Flest med lang utdanning blant innvandrerne

Publisert:

10 prosent av innvandrerne har studert i mer enn 4 år, mot 8 prosent i den øvrige befolkningen. Innvandrerne har også en høyere andel med doktorgrad. Samtidig er minst 8 600 innvandrere over 16 år uten skolegang. To tredjedeler av disse er kvinner.

Dette kommer frem i en artikkel seniorrådgiver Alice Steinkellner i Statistisk sentralbyrå har skrevet i den nyeste utgaven av Samfunnsspeilet. Hun har gjennomgått resultatene av en stor spørreundersøkelse SSB gjennomførte blant innvandrere i vinter.

I befolkningen generelt er det relativt mange som ikke har noen utdanning utover videregående skole. Samtidig er det mange med kort høyere utdanning. Det er derimot svært få som ikke har et eneste år på skolebenken.

Hver femte innvandrer har inntil fire års høyere utdanning

20 prosent av innvandrerne har fullført kort universitets- og høgskoleutdanning, som har en varighet på inntil fire år. Andelen for den øvrige befolkningen er noe høyere, 26 prosent. Det er samtidig en større andel blant innvandrerne enn i den øvrige befolkningen som har lang høyere utdanning, det vil si lengre enn fire år. 10 prosent av innvandrerne har utdanning av denne typen, mens tilsvarende andel i den øvrige befolkningen er 8 prosent.

Franskmenn og ukrainere peker seg ut som de to gruppene i Norge som har høyest andel med lang høyere utdanning, henholdsvis 46 og 37 prosent.

Over 7 000 doktorgrader

Nesten 7 200 innvandrere i alderen 30-66 år har fullført en doktorgrad. Dette utgjør en andel på over 2 prosent av innvandrerne i denne aldersgruppen. Blant den øvrige befolkningen i samme aldersgruppe er andelen med doktorgrad under 1 prosent.

Mange innvandrerkvinner uten tellende skolegang

Undersøkelsen viser at det bor minst 8 600 innvandrere i Norge i alderen 16 år og over som ikke har fullført noen som helst skolegang. De fleste av disse er kvinner: om lag 5 600 kvinner og 3 000 menn.

Over 7 300 av de personene som har gått mindre enn ett år på skole, er i yrkesaktiv alder, det vil si under 67 år. Fordi ikke alle har svart på spørreundersøkelsen, er det fortsatt innvandrere som vi ikke kjenner utdanningen til. Det er derfor mulig at tallene er enda høyere.

De 5 600 kvinnene uten noen fullført undervisning utgjør ingen stor andel av innvandrerkvinnene totalt: vel 2 prosent.

Polakkene med lavest andel uten undervisning

Den høyeste andelen som har gått lite på skole, finner vi blant personer fra Afghanistan og Somalia. 9,0 prosent av de bosatte innvandrerne fra Afghanistan har ikke avsluttet noe skoleår, og 8 prosent fra Somalia er i samme situasjon.

Lavest andel uten skolegang har den største innvandrergruppen i Norge, nemlig polakkene. Blant polske statsborgere her til lands er det bare 0,1 prosent som står uten noe tellende undervisning.

Innvandrere

Innvandrere er personer som er født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre og på et tidspunkt har bosatt seg i Norge.

Les artikkelen Norges innvandrere - både høyt og lavt utdannet i Samfunnsspeilet 5/2012.

Mer informasjon

Telefon 62 88 52 08

Kontakt