Transport i Norge

Vesentlig tryggere i trafikken i dag

Publisert:

Transporten i Norge har vokst betydelig de siste 50 årene. Likevel kan du føle deg langt tryggere når du ferdes i trafikken i dag enn det du kunne før i tiden. Dette fremgår i en statistisk analyse av den norske transportsektoren, «Transport i Norge».

Risikoen for å bli drept eller hardt skadd i trafikken er vesentlig mindre i dag enn den var for tretti år siden. For mens 5,0 personer i gjennomsnitt ble drept eller hardt skadd per million kjøretøykilometer i 1970, var det tilsvarende tallet for 2006 0,3 personer. Det var altså nesten tjue ganger så stor sjanse for å bli drept eller hardt skadd i en trafikkulykke i 1970.

I absolutte tall er antallet drepte mer enn halvert, fra 560 personer i 1970 til 242 i 2006. Og mens 4 552 personer ble hardt skadd i trafikken i 1970, var dette antallet redusert til 940 i 2006.

Omkomne, hardt skadde, lettere skadd og transportarbeid1. 1960-2006. 1960=100

Sterk vekst innen transport

Denne utviklingen må sees i sammenheng med en massiv vekst innen person- og varetransport de siste femti årene. Målt i antall reiser, var personbiltransporten i 2006 mer enn tidoblet siden 1960, og andelen av samtlige reiser utført med personbil økte fra 39 til 86 prosent.

Transport med buss har økt med kun 18 prosent, noe som innebærer en reduksjon i andel av samtlige reiser, fra 29 til 7 prosent.

Lufttransporten har hatt den største relative veksten målt i personkilometer. I 2006 var flytrafikkens transportarbeid nemlig 46 ganger større enn den var i 1960. Lufttransporten er nå på nivå med busstransporten (drøyt 4 milliarder personkilometer), og større enn jernbanetransporten.

Fastlands-Norge. Utviklingen i transportarbeid for godstransport i alt og BNP. Indeks. 1970-2006. 1970=100. årlig endring i transportintensiteten. Prosent. BNP i faste 2000-priser

I perioden 1970-1994 var det sterkere vekst i BNP enn i transportarbeidet (godstransport) for Fastlands-Norge. Etter dette, og spesielt i andre halvdel av 1990-tallet, har denne trenden snudd. De siste drøye ti årene økte tonnkilometerproduksjonen med om lag det dobbelte av volumveksten i BNP.

Gamle norske biler

Den totale trafikken på vei økte med 32 prosent fra 1991 til 2006. Dette skyldes i hovedsak veksten i kjøretøyparken. Men selv om den norske personbilparken har vokst betydelig, har den ikke blitt noe særlig yngre. Med en gjennomsnittsalder på 10,2 år, er den en av de eldste i Europa.

Stadig færre familier er uten bil. Mens 44 prosent av familiene ikke eide en bil i 1993, var denne andelen redusert til 34 prosent i 2005. Det er også blitt mer vanlig å anskaffe seg bil nummer to og tre.

Flest utlendinger på sjøen

Over 50 000 sjøfolk var sysselsatt på norskkontrollerte skip i 2007, og tre av fire var utlendinger. Nesten halvparten av utlendingene er filippinere.Les også rapporten Transport i Norge .

Se også temaside om transport.

Kontakt