller høyere, i aldersgruppen 55-64 år hadde 70 prosent tilsvarende utdanning. Gjennomsnittet for OECD-landene i aldersgruppen 55-64 år var 49 prosent, mens prosentandelen for USA var hele 82.

29 prosent av befolkningen i Norge i alderen 25-64 år hadde utdanning på universitets- og høgskolenivå i 2000. Gjennomsnittet for OECD-landene var 23 prosent. Canada hadde størst andel med 41 prosent. Tyrkia og Portugal hadde lavest andel med utdanning på universitets- og høgskolenivå med 7 prosent. I Norge hadde 35 prosent av befolkningen i aldersgruppen 25-34 år fullført en utdanning på dette nivået, mens tilsvarende for aldersgruppen 55-64 år var 21 prosent.

Høyest utdanningsnivå blant kvinnene

I 2000 var det flere kvinner enn menn som hadde fullført universitets- og høgskoleutdanning i Norge. I aldersgruppen 25-64 år hadde 29 prosent av kvinnene og 28 prosent av mennene fullført en høyere utdanning. I aldersgruppen 25-44 år er det en stor overvekt av kvinner, mens det i aldersgruppen 45-64 år er flere menn enn kvinner med fullført høyere utdanning. I 14 av 30 OECD-land har flere kvinner enn menn fullført utdanning på universitets- og høgskolenivå. Dette gjelder også alle nordiske land.

Figur - Doktorgrader fordelt på kjønn. 2000. Prosent


To av tre doktorgrader avlagt av menn

Selv om det er flere kvinner enn menn som fullfører utdanning på videregående skolenivå og på universitets- og høgskolenivå, er det fortsatt flere menn enn kvinner som tar en doktorgrad i Norge. I 2000 sto mennene for 67 prosent av de avlagte doktorgradene i Norge. I samtlige OECD-land, med unntak av Italia og Island, er det flere menn enn kvinner som avlegger doktorgrad. Italia, Island, Portugal og Irland hadde de største kvinneandelene med henholdsvis 53, 50, 49 og 47 prosent. I Norge ligger andelen kvinnelige doktorgradskandidater under gjennomsnittet i OECD-landene (38 prosent). Lavest kvinneandel hadde Japan og Sør-Korea med 19 og 20 prosent.

Mange i utdanning

I Norge fortsetter nesten alle i utdanningssystemet etter at de har fullført grunnskolen. Om lag 86 prosent av alle 15-19-åringene i Norge var i utdanning i 2000. Bare et fåtall andre OECD-land hadde større andeler i denne aldersgruppen. Belgia hadde som eneste OECD-land flere enn 90 prosent av alle 15-19-åringene i utdanning, mens Tyrkia og Mexico hadde færrest med 28 og 41 prosent. Gjennomsnittet i OECD var 77 prosent. Tendensen var den samme for aldersgruppen 20-29 år hvor 28 prosent var i utdanning i Norge, mens gjennomsnittet i OECD var 21 prosent. I denne aldersgruppen hadde Finland den største andelen i utdanning med 38 prosent.

Statistikken er hentet fra publikasjonen "Education at a Glance, 2002", som utgis i dag (29. oktober 2002) i regi av OECD (se http://www.oecd.org ).

Tabeller

Tabell 1 Prosentandel av befolkningen etter utdanningsnivå, fordelt på alder og kjønn. 2001

Tabell 2 Prosentandel av elever i skolen, etter alder. 2000

Tabell 3 Prosentandel av fullførte utdanninger i forhold til befolkningen i typisk alder for avslutning av videregående skolenivå. 2000

Kontakt