Flere voksne deltar på utdanning og opplæring

Publisert:

I 2012 deltok 61 prosent av Norges voksne på utdanning eller opplæring. Til sammenligning var deltakelsen 55 prosent i 2007. Det var ingen betydelig forskjell i deltakelse mellom kvinner og menn i 2012.

Tall for Norge fra Adult Education Survey (AES) viser en liten nedgang i deltakelse i formell utdanning fra 10 prosent i 2007 til 9 prosent i 2012. Nedgangen er størst blant dem med høyere utdanning, der deltakelsen gikk ned med om lag 4 prosentpoeng. Andelen av voksne som deltok i ikke-formell utdanning/opplæring her til lands, har økt fra 51 prosent i 2007 til 57 prosent fem år etter.

Figur 1

Deltakelse i utdanning og opplæring. 2012. Prosen

De yngste og høyt utdannede deltar oftest

Landets yngste deltar i større grad enn de eldre i utdanning eller opplæring. I 2012 deltok 72 prosent av personene i aldersgruppen 25-34 år i utdanning eller opplæring, mens tilsvarende tall for aldersgruppen 50-64 år var 50 prosent. Andelen har økt i begge gruppene fra 2007.

Forskjellene i deltakelse blant personer med ulike utdanningsnivå har vært stabil mellom 2007 og 2012. I gruppen med høyere utdanning deltok 72 prosent i utdanning eller opplæring i 2007 og 78 prosent i 2012, mens andelen personer med grunnskoleutdanning som hadde deltatt, var 38 prosent i 2007 og 44 prosent fem år senere.

Jobben er viktig for deltakelse i opplæring

Tallene fra AES-undersøkelsen viser at arbeid påvirker deltakelse i voksnes læring. En stor andel av opplæringen var jobbrelatert og foregikk i arbeidstiden. Ni av ti deltakere i opplæring her i Norge oppga at hele eller deler av opplæringen hovedsakelig var jobbrelatert og åtte av ti arbeidstakere hadde tatt hele eller deler av opplæringen sin i betalt arbeidstid. Blant den norske befolkning i alderen 25-64 år har deltakelse i betalt arbeidstid økt fra 39 prosent i 2007 til 46 prosent i 2012. Bare blant personer med høyere utdanning var det registrert en nedgang i deltakelsen i opplæring i betalt arbeidstid. Andelen ble redusert fra 54 prosent i 2007 til 41 prosent fem år senere.

Norge på europatoppen i voksnes læring

Norge, sammen med andre nordiske land, skårer høyt når det gjelder den voksne befolkningens deltakelse i utdanning eller opplæring. Sverige og Luxembourg skiller seg ut med særlig høyt deltakelsesnivå.

Det er store variasjoner i voksnes deltakelse i utdanning eller opplæring mellom ulike land og regioner i Europa. Deltakelsen i utdanning eller opplæring varierer fra 8 og 12 prosent i Romania respektive Hellas til om lag 50 prosent i Frankrike og Tyskland.

Kontakt