Publikasjon

Notater 2017/15

Dokumentasjon av «LOTTE-Barn»

En registerbasert simuleringsmodul for proveny- og fordelingseffekter av foreldrebetaling i barnehage

Innhold

Dette notatet dokumenterer etableringen av en ny simuleringsmodul, kalt LOTTE-Barn, som beregner proveny- og fordelingseffekter av endringer i systemet for foreldrebetaling i barnehager.

Formålet med dette notatet er å dokumentere etableringen av en ny simulerings¬modul for proveny- og fordelingseffekter av endringer i systemet for foreldre¬betaling i barnehage. Modellen som dokumenteres her er en registerbasert modul, som erstatter et tidligere modellkonsept, basert på utvalgsdata fra Barnetilsyns¬undersøkelsen 2010. Den forrige modellen er dokumentert i Lian, Midttømme og Thoresen (2012).

Den nye barnetilsynsmodulen anvender registerdata fra Inntekts- og formues-statistikken for husholdninger. Det betyr at det nå er mulig å oppdatere grunn-lagsdataene årlig. Modellen knyttes sterkere opp mot skatteberegningsmodellen LOTTE-Skatt (Hansen mfl, 2008) siden modellgrunnlaget er felles. LOTTE-Skatt er en simuleringsmodell som beregner effekter på proveny og fordeling av endringer i regelverket for skatter og overføringer, men det tas ikke hensyn til eventuelle effekter på arbeidstilbudet av endringer i beskatningen. Tilsvarende gir LOTTE-Barn også beskrivelser av direkte effekter. Det betyr at modellen ikke beregner eventuelle atferdseffekter, som effekter på arbeidstilbudet og bruk av barnehage.

Ulempen ved å bruke registerdata som modellgrunnlag i en slik er at barnehage¬bruk ikke er eksplisitt kjent i datagrunnlaget, i motsetning til hva som var tilfellet med den tidligere modellen, basert på Barnetilsynsundersøkelsen. I «nye» LOTTE-Barn må bruk av barnehage bestemmes utifra oppgitt foreldrefradrag, eventuell stønad til barnetilsyn og kontantstøtte. Dette notatet beskriver denne fremgangs¬måten og viser i hvor stor grad modellen reproduserer aggregerte tall fra Barnehagestatistikken.

Vi beregner netto foreldrebetaling i barnehage for hver familie, som brutto foreldrebetaling fratrukket stønad til barnetilsyn og skattereduksjonen ved foreldrefradrag som følge av foreldrebetalingen. Vi viser hvordan endringer i barnehageutgifter fordeler seg på kjennetegn som antall barn i husholdningen, forsørgerstatus og inntektsnivå, og det vises hvordan modulen kan brukes til å se på effekter (proveny og fordeling) av at regelverket for foreldrebetaling endres.

Kontakt