Rapporter 2015/11

Befolkningens utdanningsnivå og arbeidsmarkedsstatus

Denne rapporten presenterer statistikk og analyser som inkluderer opplysninger som er fremkommet i spørreundersøkelsene om utdanning fullført i utlandet.

Denne rapporten presenterer statistikk og analyser som inkluderer opplysninger som er fremkommet i spørreundersøkelsene om utdanning fullført i utlandet. Før undersøkelsene hadde nesten en av to innvandrere ukjent utdanning i utdanningsregisteret. Selv om resultatet av undersøkelsene var flere utdanningsopplysninger, er fortsatt utdanningen til en av fem innvandrere ukjent. Denne rapporten gir en oversikt over hva som kjennetegner dem med ukjent utdanning og hva vi nå vet om befolkningens høyeste fullførte utdanning. Der det gis prosenttall inngår bare dem vi vet utdanningen til. Det er flest uoppgitte blant arbeidsinnvandrere fra EU-land i Øst-Europa med kort botid. Blant innvandrere med kjent utdanning fra Polen, som er det landet som dominerer antallet med uoppgitt utdanning, har 55 prosent videregående og 32 prosent høyere utdanning som høyeste fullførte utdanning. Over 46 prosent av dem med ukjent utdanning, er innvandrere fra Østeuropeiske land. Asia med Tyrkia, med 22 prosent av de uoppgitte, er den nest største regionen blant dem med ukjent utdanning.

Rapporten gir beskrivende statistikk om innvandrernes utdanningsnivå og tilknytning til arbeidsmarkedet i fjerde kvartal 2012 for personer i alderen 25-66 år.

En av fire av de 445 000 bosatte innvandrerne i alderen 25-66 år har fullført utdanningen sin her i landet, og Norge er dermed det største fullføringslandet for bosatte innvandrere. Polen er det desidert største fullføringslandet utenfor Norge. Dette henger naturligvis sammen med at de polske innvandrerne er den klart største gruppen. Deretter kommer Sverige og Litauen.

Andelen sysselsatte innvandrere er lavere enn tilsvarende andel i resten av befolkningen, og for menn og kvinner er andelen henholdsvis 10 og 16 prosentpoeng lavere. En høyere andel innvandrere er utenfor arbeidsstyrken, og 32 prosent av innvandrerkvinner i alderen 25 til 66 år står utenfor arbeidsstyrken, mens 20 prosent av kvinnene i resten av befolkningen står utenfor. Sammenlignet med sysselsatte innvandrere har innvandrere utenfor arbeidsstyrken en større andel på lavere utdanningsnivå for alle aldersgrupper. De har også en høyere andel som ikke har fullført noen utdanning. Blant innvandrere med grunnskole som høyeste fullførte utdanning, er 57 prosent sysselsatt og 35 prosent utenfor arbeidsstyrken. Resten er i ordinær utdanning eller er registrert ledige. Innvandrere med lang høyere utdanning har en sysselsettingsandel på 81 prosent.

Majoritetsbefolkningen har en lavere andel med lang høyere utdanning enn de to andre landgruppene. Henholdsvis 14 prosent og 21 prosent av sysselsatte inn¬vandrere fra Europa utenom EU/EFTA, Asia (inkludert Tyrkia), Afrika, Sør og Mellom-Amerika og Oseania utenom Australia og New Zealand og EU/EFTA-land, Nord-Amerika, Australia og New Zealand har lang høyere utdanning, mens den tilsvarende andelen blant resten av befolkningen er 11 prosent. Hver fjerde sysselsatte innvandrer fra Afrika, Asia osv. har kort høyere utdanning, mens for sysselsatte innvandrere fra EU, Nord-Amerika osv. og resten av befolkningen har hhv. 29 og 30 prosent kort høyere utdanning. 31 prosent av sysselsatte innvandrere 25 til 66 år fra Afrika, Asia osv. har grunnskolenivå som høyeste fullførte utdanning. Dette er høyt sammenlignet med sysselsatte innvandrere fra EU, Nord-Amerika osv. og resten av befolkningen som har hhv. 12 og 15 prosent.

Blant innvandrere fra noen av de største enkeltlandene er det en høy andel med lite skolegang. Dette gjelder spesielt innvandrere fra Somalia, Afghanistan, Pakistan og Irak, hvor de fleste har utdanning på grunnskolenivå og en høy andel ikke har noen fullført utdanning. Blant ikke-sysselsatte kvinner fra Afghanistan og Somalia, står hhv. 30 og 25 prosent uten noen fullført utdanning og 47 og 58 prosent har grunnskole som høyeste fullførte utdanning.

I motsatt ende av skalaen finner vi innvandrere fra Nord-Amerika og Oseania som har et høyere utdanningsnivå enn resten av befolkningen. 75 prosent av mennene og 80 prosent av kvinnene har høyere utdanning, mens i resten av befolkningen har 34 prosent av mennene og 47 prosent av kvinnene høyere utdanning.

Om publikasjonen

Tittel

Befolkningens utdanningsnivå og arbeidsmarkedsstatus

Ansvarlig

Alice Steinkellner

Serie og -nummer

Rapporter 2015/11

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Oppdragsgiver

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Emner

Arbeid og lønn, Utdanningsnivå, Utdanning, Sysselsetting

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9113-5

ISBN (trykt)

978-82-537-9112-8

ISSN

1892-7513

Antall sider

53

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt