Utdanningsindikatorer, OECD, skoleåret 1997/98

17,7 års skolegang i Norge - 16,4 i OECD

Publisert:

I 1998 var den forventede utdanningslengden for en femåring i Norge 17,7 år. Gjennomsnittet for OECD-landene var 16,4 år. Kun tre land hadde høyere forventet utdanningslengde enn Norge. Sverige var i toppen med 19,4 år.

I 1990 var forventet utdanningslengde for en femåring i Norge 16 år, mens gjennomsnittet i OECD var 15,1 år. En viktig årsak til økningen i forventet utdanningslengde i Norge er Reform-97 med skolestart for 6-åringer.

For norske jenter var det i 1998 en forventet utdanningslengde på 18,1 år og for gutter 17,2 år. Forventet utdanningslengde for norske gutter ligger nærmere OECD-gjennomsnittet enn hva den gjør for norske jenter.

For en 17-åring i Norge er forventet utdanningslengde på universitets- og høgskolenivå 3 år. Dette er 0,7 år mer enn gjennomsnittet i OECD. Danmark og Sverige har noe kortere forventet utdanningslengde på universitets- og høgskolenivå enn Norge, mens Finland er på topp med 3,8 år.

Forventet antall år i utdanning på universitets- og høgskolenivå er 3,4 år for kvinner og 2,5 år for menn. For kvinnenes del er dette langt høyere enn gjennomsnittet i OECD enn hva det er for norske menn.

Høyt utdanningsnivå i Norge ...


I 1998 hadde 25,8 prosent av den norske befolkningen i aldersgruppen 25-64 år utdanning på universitets- og høgskolenivå. Gjennomsnittet i OECD-landene var 23 prosent. Canada hadde den høyeste andelen med 38,8 prosent, Portugal den laveste med 9,2 prosent. I Finland og Sverige var andelen som hadde utdanning på universitets- og høgskolenivå noe høyere enn i Norge, i Danmark noe lavere.

I overkant av 56 prosent av den norske befolkningen i aldersgruppen 25-64 år har fullført utdanning på videregående skolenivå. For OECD er gjennomsnittet 59,9 prosent. Her skiller Tsjekkia seg ut med hele 74,9 prosent. Både i Danmark, Finland og Sverige var det en noe lavere andel av befolkningen med en utdanning på dette nivået enn i Norge.

Nesten 44 prosent av befolkningen i OECD-landene i aldersgruppen 25-64 år hadde i 1998 ikke mer enn grunnskoleutdanning. Tilsvarende tall for Norge var 16,9 prosent. I Danmark, Finland og Sverige var tallene henholdsvis 21,5; 31,7 og 23,9 prosent.

... i alle aldre ...


Hele 93 prosent av alle nordmenn i aldersgruppen 25-34 år har utdanning på minimum videregående skolenivå. I denne aldersgruppen har Norge og Japan høyest utdanningsnivå i OECD hvor gjennomsnittet er 72 prosent. I Norge har 88 prosent i aldersgruppen 35-44 år og 78 prosent i aldersgruppen 45-54 år utdanning på minimum videregående skolenivå. Tilsvarende andel for aldersgruppen 55-64 år er 65 prosent.

Når det gjelder de som har utdanning på minst universitets- og høgskolenivå i ulike aldersgrupper er tendensen den samme for Norges del. I alle aldersgrupper er det en høyere andel i Norge som har en utdanning på universitets- og høgskolenivå enn gjennomsnittet i OECD.

... og særlig kvinnene


I aldersgruppen 55-64 år er det i Norge langt flere menn enn kvinner som har utdanning på videregående skolenivå, i de andre aldersgrupper er det om lag den samme andelen kvinner og menn med utdanning på dette nivået.

Kvinnene er derimot i flertall i aldersgruppen 25-44 år blant dem som har universitets- eller høgskoleutdanning. Dette gjelder særlig for aldersgruppen 25-34 år, hvor andelen kvinner med utdanning på dette nivå er 31 prosent, mens den tilsvarende andelen for menn er 24 prosent.

Norge ligger langt over gjennomsnittet i OECD både når det gjelder andelen av kvinnene med utdanning på videregående skolenivå og på universitets- og høgskolenivå. Spesielt er andelen høy i forhold til gjennomsnittet i OECD på universitets- og høgskolenivå. En av fire norske kvinner har utdanning på dette nivået, mens det i OECD er om lag en av ti. Kun USA har større andel kvinner med universitets- eller høgskoleutdanning enn Norge.

Statistikken utgis årlig i publikasjonen «Education at a Glance». Den utgis i regi av OECD.

Tabeller

Tabell 1 Utdanningsnivå i befolkningen i aldersgruppen 25 til 64 år. Prosent

Tabell 2 Prosentandelen i befolkningen som har oppnådd utdanning på minst videregåendeskolenivå, etter aldersgrupper

Tabell 3 Prosentandelen i befolkningen som har oppnådd et spesifikt utdanningsnivå, etter aldersgrupper og kjønn

Tabell 4 Forventet antall års utdanningslengde for en femåring

Tabell 5 Forventet antall års utdanningslengde innen høyere utdanning for en 17-åring

Kontakt