Rapporter 2013/24

Befolkningens utdanningsnivå, etter spørreundersøkelsen om utdanning fullført i utlandet

Innvandrere har en høyere andel med lang utdanning enn befolkningen generelt. Samtidig er innvandrerne den gruppen som har høyest andel med lav utdanning. Lengst utdanning har de innvandrerne som har bodd kort tid i Norge.

Innvandrere har en høyere andel med lang utdanning enn befolkningen generelt. Samtidig er innvandrerne den gruppen som har høyest andel med lav utdanning. Lengst utdanning har de innvandrerne som har bodd kort tid i Norge. Størst andel høyt utdannede innvandrere finnes i Tromsø.

Dette kommer frem i en rapport utarbeidet av SSB på oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Sammenligner en med norskfødte med innvandrerforeldre og med den øvrige befolkningen, viser det seg at innvandrere har en større andel med høyeste fullførte utdanning på grunnskolenivå og på lang universitets- og høgskoleutdanning.

27 prosent kun med grunnskole

Blant innvandrere har 16 prosent lang universitets- eller høgskoleutdanning på mer enn fire år. I den øvrige befolkningen har 10 prosent utdanning på dette nivået, mens 14 prosent av norskfødte med innvandrerforeldre har tilsvarende utdanning.

27 prosent av innvandrere, 26 prosent av norskfødte med innvandrerforeldre og 18 prosent av den øvrige befolkningen har grunnskole som høyeste fullførte utdanning.

To av tre polakker med videregående skole

To av tre polske menn som har innvandret til Norge, har videregående skole som den høyeste fullførte utdanningen. For polske kvinner er andelen 39 prosent og 26 prosent har universitets- eller høgskoleutdanning som er lengre enn fire år. Bare 10 prosent av polske menn har fullført like lang utdanning.

For innvandrere fra Afrika er utdanningsnivået lavt. Blant afrikanske kvinner er det 8 prosent som ikke har fullført noen utdanning, og nesten halvparten har grunnskole som høyeste fullførte utdanning. Bare 5 prosent har lang høyere utdanning. Afrikanske menn ligger noen prosentpoeng over, men utdanningsnivået er lavt også for mennene.

Hver tredje innvandrer i Tromsø med lang utdanning

Tallene viser at de sist ankomne innvandrerne er høyere utdannet enn dem som har bodd her lenge. Mens 47 prosent av dem som har bodd i Norge i 0-4 år har en høyere utdanning, er tilsvarende tall 32 prosent for dem som har bodd her i 20 år eller mer.

Av kommuner med over 1000 innvandrere, er Tromsø den kommunen som har størst andel innvandrere med lang høyere utdanning. Om lag én av tre innvandrere bosatt i Tromsø har fullført en lang høyere utdanning. Her finner vi også lavest andel med grunnskole eller videregående skole som høyeste fullførte utdanning.

Denne rapporten presenterer statistikk som skal belyse innvandreres utdanningsnivå. Det har lenge manglet data om innvandreres utdanning, derfor ble det vinteren 2011/2012 gjennomført en spørreundersøkelse blant innvandrere for å kartlegge hvilken utdanning de har fullført før innvandring til Norge. På grunnlag av spørreundersøkelsen ble det foretatt en oppdatering av registeret over befolkningens utdanningsnivå. Tallene er tidligere offentliggjort og omtalt på ssb.no og i tidsskriftet Samfunnsspeilet.

Om publikasjonen

Tittel

Befolkningens utdanningsnivå, etter spørreundersøkelsen om utdanning fullført i utlandet

Ansvarlige

Alice Steinkellner, Anne Marie Rustad Holseter

Serie og -nummer

Rapporter 2013/24

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Utdanningsnivå, Utdanning

ISBN (elektronisk)

978-82-537-8680-3

ISBN (trykt)

978-82-537-8679-7

ISSN

1892-7513

Antall sider

44

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt