Rapporter 2010/11

Foreldrebakgrunn og utvikling de seneste årene

Barn i barnehage

Ifølge data fra EU-SILC har andelen barn som går i barnehage økt jevnt og ganske mye fra 2004 til 2008, fra 65 til 79 prosent. Økningen er i hovedsak blant de aller yngste barna.

Ifølge data fra EU-SILC har andelen barn som går i barnehage økt jevnt og ganske mye fra 2004 til 2008, fra 65 til 79 prosent. Økningen er i hovedsak blant de aller yngste barna. 3-5-åringene har hatt en andelsøkning fra 80 til 86 prosent, mens 1-2- åringene har hatt en andelsøkning fra 43 til 68 prosent. Oppholdstid i barnehage har også økt fra 2004 til 2008 – fra 30 til 33 timer. Dess høyere inntekt (brutto husholdningsinntekt) husholdningene har, dess større er andelen barn som går i barnehage, men for de barna der husholdningen har høyest inntekt, har økningen i andelen som går i barnehage vært mindre enn for dem der husholdningen har lavere inntekt. Barn i husholdningene med høyest inntekt, det vil si i fjerde kvartil for husholdningsinntektene, har hatt en stabil og høy barnehagedeltakelse over hele perioden 2004 til 2008, men noe økende. Barn av par utgjør størstedelen av barna i datamaterialet, slik at konklusjonene for disse i hovedsak vil være likt med hele utvalget. Det er vanskelig å trekke noen konklusjoner om barn av enslige forsørgere fordi antall respondenter er så lavt. Imidlertid ble det for 2007 funnet at det blant barn av enslige foreldre (eller rettere barn i annet enn parhusholdninger), og der inntekten var lav, er en større andel i barnehage sammenlignet med barn av foreldre i parforhold. Resultatet er statistisk signifikant. Barn av foreldre med utdanning ut over videregående opplæring – mor, far eller begge - har hatt ganske høy deltakelse i barnehage i hele perioden 2004-2008, og noe økende. Barn av foreldre med videregående opplæring som høyeste utdanning har hatt en noe sterkere økning i barnehagedeltakelse sammenlignet med barn av foreldre med høyere utdanning. Resultatet er signifikant. For barn med foreldre med lavere utdanning er dermed "forspranget" i barnehagedeltakelse stadig blitt knappet inn sammnelignet med barn med foreldre som har høyere utdanning i den perioden vi ser på. Barn av foreldre som er født i Norge går i større grad i barnehage sammenlignet med barn av foreldre født i andre land. Barn av foreldre født i EU-EØS-området, USA, Canada og Australia/Oseania går i større grad i barnehage sammenlignet med barn med foreldre som er født i andre land enn disse. Datamaterialet gir ikke noen god bakgrunn for å si noe definitivt om utviklingen over tid. Vi har foretatt en regresjonsberegning for å se i hvilken grad effekten av flere forklaringsvariable i samspill påvirker konklusjonene. Beregningsresultatene ga svært gode statistiske testverdier, og bygger godt opp om de øvrige konklusjonene. Over hele perioden 2004 til 2008 indikerer regresjonsanalysen at andelen barn i barnehage har økt med 20 prosent med et sett av referanseverdier som representerer "gjennomsnittsbarnet", mens andelen i hele materialet viser en økning på i underkant av 22 prosent.

Om publikasjonen

Tittel

Barn i barnehage. Foreldrebakgrunn og utvikling de seneste årene

Ansvarlig

Jan-Petter Sæther

Serie og -nummer

Rapporter 2010/11

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Barnehager

ISBN (elektronisk)

978-82-537-7794-8

ISBN (trykt)

978-82-537-7793-1

ISSN

0806-2056

Antall sider

24

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt