14156_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/drosje/arkiv
14156
Lavere aktivitet for drosjene i 2008
statistikk
2009-06-17T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
drosje, Drosjetransport, taxier, drosjeturer, drosjeløyver, omsetningLandtransport, Transport og reiseliv
false

Drosjetransport4. kvartal 2008

Fra og med 1. kvartal 2012 benytter statistikken ny metode for beregningen av totaltall. Dette gir et mindre brudd i tidsserien.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Lavere aktivitet for drosjene i 2008

Tallet på drosjeturer gikk ned med 9,5 prosent fra 2007 til 2008, til 35 millioner turer. Omsetningen per tur økte imidlertid fra 182 til 212 kroner, slik at den samlede omsetningen for næringen gikk opp med 5,7 prosent fra 2007, til 7,5 milliarder.

35 millioner utførte turer i 2008 betyr at befolkningen i gjennomsnitt utførte 7,4 drosjeturer i 2008 mot 8,2 turer i 2007. I alt tilbakela drosjene 639 millioner kilometer i 2008, en nedgang på 4,9 prosent sammenliknet med 2007. Av dette ble 397 millioner kilometer tilbakelagt med passasjerer. Følgelig var den gjennomsnittlige drosjeturen med passasjer på 11,3 kilometer i 2008, mot 10,7 kilometer i 2007.

Den gjennomsnittlige taxituren varte i 28 minutter i 2008 mot 25 minutter i 2007. Utnyttelsesgraden - med passasjer målt som andel av kilometer kjørt i næringen i alt - var på 62,1 prosent i 2008. Målt som andel av tilbudte timer var utnyttelsesgraden 44,5 prosent.

Drosjestatistikk. Omsetning og turer per kvartal

Folk i Oslo kjører oftest, mens folk i Finnmark kjører lengst

Hver innbygger i Oslo kjørte gjennomsnittlig om lag 16 turer i 2008. Dette er mer en dobbelt så mye som landsgjennomsnittet, som lå på 7,4 turer. Drosjeturene var imidlertid lengst i Finmark, hvor de i gjennomsnitt målte 19 kilometer, mot 11,3 kilometer i landet som helhet.

Omsetningen per tur var høyest i Akershus og Oslo, med henholdsvis 329 og 311 kroner. Oslo og Akershus hadde til sammen over 30 prosent av næringens samlede omsetning og transportaktivitet.

Størst nedgang i 4. kvartal

4. kvartal er høysesong i drosjebransjen, men aktiviteten falt betydelig i 4. kvartal 2008 sammenliknet med 4. kvartal 2007. Tallet på turer ble redusert med 11,9 prosent og antall kilometer gikk ned med 11,1 prosent totalt og 16,6 prosent med passasjer. I tillegg ble antallet tilbudte og opptatte timer redusert med henholdsvis 5,8 og 5,2 prosent. Omsetningen økte likevel svakt - fra 7 084 millioner kroner i 4. kvartal 2007 til 7 490 millioner i samme periode i 2008.

Drosjestatistikken baserer seg på en landsdekkende kvartalsvis undersøkelse av næringen drosjebiltransport (kode 49.320 i SN07). Via data fra drosjesentralene dekker undersøkelsen om lag 90 prosent av drosjepopulasjonen. Deretter beregnes totaltall for næringen ved hjelp av data fra momsregisteret.

Tabeller: