Rapporter 2013/42

Resultater fra den internasjonale undersøkelsen om lese- og tallforståelse (PIAAC)

Ferdigheter i voksenbefolkningen

Les om hvordan forskjellige aldersgrupper i Norge klarer tester i lesing, tallforståelse og problemløsning i et IKT-miljø. Rapporten forteller også hvordan Norge hevder seg internasjonalt og om forskjeller mellom menn og kvinner.

Norge gjør det bra i en internasjonal test som måler leseferdigheter, tallforståelse og ferdigheter i problemløsning i IKT-miljø. Forskjellene er store mellom aldersgruppene: De under 25 år viser gode problemløsningsferdigheter, men har leseferdigheter under gjennomsnittet for OECD.

De første resultatene viser at den voksne befolkningen i snitt har leseferdigheter som ligger på nivå 3, som innebærer at man kan lese tekster som er lange og fyldige. Man forstår tekststrukturer og retoriske virkemidler og kan identifisere ulike opplysninger og trekke riktige slutninger.

De eldste og yngste er svakere lesere

Personer i aldersgruppen fra 25 til 44 år er de sterkeste leserne, mens de eldste alders¬gruppene har lavere ferdighetsnivå i lesing. Også personer fra 16 til 19 år har klart lavere ferdighetsnivå enn gjennomsnittet av voksenbefolkningen. Ferdighets¬nivået er høyest blant personer med høyere utdanning, og blant dem som er i arbeid.

Menn har bedre tallforståelse

Det vanligste nivået i tallforståelse i den norske voksenbefolkningen er nivå 3. Personer som ligger på dette nivået, kan vise forståelse for matematisk informasjon fremstilt i flere former. Informasjonen kan være i mer ukjente kontekster og komplekse fremstillinger. Mange av de samme tendensene går igjen for leseferdighet og tallforståelse. Også når det gjelder tallforståelse har de yngste og de eldste lavere ferdighetsnivå. Utdanning og arbeid virker inn på ferdighetene. For tallfor¬ståelse er det imidlertid også en markant kjønnsforskjell: Menn har høyere ferdighetsnivå enn kvinner.

De yngste flinkest i problemløsning

Ferdighetsnivået i problemløsning i IKT-miljø er høyest i de yngste alders¬gruppene, og også her ser vi at ferdighetsnivået er høyere blant dem som har høyere utdanning og dem som er i arbeid. Sistnevnte sammenheng er spesielt sterk blant personer som er 55 år og eldre.

Høyere enn OECD-snittet på alle tre områder

I et internasjonalt perspektiv er ferdighetsnivået i den norske voksenbefolkningen relativt høyt på alle de tre ferdighetsområdene som undersøkelsen tar for seg. Norge er ett av fire PIAAC-land som har høyere ferdighetsnivå enn OECD-snittet i både leseferdigheter, tallfor¬ståelse og problemløsning i IKT-miljø. Personer under 25 år skiller seg imidlertid ut ved å ha lavere ferdighetsnivå i både lesing og tallforståelse enn befolkningen som helhet. I leseferdighet ligger unge voksne i Norge klart under OECD-snittet.

Denne rapporten presenterer de første resultatene fra den internasjonale undersøkelsen om lese- og tallforståelse (PIAAC). PIAAC er en internasjonal undersøkelse som er iverksatt av Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD). Rapporten er finansiert av Kunnskapsdepartementet og Arbeidsdepartementet.

Om publikasjonen

Tittel

Ferdigheter i voksenbefolkningen. Resultater fra den internasjonale undersøkelsen om lese- og tallforståelse (PIAAC)

Ansvarlig

Birgit Bjørkeng

Serie og -nummer

Rapporter 2013/42

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Voksenopplæring

ISBN (elektronisk)

978-82-537-8760-2

ISBN (trykt)

978-82-537-87596

ISSN

1892-7513

Antall sider

97

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt