Notater 2019/31

Dokumentasjonsnotat

Transport med varebiler 2018

Formålet med undersøkelsen av transport med varebiler (små godsbiler) som SSB gjennomførte i 2018 var å gi bedre oversikt over dette transportsegmentet som har en viktig rolle i godstransporten i Norge.

Små godsbiler er definert som varebiler, kombinerte biler og lette lastebiler med nyttelast på under 3,5 tonn. Undersøkelsen skal dermed utfylle den løpende kvartalsvise lastebilundersøkelsen og gi et bedre totalbilde over godstransporten på vei.

SSB gjennomførte undersøkelser om transport med små godsbiler både i 2008 og i 2014-15. En av målsetningene med undersøkelsen i 2018 var å gi sammenlignbare tall med tidligere årganger, og å oppdatere nøkkeltall for transport med små godsbiler til bruk i annen statistikk og beregninger om veitransporten. Spørsmålene og metodene brukt i 2018-undersøkelsen samsvarer derfor i stor grad med tidligere undersøkelser, bortsett fra enkelte justeringer gjort for å øke kvaliteten.

Populasjonen i undersøkelsen besto av omtrent 507 000 små godsbiler som var registrert i Det sentrale motorvognregisteret. Dette inkluderer biler som ble avregistrert eller nyregistrert i løpet av året. Det store flertallet var små varebiler med nyttelast på under 1 tonn. Siden 2008, da SSB gjennomførte undersøkelsen for første gang, er trenden at det blir stadig færre kombinerte biler og lette lastebiler, og flere varebiler. Undersøkelsen ble derfor i 2018 «døpt om» fra Transport med små godsbiler til Transport med varebiler.

Undersøkelsen ble gjennomført som en skjemaundersøkelse, der 12 000 biler ble trukket ut til å delta. Eierne av bilene fikk tilsendt et elektronisk spørreskjema i Altinn. 2 000 av disse bilene var nullutslippsbiler. Disse bilene ble overrepresentert i utvalgstrekkingen, fordi et av formålene med undersøkelsen var å legge ekstra vekt på kartleggingen av disse bilene.

I 2018 kjørte små godsbiler 7,3 milliarder kilometer, hvor 2,5 milliarder kilometer var med gods. De fraktet 10,6 millioner tonn, fordelt på 87 millioner turer. Statistikken over transport med varebiler i 2018 er tilgjengelig på internettsidene til SSB: http://.www.ssb.no/transpsg/.

Det er utarbeidet usikkerhetsberegninger til statistikken. Variasjonskoeffisientene for f.eks. variablene til antall godsturer og totalt godstransportarbeid var henholdsvis 2,6 og 6,3 prosent. Generelt blir usikkerheten i tallene større når det er et lite antall enheter i nettoutvalget som ligger til grunn, for eksempel i tall på regionsnivå.

Om publikasjonen

Tittel

Transport med varebiler 2018. Dokumentasjonsnotat

Ansvarlig

Torstein Otterlei Fjørtoft

Serie og -nummer

Notater 2019/31

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9973-5

ISSN

2535-7271

Antall sider

31

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt