Publikasjon

Notater 2014/09

Den europeiske studentundersøkelsen 2013

Dokumentasjonsrapport

Innhold

Den europeiske studentundersøkelsen, også kalt «Eurostudent V,» er den femte undersøkelsen i regi av Eurostudent. Undersøkelsen er finansiert av Kunnskapsdepartementet og gjennomføres hvert tredje år

Den Europeiske studentundersøkelsen ble gjennomført som en postal- og internettundersøkelse i perioden april-mai 2013. Det ble trukket et tilfeldig utvalg av 8000 registrerte studenter i Norge fra Databasen for Høyere utdanning (DBH). Vi fikk inn 3912 svar, hvorav 152 var utenfor målgruppen. 90 prosent svarte på internett, mens de resterende 10 prosentene svarte ved bruk av papirskjema. Den endelige svarprosenten ble 48 prosent. Det ble sendt ut til sammen to påminnelser til de som ikke hadde svart, og papirskjemaet ble kun lagt ved i den siste påminnelsen. De fleste svarene kom inn rett etter første utsending. Vi sendte ut både brev og e-post til studentene vi hadde begge adressene til. Det er grunn til å tro at mange av adressene var feil eller ufullstendig, da vi fikk i underkant av 500 returer fra posten. Frafallsanalysene viser at kvinner er noe overrepresentert i nettoutvalget. Tilsvarende ser vi at studenter i den eldste aldersgruppen er noe underrepresentert. Skjevhetene kan justeres ved vekter. Videre har det vist seg å være relativt stort partielt frafall. Avviket mellom de som har svart på det første og det siste spørsmålet i skjemaet er 4 prosentpoeng. Analysene viser at jo lengre ut i skjema de kommer, jo flere er det som hopper av. Dette har for øvrig kun vært en tendens blant de som svarte på internett.

Kontakt