Utdanningsindikatorer, OECD, skoleåret 1998/99

Meget høyt utdanningsnivå i Norge

Publisert:

Norge har et meget høyt utdanningsnivå sammenlignet med de fleste andre OECD-land. Om lag 85 prosent av befolkningen i Norge, i aldersgruppen 25-64 år, hadde utdanning på videregående skolenivå eller høyere i 1999, mens gjennomsnittet for OECD-landene var 62 prosent.

Bare i Tsjekkia (86 prosent) og i USA (87 prosent) hadde en høyere andel av befolkningen i aldersgruppen 25-64 år en utdanning på videregående skolenivå eller høyere. Mexico, Portugal og Tyrkia hadde lavest andel av befolkningen med en utdanning på dette nivået med henholdsvis 20, 21 og 22 prosent. I Sverige, Finland, Danmark og Island var tilsvarende prosentandeler 77, 72, 80 og 56 prosent.

I aldersgruppen 25-64 år er utdanningsnivået høyest blant de yngste. 94 prosent av befolkningen i Norge i aldersgruppen 25-34 år hadde fullført en utdanning på videregående skolenivå eller høyere i 1999. I aldersgruppen 55-64 år hadde 68 prosent tilsvarende utdanning. Gjennomsnittet for OECD-landene i aldersgruppen 55-64 år var 45 prosent, mens prosentandelen for USA var hele 81 prosent.

Større forskjeller på universitets- og høgskolenivå

28 prosent av befolkningen i Norge i alderen 25-64 år hadde utdanning på universitets- og høgskolenivå i 1999. Gjennomsnittet for OECD-landene var 22 prosent. Canada hadde høyest andel med 39 prosent og Tyrkia lavest med 7 prosent.

Forskjellene mellom aldersgruppene i utdanningsnivå er enda større blant dem som har utdanning på universitets- og høgskolenivå enn blant dem med utdanning på lavere nivåer. I 1999 var det 33 prosent av befolkningen i aldersgruppen 25-34 år som hadde fullført utdanning på dette nivået i Norge, og i aldersgruppen 55-64 år var det 19 prosent. I 10 OECD-land er det over dobbelt så mange i aldersgruppen 25-34 år med utdanning på universitets- og høgskolenivå som det er i aldersgruppen 55-64 år.

Høyest utdanningsnivå blant kvinnene

I 1999 var det flere kvinner enn menn som hadde fullført universitets- og høgskoleutdanning i Norge. 28 prosent av kvinnene og 27 prosent av mennene hadde fullført en høyere utdanning i aldersgruppen 25-64 år. I aldersgruppen 25-44 år er det en stor overvekt av kvinner som har fullført høyere utdanning, men i aldersgruppen 45-64 år er flere menn enn kvinner med fullført utdanning på dette nivået.

I 13 av 29 OECD-land har flere kvinner enn menn fullført utdanning på universitets- og høgskolenivå. Dette gjelder for alle nordiske land.

Blant dem som fullførte en utdanning på videregående skolenivå skoleåret 1998/99, var det en større andel kvinner enn menn som ble uteksaminert. I Norge var det en overvekt av kvinner som fullførte en studieretning som gir studiekompetanse, mens det var en tilsvarende overvekt av menn på studieretninger som gir yrkeskompetanse.

Figur - Doktorgrader fordelt på kjønn. 1999. Prosent

To av tre doktorgrader avlagt av menn

Selv om det nå er flere kvinner enn menn som fullfører utdanning på videregående skolenivå og på universitets- og høgskolenivå, er det fortsatt flere menn enn kvinner som tar en doktorgrad i Norge. I 1999 sto mennene for 64 prosent av de avlagte doktorgradene. Dette tilsvarer gjennomsnittet i OECD-landene. I samtlige OECD-land er det flere menn enn kvinner som avlegger doktorgrad. Finland, Italia, Irland og Spania hadde størst kvinneandel blant dem som avla en doktorgrad i 1999, med henholdsvis 45, 45, 44 og 44 prosent. Lavest kvinneandel hadde Japan og Sør-Korea med 19 og 20 prosent.

Mange i utdanning

I Norge fortsetter nesten alle i utdanningssystemet etter at de er ferdige med grunnskolen. 86 prosent av alle 15-19-åringer i Norge var i utdanning i 1999. Bare et fåtall andre OECD-land hadde høyere andel i denne aldersgruppen i utdanning. Belgia hadde som eneste OECD-land flere enn 90 prosent av alle 15-19 åringer i utdanning, mens Tyrkia og Mexico hadde færrest med 31 og 39 prosent. Gjennomsnittet i OECD var 77 prosent. Tendensen var den samme for aldersgruppen 20-29 år hvor 28 prosent var i utdanning i Norge, mens gjennomsnittet i OECD var 21 prosent. I denne aldersgruppen hadde Sverige den høyeste andelen i utdanning med 36 prosent.

Statistikken utgis årlig i publikasjonen "Education at a Glance". Den utgis i regi av OECD .

Tabeller

Tabell 1 Prosentandel av befolkningen, etter utdanningsnivå, fordelt på alder og kjønn. 1999

Tabell 2 Prosenandel av elever i skolen, etter alder. 1999

Tabell 3 Prosentandel av fullførte utdanninger i forhold til befolkningen i typisk alder for avslutning av videregående skolenivå. 1999

Kontakt