Rapporter 2014/30

Hovedresultater 2013/2014

Kompetanseprofil i grunnskolen

Om grunnskolelærere har fordypning i de fagene de underviser i, varierer mye. Størst er andelen med fordypning i norsk, mens det blant kroppsøvingslærerne er færrest som har faglig fordypning. Det kan være store kjønnsforskjeller, og lærerens alder kan ha betydning.

Om grunnskolelærere har fordypning i de fagene de underviser i, varierer mye. Størst er andelen med fordypning i norsk, mens det blant kroppsøvingslærerne er færrest som har faglig fordypning. Det kan være store kjønnsforskjeller, og lærerens alder kan ha betydning.

Flere enn åtte av ti lærere i norsk og matematikk har fordypning i fagene, henholdsvis 85 og 81 prosent. Nederst finnes dem som underviser i mat og helse, med 54 prosent, tett fulgt av fagene Kunst og håndverk (44 prosent), engelsk (43 prosent) og kroppsøving (41 prosent).

Lærere på ungdomstrinnet har i høyere grad enn andre formell kompetanse i fagene de underviser i. Lavest fagkompetanse er det på småskoletrinnet.

Kjønnsforskjeller i enkelte fag

Kompetansefordelingen mellom kvinnelige og mannlige lærere er jevnere i noen fag (for eksempel engelsk, fremmedspråk, mat og helse, norsk og RLE) enn i andre fag. De største kjønnsforskjellene forekommer blant kroppsøvingslærerne og samfunnsfaglærerne. Mannlige lærere i disse fagene har henholdsvis 17 og 16 prosentpoeng større andel med fordypning.

Lite naturfaglig kompetanse blant de yngste lærerne

Yngre lærere har som regel høy fagkompetanse, men nesten halvparten (47 prosent) av lærerne under 30 år som underviser i naturfag, har ingen studiepoeng i faget. Strategien Realfag, naturligvis kan være en forklaring på at en større andel lærere i aldersgruppen 30-39 år enn andre har fagkompetanse i naturfag.

Lærere med kort ansiennitet (0-4 år) mangler i vesentlig større grad enn andre formell kompetanse i naturfag. Størst andel med realfaglig kompetanse finnes blant lærere med 10-19 års ansiennitet.

Med unntak av i norsk og engelsk, hvor andelen med høy kompetanse i faget er stor, finnes det en rekke fag hvor andelen med 60 studiepoeng varierer fra 25 prosent (naturfag) til 28 prosent (både matematikk og samfunnsfag).

I denne rapporten presenterer SSB resultater fra en kartlegging av formell kompetanse blant grunnskolelærere i de fagene de underviser i. Studien omfatter kun dem som underviser i de aktuelle fagene våren 2014. Undervisningsfagene engelsk, fremmedspråk, kroppsøving, kunst og håndverk, matematikk, mat og helse, musikk, naturfag, norsk, religion livssyn og etikk (RLE) samt samfunnsfag omfattes av rapporten, som er finansiert av Kunnskapsdepartementet. Bare lærere med fullført pedagogisk utdanning som jobber minst halv stilling, er med i undersøkelsen.

Om publikasjonen

Tittel

Kompetanseprofil i grunnskolen. Hovedresultater 2013/2014

Ansvarlige

Bengt Oscar Lagerstrøm, Hossein Moafi, Mathias Killengreen Revold

Serie og -nummer

Rapporter 2014/30

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Oppdragsgiver

Kunnskapsdepartementet har finansiert undersøkelsen.

Emne

Grunnskoler

ISBN (elektronisk)

978-82-537-8995-8

ISBN (trykt)

978-82-537-8994-1

ISSN

1892-7513

Antall sider

100

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.