Rapporter 2011/45

Gjennomstrømning blant innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre

Fullføring av videregående opplæring

Målet med prosjektet har vært å dokumentere innvandreres og norskfødte med innvandrerforeldres overgang fra grunnskole til videregående opplæring, og gjennomstrømning gjennom videregående.

Målet med prosjektet har vært å dokumentere innvandreres og norskfødte med innvandrerforeldres overgang fra grunnskole til videregående opplæring, og gjennomstrømning gjennom videregående. Publikasjonen består av analyser av elevene som ikke gikk direkte over fra grunnskole til videregående opplæring, samt analyser av elevenes progresjon gjennom videregående opplæring.

Hovedfunnene er at direkte overgang mellom grunnskole og videregående er svært vanlig. Hele 94 prosent av elevene som avsluttet grunnskolen i 2004 gikk direkte over i videregående opplæring, og tallene for norskfødte med innvandrerforeldre og øvrige elever er svært like. Det er blant personer som selv har innvandret til Norge at man finner den største andelen uten direkte overgang. 67 prosent av elevene i denne gruppen går direkte over. Innvandrere som ikke starter i videregående opplæring samme høst som de avslutter grunnskolen har ofte kort botid i Norge, svake resultater fra grunnskolen og de er ofte eldre enn de andre elevene. En fjerdedel av elever med innvandrerbakgrunn i 2004-kullet som ikke startet i videregående rett etter grunnskolen var å finne i utdanningssystemet fem år senere.

Selv om de aller fleste begynner på videregående, er det ikke alle som fullfører med yrkes- eller studiekompetanse. Samlet sett fullfører 68 prosent av elevene som startet på videregående for første gang høsten 2004 innen det er gått fem år. Tilsvarende tall brutt ned på de tre innvandringskategoriene er 69 prosent av de øvrige elevene, 67 prosent av norskfødte med innvandrerforeldre og 52 prosent av innvandrere. Tendensen er dermed at øvrige elever og norskfødte med innvandrerforeldre har relativt lik progresjon gjennom videregående, mens personer som selv har innvandret har lavere fullføringsandel. Jenter fullfører oftere enn gutter, uavhengig av innvandringskategori.

Både blant norskfødte elever med innvandrerforeldre og elever som selv har innvandret til Norge, er det store forskjeller i gjennomstrømningen dersom man tar hensyn til elevenes landbakgrunn. I begge gruppene fullfører elever med europeisk og asiatisk bakgrunn oftere enn elever med bakgrunn fra Afrika og Sør-Amerika. Det er imidlertid store variasjoner i gjennomstrømningen innad i de ulike verdensdelene, både for innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. Innvandrere med lang botid i Norge, og som har innvandret til Norge i ung alder, fullfører oftere enn andre elever som har innvandret. Dette kan blant annet ha sammenheng med språkferdigheter og faglig grunnlag fra grunnskolen.

Å starte i videregående til normert tid, altså det året man fyller 16 år, har en positiv effekt på fullføringsandelen for alle elever, uavhengig av innvandringskategori. Dette har sannsynligvis sammenheng med at direkte overgang fra grunnskole til videregående er normen, og at elever som er eldre enn 16 år i det de starter videregående opplæring utgjør en spesiell gruppe. Alder ser imidlertid ut til å spille mindre rolle for elever som har innvandret til Norge enn for de to andre gruppene.

Elever med sysselsatte foreldre har større fullføringsandel enn elever uten sysselsatte foreldre. Foreldrenes utdanningsnivå spiller også inn, og barn av høyt utdannede foreldre fullfører videregående opplæring langt oftere enn barn av foreldre uten høyere utdanning. Sammenhengen mellom foreldrenes utdanningsnivå og skoleprestasjoner er kjent fra tidligere forskning, og det er dermed ikke overraskende at den gjør seg gjeldende uavhengig av hvilken innvandringskategori elevene har. Effekten av foreldrenes utdanningsnivå ser imidlertid ut til å være mindre markant for norskfødte elever med innvandrerforeldre enn for øvrige elever.

Prestasjoner fra grunnskolen legger grunnlaget for det videre skoleløpet, og elever med gode grunnskoleresultater fullfører i lagt større grad videregående opplæring enn elever med mindre gode resultater fra grunnskolen. Sammenhengen mellom oppnådde grunnskolepoeng og progresjon i videregående er, i motsetning til foreldrenes utdanningsnivå, omtrent lik for innvandrere, norskfødte med innvandrerforeldre og øvrige elever.

Om publikasjonen

Tittel

Fullføring av videregående opplæring. Gjennomstrømning blant innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre

Ansvarlige

Birgit Bjørkeng, Minja Tea Dzamarija

Serie og -nummer

Rapporter 2011/45

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Utdanning, Videregående utdanning

ISBN (elektronisk)

978-82-537-8256-0

ISBN (trykt)

978-82-537-8255-3

ISSN

1892-7513

Antall sider

51

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt