Rapporter 2020/17

Foreldrebetaling i barnehager, januar 2020

Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomfører en årlig undersøkelse av foreldre-betalingen for fulltidsopphold i private og kommunale barnehager. Undersøkelsen er nå basert på en totaltelling av barnehagene i landet, samt detaljert rapportering fra alle landets kommuner.

1. mai 2015 ble det innført en ny nasjonal ordning for foreldrebetalingen i barne¬hager. Denne ordningen skal sikre at ingen husholdninger bruker mer enn 6 prosent av deres samlede inntekt på en barnehageplass, opp til en gitt maksimalsats. Fra januar 2020 er denne maksimalsatsen satt til 3 135 kroner. Ordningen gjelder for både private og kommunale barnehager.

Per januar 2020 var gjennomsnittlig månedlig betaling, inkludert friplasser, 2 600 kroner for en barnehageplass. I tillegg krevde barnehagene inn i gjennomsnitt 322 kroner per barn for å dekke kostpenger og andre utgifter. I gjennomsnitt krever private barnehager inn mer kostpenger og andre tilleggsutgifter enn kommunale barnehager.

Et års fulltidsopphold i norske barnehager inkludert kostpenger og andre tilleggsutgifter kostet på landsbasis i gjennomsnitt 32 134 kroner i januar 2020. Dette er 3,0 prosent høyere enn på samme tidspunkt i 2019.

Om publikasjonen

Tittel

Foreldrebetaling i barnehager, januar 2020

Ansvarlig

Gunnar Larsson

Serie og -nummer

Rapporter 2020/17

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Oppdragsgiver

Utdanningsdirektoratet (Udir).

Emne

Barnehager

ISBN (elektronisk)

978-82-587-1121-3

ISBN (trykt)

978-82-587-1120-6

ISSN

0806-2056

Antall sider

22

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt