Rapporter 2017/25

En registerbasert forstudie

Læreres kompetanse i videregående skole

De fleste lærere i videregående skole er høyt utdannet, 6 prosent har ikke fullført studier på universitets- og høgskolenivå.

De fleste lærere i videregående skole er høyt utdannet og har pedagogisk kompetanse. Bare 6 prosent har ikke fullført studier på universitets- og høgskolenivå, mens 20 prosent har ikke pedagogisk kompetanse. Størst andel med pedagogikk finner vi i de offentlige skolene og blant de eldste lærerne.

Gruppen av lærere uten høyere utdanning befinner seg i alle aldersgrupper, men den er dominert av menn og har en større andel timelønnede og deltidsansatte enn andre utdanningsgrupper. Nesten halvparten av lærere uten høyere utdanning har fag-/svennebrev, mot 16 prosent av lærere i videregående totalt. Av lærere med fag-/svennebrev som høyeste fullførte utdanning er en stor andel i gang med pedagogisk utdanning.

Større andel unge mangler formell pedagogisk kompetanse

8 av 10 lærere har formell pedagogisk kompetanse. Blant de yngste lærerne er det en noe større andel som ikke har en fullført pedagogisk utdanning. Samtidig er det vanligere blant de yngre lærerne å ha lang høyere utdanning, det vil si utdanning på masternivå eller tilsvarende. I privateide skoler utgjør lærere med pedagogikk 72 prosent. Tilsvarende tall for offentlig eide skoler er 82 prosent.

Mange av lærerne som mangler formell pedagogisk kompetanse, var i gang med en pedagogisk utdanning høsten 2016. Dette gjaldt nær 25 prosent av lærerne uten fullført høyere utdanning og 18 prosent av dem som har fullført høyere utdanning uten pedagogikk.

Over halvparten av lærerne har PPU

Praktisk-pedagogisk utdanning er den klart vanligste typen lærerutdanning. 14 000 av 27 000 lærere har PPU, og 36 prosent av disse har PPU for yrkesfaglærere. Sett i forhold til antall lærere med lærerutdanning, er det over 60 prosent som har PPU.

I løpet av de siste årene har det blitt innført nye krav til læreres utdanning og kompetanse. Informasjon om utdanningen til dem som i dag arbeider som lærere, er svært relevant i en slik sammenheng, og denne rapporten kombinerer data fra norsk utdanningsdatabase med sysselsettingsdata for å beskrive utdanningen til lærere i videregående skoler, skoleåret 2016/2017.

Arbeidet med denne rapporten er utført av Statistisk Sentralbyrå på oppdrag og med finansiering fra Kunnskapsdepartementet.

Om publikasjonen

Tittel

Læreres kompetanse i videregående skole. En registerbasert forstudie

Ansvarlig

Henning Holgersen, Rachel Ekren og Kjartan Steffensen

Serie og -nummer

Rapporter 2017/25

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Oppdragsgiver

Kunnskapsdepartementet

Emne

Videregående utdanning

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9589-8

ISBN (trykt)

978-82-537-9588-1

ISSN

0806-2056

Antall sider

31

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt