Varestrømmer innenlands

Varehandel dominerer transporten

Publisert:

Fra norske bedrifter innenfor bergverk, industri, renovasjon og varehandel dominerer varehandelen transporten ut til mottakerne i Norge. For første gang er leveransemønsteret innenfor og mellom ulike regioner i Norge kartlagt. Dataene gir ny kunnskap om næringslivets godstransport.

Den totale verdien av innenlandske vareleveranser fra bedrifter innenfor bergverk, industri og varehandel utgjorde 885 milliarder kroner i 2008. Den samlede varemengden var 103 millioner tonn.

Mest nærings- og nytelsesmidler

Av den totale verdien av vareleveransene stod varehandel for hele 548 milliarder kroner, eller 62 prosent. Innenfor varehandel var næringshovedgruppen engroshandel med nærings- og nytelsesmidler størst. Verdien for utgående leveranser var her 154 milliarder kroner. Innenfor bergverk, industri og renovasjon var nærings-, drikkevare- og tobakksindustrien dominerende, med en verdi på 120 milliarder kroner.

Andel transportvolum for utgående leveranser målt i verdi for utvalgte næringer. 2008. Prosent

Transportomfanget målt i tonn domineres også av varehandelsnæringene hvor den samlede vekten av utgående leveranser utgjorde 64 millioner tonn, eller 62 prosent av det totale volumet. Fra avsenderbedrifter innenfor bergverk, industri og renovasjon ble det fraktet 39 millioner tonn.

De tyngste leveransene kom fra bedrifter innenfor de fire næringshovedgruppene engroshandel med nærings- og nytelsesmidler, husholdningsvarer, maskiner og utstyr samt engroshandel med spesifisert vareutvalg ellers. Disse næringsområdene stod, med 57 millioner tonn, for nesten 90 prosent av transportmengden innenfor varehandel.

Mindre sendingsstørrelser i varehandel

Statistikken viser at mens den gjennomsnittlige leveransen fra bedrifter innenfor bergverk, industri og renovasjon var på 1,8 tonn per sending, var den tilsvarende sendingsstørrelsen på 1,3 tonn for varehandel. Også den typiske verdien av sendingene var lavere for varehandel hvor gjennomsnittlig verdi per leveranse var 11 400 kroner. Dette tilsvarer 73 prosent av verdien for en gjennomsnittstransport sendt fra bedrifter innenfor bergverk, industri og renovasjon, som utgjør 15 500 kroner. Det er imidlertid store individuelle forskjeller mellom næringshovedgruppene i de respektive næringer. For eksempel var den gjennomsnittlige verdien per sending for engroshandel med nærings- og nytelsesmidler på drøyt 21 000 kroner i 2008.

Varestrømundersøkelsen. Leveranser fra bedrifter innenfor næringsområdene bergverk, industri, varehandel og renovasjon. Vareverdi. 2008. Millioner kroner

 

Varestrømundersøkelsen. Leveranser fra bedrifter innenfor næringsområdene bergverk, industri, varehandel og renovasjon. Varemengde. 2008. 1 000 tonn

Betydelig vareflytting fra østlandet til Midt- og Nord-Norge

Det går en betydelig transportstrøm fra vareleverende og vareproduserende bedrifter innenfor næringsområdene bergverk, industri, varehandel og renovasjon på østlandet til Midt-Norge og Nord-Norge. Landsdelen Oslo og Akershus stod for 42 prosent av de totale verdiene av de utgående leveransene fra regionen og 35 prosent målt i mengde. Dernest fulgte Sør-østlandet, som består av fylkene østfold, Buskerud, Vestfold og Telemark, med 20 prosent av verdien på utgående leveranser og 23 prosent av varemengden. Ser man på varehandel alene, er Oslo og Akershus' dominans spesielt sterk. Nesten 51 prosent av leveransene, eller 32,7 millioner tonn, er fra bedrifter innenfor denne landsdelen. Hvert tredje tonn transportert fra landsdelen har også destinasjon i Oslo eller Akershus, en tredjedel er altså helt lokal transport innenfor hovedstaden og dens nabofylke.

70 millioner leveranser

I alt ble det utført 70 millioner leveranser innenlands fra bedrifter innenfor næringene bergverk, industri, renovasjon og varehandel i 2008. Nær 48 millioner av leveransene, det vil si 69 prosent, kom fra varehandelsbedrifter.

Oversikt over landsdeler

1 Oslo og Akershus: Oslo og Akershus

2 Hedmark og Oppland: Hedmark og Oppland

3 Sør-østlandet: østfold, Buskerud, Vestfold og Telemark

4 Agder og Rogaland: Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland

5 Vestlandet: Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal

6 Trøndelag: Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag

7 Nord-Norge: Nordland, Troms og Finnmark

Om statistikken

I 2008 ble det for første gang gjennomført en varestrømsundersøkelse i Norge. Formålet med undersøkelsen er å gi et bilde av varestrømmene fra vareproduserende eller vareleverende bedrifter innenfor næringsområdene bergverk, industri, renovasjon og varehandel til kunder innenlands i Norge, uavhengig av transportform. Hvilken transportform som er benyttet, er ikke kartlagt i undersøkelsen. I tillegg til godsmengde gir materialet også opplysninger om vareverdi. Statistikken gir ny kunnskap om sendingsmønsteret eller leveransestrukturen innenfor og mellom regioner innenlands. Tidligere er det bare USA og Sverige som har gjennomført lignende undersøkelser.

 

Opplysningene som hentes inn, skal særlig brukes til å forbedre datagrunnlaget for godstransportmodellene, som er et viktig planleggingsverktøy i arbeidet med de nasjonale transportplanene (NTP). Et viktig resultat fra undersøkelsen er produsent-/konsumentmatriser (P/K-matriser), som vil bidra til at en i større grad vil få oversikt over i hvilke deler av infrastrukturen det er flaskehalser, og følgelig hvor det er størst behov for investeringer for å bedre transportsystemet.

 

Undersøkelsen er gjennomført som en utvalgsundersøkelse blant om lag 4 500 bedrifter innenfor næringene bergverk, industri, renovasjon og varehandel. Alle bedrifter med leveranser over 1 tonn i løpet av 2008 ble bedt om å rapportere alle varetransportene ut fra bedriftene til innenlandske kunder. Opplysningene som ble hentet inn, var blant annet vekt og verdi på varene og antall leveranser i kombinasjon med stedfestingsdata på detaljert regionalt nivå (postnummer). Ved beregning av totaltall er det lagt mer vekt på næring enn på landsdel.

 

Statistikken omfatter ikke varetransporter ut av Norge (eksport) eller inn til Norge (import).

 

Sammen med data fra de transportmiddelfordelte undersøkelsene som Statistisk sentralbyrå allerede gjennomfører, bidrar den nye undersøkelsen til å gi et mer helhetlig bilde av godsstrømmene i Norge. Det er imidlertid bare deler av de innenlandske varestrømmene som kartlegges i den nye undersøkelsen, siden den er begrenset til et utvalg av næringsområder. Den totale mengden gods transportert innenlands ble i 2008 beregnet til 396 millioner tonn, mens varestrømundersøkelsen altså dekker om lag en firedel av dette (103 millioner tonn).

  


Tabeller:

Kontakt