Statistiske analyser om utdanning

Antall studenter i Europa øker

Publisert:

Tall fra OECD-publikasjonen Education at a Glance viser at antall studenter i Europa har hatt en bratt stigningskurve de siste 20 årene. Mellom 1995 og 2002 økte antall studenter i alle de europeiske OECD-landene unntatt Østerrike og Frankrike. Dette til tross for en nedgang i antall personer i de aktuelle studentårskull i befolkningene.


Dette er noe av det du kan lese om i artikkelen " Norge i Europa - statistikk, utdanningssystemer og høyere utdanning " i SSB-publikasjonen Utdanning 2005 - deltakelse og kompetanse .

Indeks som angir endringer i studentratene innenfor høyere utdanning og i aktuelle årskullstørrelser i befolkningen mellom 1995 og 2002

I halvparten av landene var økningen i antall studenter, sett i forhold til nedgang i årskullene, på mer enn 30 prosent, mens den for Norges del var på ni prosent. Tsjekkia, Hellas, Ungarn og Polen hadde en økning på henholdsvis 68, 78, 108 og 151 prosent. Tallene påvirkes av at nivået på studentandelene for en del av landene, deriblant Norge, var høyt allerede i 1995. Det er derfor naturlig at økningen er mye mindre i disse landene enn i land hvor andelen var lav i utgangspunktet. Tallene baserer seg på ”antall hoder” og tar ikke hensyn til heltid/deltid.

Noe av grunnen til økningen kan være at det i mange OECD-land har vært et bevisst politisk valg å satse på utdanning. Dette har ført til et større behov for flere studieplasser innenfor høyere utdanning. Selv om noen land nå viser tegn til en stabilisering i etterspørsel etter høyere utdanning, er trenden fortsatt at studenttallet stiger.

Konsekvenser for utdanningsnivået

I dag vil annenhver ungdom i OECD-landene starte på en høyere utdanning med en varighet på tre år eller mer i løpet av livet. Dette vil medvirke til et høyere utdanningsnivå i de ulike landene.

I 2002 hadde den voksne befolkningen innenfor OECD i gjennomsnitt 11,8 år med utdanning. I gruppen av europeiske land varierte dette fra 7,4 år i Portugal til 13,8 år i Norge. Forventet økning i antall år i utdanning var for en femåring på samme tidspunkt på mer enn 15 prosent i Hellas, Ungarn, Polen, Sverige og Storbritannia. I majoriteten av OECD-landene er forventet antall år i utdanning nå på mellom 16 og 20 år.

Antall år en femåring kan forvente å bruke på utdanning med dagens utdanningssystemer. 2002

Gjennomsnittlig antall år en person har vært i utdanning i aldersgruppen 25-64 år. 2002

I Finland, Hellas, Norge, Polen, Spania, Sverige og Storbritannia var forventet antall år i høyere utdanning for en person som var fem år i 2002 på tre år eller mer, mens tallene for Tsjekkia, Luxemburg og Slovakia var 1,8 år eller mindre. Innenfor OECD var gjennomsnittlig forventet antall år i høyere utdanning 2,7. Utdanninger som defineres som høyere utdanninger i noen land, defineres kanskje på et lavere nivå i andre land. Dette er en faktor som gjør det vanskelig å lage gode sammenlignbare internasjonale tall for antall forventede år i videregående og høyere utdanning.

Tall fra OECD viser at kvinner om noen år vil ha flere år i utdanning enn menn i de fleste Europeiske land. Innenfor OECD forventes det for gruppen som var 5 år i 2002, at kvinner vil være gjennomsnittlig 0,7 år lenger i utdanning enn menn. I Belgia, Danmark, Island, Irland og Norge kan kvinner i denne gruppen forvente seg å være gjennomsnittlig mer enn ett år lenger i utdanning enn menn, - i Storbritannia og Sverige hele tre år. I Sveits derimot, ser det ut til at menn vil bruke mer tid på utdanning enn kvinner.

Kontakt