85224_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/aar
85224
Langt færre omkom i trafikken
statistikk
2012-06-01T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
vtuaar, Veitrafikkulykker med personskade, endelige årstall, trafikkulykker, drepte, skadde, dødsulykker, ulykkestyper (for eksempel møteulykker, utforkjøringer, påkjørsler bakfra), vogntogulykker, trafikantgrupper (for eksempel bilførere, syklister, fotgjengere), kjøretøytyper (for eksempel personbiler, busser, motorsykler), dekktyperLandtransport, Transport og reiseliv
true

Veitrafikkulykker med personskade, endelige årstall2011

Innhold

Publisert:

Statistikken publiseres nå sammen med Veitrafikkulykker med personskade. Der finner du oppdaterte tall og tabeller.

Langt færre omkom i trafikken

168 personer omkom i veitrafikkulykker i 2011. Dette var 40 færre enn i 2010. Tallet på omkomne, målt per 100 000 innbyggere, tilsvarte rekordlave 3,4.

Det ble registrert 158 dødsulykker i 2011. Av de 168 som omkom i disse ulykkene, var det 87 bilførere, 32 bilpassasjerer, 13 motorsyklister, 4 mopedister, 12 syklister, 16 fotgjengere og 4 andre trafikanter. Antall omkomne motorsyklister ble halvert i forhold til året før.

Totalt ble 8 363 personer skadd i 6 079 veitrafikkulykker i 2011. Dette er en nedgang på 767 personer, eller vel 8 prosent, i forhold til 2010. Gjennomsnittet for tiårsperioden 2002-2011 viser at det er 239 omkomne og 10 899 skadde personer per år. Den langsiktige trenden er en betydelig nedgang i antall omkomne og alvorlig skadde i ulykker på norske veier.

Antall hardt skadde redusert med 5 prosent

I 2011 ble 679 personer hardt skadd i trafikken, mot 714 personer året før. Dette er en nedgang på 5 prosent i denne perioden, og en nedgang på hele 41 prosent i forhold til 2002 da 1 151 personer ble hardt skadd. I løpet av de ti siste årene har i gjennomsnitt 893 personer blitt hardt skadd i trafikken.

Personer drept i nordiske land per 100 000 av folkemengden. 2002-2011

Personer drept eller skadd, etter skadegrad. 2002-2011. 2002=100

Færre fotgjengere omkom

Mens 22 fotgjengere mistet livet i 2010, ble tallet redusert til 16 fotgjengere i 2011. Dette er det laveste som er registrert på norske veier noen gang. I gjennomsnitt omkom 27 fotgjengere tiårsperioden 2002-2011.

13 motorsyklister omkom

13 motorsyklister omkom og 486 ble skadd i trafikken i 2011. Dette er en halvering av antall omkomne sammenlignet med 2010. I gjennomsnitt var det 30 motorsyklister som omkom i tiårsperioden 2002-2011. 7 av de 30 omkomne var i aldersgruppen 35-54 år. Av de 486 som kom til skade ble 73 hardt skadd.

Flere omkomne syklister

Det var en nedgang i antall omkomne blant samtlige trafikantgrupper, men ikke blant syklister. Mens 5 syklister omkom i 2010, økte tallet til 12 syklister i 2011. Av syklistene som omkom var 3 av 4 over 54 år gamle.

Flest omkomne i Hordaland og Oppland

19 personer omkom i veitrafikkulykker i Hordaland og 18 personer omkom i Oppland. Det omkom færrest i Aust-Agder og Vestfold, med henholdsvis 3 og 4 personer.

Tallet på omkomne i aldersgruppen 20-24 år halvert

I aldersgruppen 20-24 år omkom 14 personer og 1 035 kom til skade i trafikken i 2011. Av disse ble 88 hardt skadd. Tallet på omkomne i denne aldersgruppen ble halvert, og skadeantallet ble redusert med om lag 8 prosent, i forhold til i 2010. 9 av de 14 omkomne var bilførere.

Sju barn under 16 år mistet livet, mens 715 kom til skade i trafikken i fjor. Av disse ble 42 hardt skadd. Dette er 2 flere omkomne, men 66 færre skadde, enn i 2010. Gjennomsnittet for tiårsperioden 2002-2011 viser 12 omkomne barn og 981 skadde barn. Av de 7 barna som omkom i fjor, var 4 bilpassasjerer.

I aldersgruppen 16-19 år omkom 19 personer i 2011, det samme antallet som året før. I denne aldersgruppen ble 1 229 skadet, og av disse ble 83 personer hardt skadd. Ti av de 19 omkomne var kvinner, og 8 av dem var bilpassasjerer. Tallet på skadde i denne aldersgruppen gikk ned med 9 prosent.

Til sammen 20 personer omkom på norske veier i aldersgruppen 25- 34 år i 2011, mot 32 personer i 2010. Tallet på skadde personer ble redusert med 174, og endte på 1 384 personer i 2011. 125 personer ble hardt skadd, mot 131 i 2010.

I aldersgruppen 35 år og eldre mistet 108 personer livet og 3 981 kom til skade i 2011. Tilsvarende tall i 2010, var 122 omkomne og 4 289 skadde. Det var 339 hardt skadde i denne aldersgruppen i 2011, mot 356 året før.

Personer drept, etter aldersgruppe. 2010-2011

Veitrafikkulykker, etter ulykkesgruppe. 2011. Prosent

Flere enn 3 av 4 omkommer i møte- og singelulykker

I 2011 omkom 72 personer i 65 møteulykker og 59 personer omkom i 56 singelulykker. I singelulykkene med utforkjøringer som årsak, omkom 54 personer. De omkomne i møte- og singelulykkene tilsvarte til sammen 78 prosent av alle trafikkdrepte i 2011. I løpet av de siste ti årene har 98 personer i snitt blitt drept i møteulykker, mens 89 har omkommet i singelulykker.

116 dødsulykker utenfor tettbebygd strøk

126 mennesker omkom i 116 dødsulykker utenfor tettbebygd strøk i 2011. Dette tilsvarer 75 prosent av de som ble drept i trafikken i fjor. 48 av de som omkom utenfor tettbebygd strøk, ble drept som følge av utforkjøringer.

Av de 41 omkomne personene i tettbebygd strøk var 14 bilførere, 2 bilpassasjerer, 3 motorsyklister, 3 mopedister, 8 syklister og 11 fotgjengere.

Lik ulykkesrisiko i Norge og Sverige

Ulykkesrisikoen med dødelig utgang i Norge, regnet per 100 000 innbyggere, er nå på samme nivå som i Sverige. Sverige hadde 3,4 omkomne per 100 000 innbyggere i 2011. Foreløpige tall for Danmark og Finland viser henholdsvis 4 og 5,4 omkomne per 100 000 innbyggere. Til sammenlikning var risikoen for å omkomme i trafikken på 14,5 i Norge i 1970. Dette er det høyeste som er registrert.

Tall fra politiet

Statistikken omfatter bare ulykker som er meldt til politiet. Det medfører at mindre alvorlige ulykker og skader er underrepresentert i skadetallene. Om lag 8 prosent av personene som ble skadd i trafikken i 2011 ble ført opp med ukjent skadegrad i politirapportene. Personer med uoppgitt skadegrad er medregnet i det totale tallet på skadde personer. Mange av disse kan i ettertid vise seg å være uskadde.

Tabeller: