Notater 2013/47

Dokumentasjonsrapport

Den internasjonale undersøkelsen om lese- og tallforståelse - PIAAC

Statistisk sentralbyrå gjennomførte fra august 2011 til april 2012 den internasjonale undersøkelsen Programme for the International Assessment of Adult Comptetencies (PIAAC), som måler lese- og tallforståelse i voksenbefolkningen.

Dokumentasjonsrapporten beskriver SSBs planlegging og gjennomføring av PIAAC-undersøkelsen fra 2009 til 2013. Undersøkelsen er finansiert av Kunnskapsdepartementet og Arbeidsdepartementet. Formålet med undersøkelsen var å samle inn internasjonalt sammenlignbare data om den norske voksenbefolkningens ferdighetsnivå på tre områder: leseferdighet, tallforståelse og problemløsning i IKT-miljø.

Spørreskjema og øvelsene som ble brukt i PIAAC ble utviklet og validert i 2009 og 2010. I 2010 ble det gjennomført en obligatorisk felttest for å kvalitetssikre skjema, tester og datafangstprosedyrer. Hovedundersøkelsen ble gjennomført fra august 2011 til mai 2012.

Bruttoutvalget til hovedundersøkelsen besto av 8 266 personer i alderen 16-65 år. Utvalget var stratifisert etter aldersgruppe og utdanningsnivå. Av disse fulførte 4 747 øvelsene, og fikk målt ferdighetene på de tre områdene. I tillegg gikk 263 til frafall på grunn av språkproblemer, og fikk ferdighetsskårer på 0. Til sammen er dermed ferdighetsskårer beregnet for 5 010 av personene i utvalget.

Alle som deltok mottok et gavekort på kroner 500. Dette bidro til økt svarprosent, og gjorde også at datafangsten kunne gjennomføres raskere. Geografisk var frafallet størst i regionen Oslo og Akershus, der nettoutvalget var 1,8 prosentpoeng lavere enn bruttoutvalget. Den demografiske variabelen som var mest underrepresentert var personer med grunnskoleutdanning eller lavere, med 3,7 prosentpoeng.

For alle demografiske grupper var den viktigste frafallsårsaken at personer ikke ønsket å la seg intervjue. Dette var særlig tydelig for gruppen med grunnskoleutdanning eller lavere. Blant aldersgruppene var tendensen sterkest i gruppen 55 år og eldre, mens aldersgruppen 16-24 utmerket seg som mest villige til å gjennomføre intervju. Den nest viktigste frafallsårsaken, at intervjuerne ikke fikk tak i de som var trukket ut, var mest markant i Oslo og Akershus. Aldersgruppen 55 år og eldre var på sin side den gruppen der det var enklest å få tak i de som var trukket ut. Vekting og kalibrering er utført i henhold til PIAACs retningslinjer, og er beskrevet i dokumentasjonsrapporten og vedlegg.

Resultater fra den norske delen av undersøkelsen er publisert i Birgit Bjørkeng (red): Ferdigheter i voksenbefolkningen. Resultater fra den internasjonale undersøkelsen om lese- og tallforståelse (PIAAC) (2013). En internasjonal rapport er tilgjengelig på http://skills.oecd.org/skillsoutlook.html

Om publikasjonen

Tittel

Den internasjonale undersøkelsen om lese- og tallforståelse - PIAAC. Dokumentasjonsrapport

Ansvarlige

Dag F. Gravem, Bengt Oscar Lagerstrøm

Serie og -nummer

Notater 2013/47

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-537-8796-1

ISBN (trykt)

978-82-537-8795-4

Antall sider

98

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt