SSB analyse 2020/06: Leiebilpriser

Store prissvingninger på bilutleie i Norge

Publisert:

Den svake kronen har de siste årene vært med å gjøre Norge mer attraktivt som ferieland for utenlandske turister. Den økte etterspørselen til og med 2019 har vært merkbar blant annet på prisene for leiebil, som de siste årene har steget mer om sommeren.

Økt etterspørsel som følge av mer turisme gjør at prisene for visse tjenester blir skrudd opp i høysesongen. Dette har til nå vært tilfellet blant annet for bilutleie, der prisene har en tendens til å øke kraftig i 3. kvartal, da etterspørselen etter leiebil vanligvis er størst, både fra norske og utenlandske turister. Et komplisert regelverk gjør at det også er vanskelig for utleiefirmaene å justere bilparken etter behov, noe som har en forsterkende effekt på utleieprisene. Denne artikkelen skal belyse viktige årsaker til de store prissvingningene på bilutleie her til lands.

Artikkelen analyserer perioden 2014-2019. Den globale koronapandemien i 2020 vil sannsynligvis påvirke generell reiseaktivitet og etterspørsel etter både overnatting og leiebil. Resultater som tilsvarer det denne artikkelen beskriver, vil muligens ikke inntreffe i 2020.

Hva karakteriserer næringen for bilutleie i Norge, og hvilke mulige forklaringer finnes på at prisene øker kraftig i sommermånedene?

Hva viser statistikk fra andre nordiske land?

Vanligvis flest overnattinger i juli

Fra 2014 til 2019 økte antall overnattinger på norske hoteller og andre overnattingssteder totalt med 16 prosent. Størst var økningen fra utlandet, med en oppgang på rundt 31 prosent. Bare fra 3. kvartal 2018 til samme kvartal 2019 var det en økning på 7 prosent i antall overnattinger fra utenlandske turister, mens overnattinger fra norske turister økte med 3,6 prosent. Dette viser tall fra overnattingsstatistikken fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Dette støtter opp om påstanden om at Norge er blitt et mer populært reisemål de siste årene. Som figur 1 viser, har pågangen ved norske overnattingssteder vært størst i juli hvert år, og i juli 2019 viser statistikken nærmere 6,6 millioner overnattinger.

Den økende turismen i Norge har fått konsekvenser for blant annet bilutleiebransjen som ifølge en rapport fra Menon Economics stadig oftere har opplevd å ha for få biler til rådighet i de hektiske sommermånedene. Dette påvirker i sin tur prisen som kundene må betale.

Få, men store aktører dominerer markedet

Omsetningstall viser at det i 2017 ble omsatt for rundt 7,8 milliarder i næringen «Utleie og leasing av motorvogner», som utgjør en økning på 22 prosent fra året før. SSB publiserer en egen prisindeks for bilutleienæringen. Prisindeksen dekker utleie av biler, men foreløpig ikke leasing.

Leiebilbransjen, utenom leasing, domineres av noen store globale selskaper. De store selskapene eier gjerne merkenavnet, mens hvert utleiekontor drives av en lokal aktør, en såkalt franchisetaker.

Mer om SSBs prisindeks for bilutleie

SSBs prisindeks for bilutleie, uten leasing, dekker både privat- og bedriftsmarkedet i Norge. Det beregnes en samlet prisindeks for bilutleie og delindekser for tre kundegrupper:

  • utenlandske turister
  • husholdninger/privatpersoner i Norge 
  • private og offentlig eide norske foretak.

Delindeksen for privatmarkedet inngår også i konsumprisindeksen (KPI).

De to første gruppene gjenspeiler privatmarkedet, mens den siste representerer bedriftskundene. Det er viktig å fange opp prisutviklingen til begge disse segmentene da de kan ha nokså ulik prisutvikling.

Prisen som måles, er pris per utleiedøgn (fra ett døgn til 8 eller flere) for ulike bilgrupper og forskjellige kundegrupper. Prisen er inkludert eventuelle tillegg for ekstra tid/kjørelengde, forsikringer, eventuell flyplassavgift eller andre tillegg. Moms er ikke med, heller ikke for privatkunder.

Figur 1. Antall overnattinger

I alt Utlandet i alt Norge
2014M01 1550486 384882 1165604
2014M02 1853039 495768 1357271
2014M03 2027850 470378 1557472
2014M04 1814402 351857 1462545
2014M05 2493320 594575 1898745
2014M06 3778742 1228416 2550326
2014M07 5371303 1645886 3725417
2014M08 4029720 1415640 2614080
2014M09 2426479 575307 1851172
2014M10 1862676 350886 1511790
2014M11 1731269 301893 1429376
2014M12 1367308 338948 1028360
2015M01 1640465 420946 1219519
2015M02 1929276 528780 1400496
2015M03 2118727 492011 1626716
2015M04 1924029 418153 1505876
2015M05 2572475 643363 1929112
2015M06 3896342 1285033 2611309
2015M07 5643532 1803581 3839951
2015M08 4251496 1540078 2711418
2015M09 2526150 631592 1894558
2015M10 1995162 401380 1593782
2015M11 1739007 303460 1435547
2015M12 1417178 360394 1056784
2016M01 1614820 423103 1191717
2016M02 2059580 608216 1451364
2016M03 2200618 571906 1628712
2016M04 1985848 443471 1542377
2016M05 2467670 658604 1809066
2016M06 4015449 1417682 2597767
2016M07 6205464 2048438 4157026
2016M08 4645207 1787731 2857476
2016M09 2671799 700369 1971430
2016M10 2027464 408583 1618881
2016M11 1787607 299248 1488359
2016M12 1432606 359533 1073073
2017M01 1612158 408456 1203702
2017M02 1950703 552081 1398622
2017M03 2170273 526924 1643349
2017M04 1951470 437257 1514213
2017M05 2516663 698801 1817862
2017M06 3992220 1478395 2513825
2017M07 6214042 2132043 4081999
2017M08 4731292 1857532 2873760
2017M09 2788246 750552 2037694
2017M10 2047572 401190 1646382
2017M11 1832600 315638 1516962
2017M12 1489528 389759 1099769
2018M01 1687736 452639 1235097
2018M02 2006078 577448 1428630
2018M03 2279583 560324 1719259
2018M04 2009290 449109 1560181
2018M05 2652027 730475 1921552
2018M06 4165475 1498049 2667426
2018M07 6289295 2177784 4111511
2018M08 4711669 1881165 2830504
2018M09 2673915 715474 1958441
2018M10 2039360 409298 1630062
2018M11 1851011 305534 1545477
2018M12 1470410 380830 1089580
2019M01 1717820 451319 1266501
2019M02 1952288 558165 1394123
2019M03 2259864 571081 1688783
2019M04 2094732 474671 1620061
2019M05 2730572 751255 1979317
2019M06 4261169 1549184 2711985
2019M07 6575171 2333013 4242158
2019M08 4958781 2002161 2956620
2019M09 2786254 767914 2018340
2019M10 2231659 464010 1767649
2019M11 1981527 336768 1644759
2019M12 1629717 441940 1187777

Figur 2. Bilutleie i Norge. Prisutvikling for ulike kundegrupper i perioden 2014-2019. Indeks. 2014=100

Totalindeks Utenlandske turister Husholdninger/privatpersoner Bedriftskunder
2014K1 97.9531443 91.8495298 101.257862 99.4441637
2014K2 99.6300863 101.776385 97.7538185 100.353714
2014K3 104.562269 108.46395 106.469003 100.151592
2014K4 97.8545006 97.9101358 94.5193172 100.050531
2015K1 98.1504316 96.5517241 96.1365678 100.252653
2015K2 98.7422935 97.492163 97.574124 100.454775
2015K3 107.422935 110.867294 109.433962 102.779181
2015K4 96.3748459 96.2382445 89.2183288 100.454775
2016K1 96.8680641 91.5360502 93.6208446 100.454775
2016K2 97.8545006 95.5067921 93.7106918 100.555836
2016K3 106.337855 107.314525 108.984726 100.757959
2016K4 94.7965475 88.5057471 87.5112309 100.252653
2017K1 93.3168927 82.9676071 84.9056604 100.353714
2017K2 100.517879 96.0292581 94.6091644 102.779181
2017K3 114.032059 116.30094 110.961366 103.385548
2017K4 92.8236745 83.1765935 81.8508535 100.454775
2018K1 95.0924784 84.9529781 88.4097035 101.566448
2018K2 98.4463625 91.954023 92.4528302 102.779181
2018K3 99.0382244 98.7460815 95.2380952 95.401718
2018K4 95.782984 82.7586207 88.589398 103.385548
2019K1 96.7694205 87.9832811 86.7026056 103.385548
2019K2 100.616523 94.3573668 92.6325247 105.30571
2019K3 117.385943 114.106583 103.144654 118.847903
2019K4 92.7250308 80.6687565 71.2488769 105.709955

Sterke sesongvariasjoner med høye sommerpriser

Som vi ser av figur 1, har det vært vesentlig flere overnattinger på hoteller og andre overnattingssteder i Norge om sommeren enn resten av året, og norske turister utgjør fortsatt flertallet av overnattingene i denne statistikken.

Flere turister har også hatt innvirkning på bilutleiemarkedet hvor større etterspørsel generelt fører til høyere priser.

Figur 2 viser at prisene for bilutleie generelt har steget i 3. kvartal både for utenlandske turister og for norske privatkunder. Totalindeksen for bilutleie gikk opp med rundt 13 prosent i 3. kvartal 2017, mens prisene steg nærmere 17 prosent på samme tid i 2019. Når det gjelder 3. kvartal 2018, var det kun en svak prisoppgang. Dette hang sammen med prisfall på bilutleie til bedriftskunder, som består av private og offentlig eide foretak, men også svakere prisoppgang for de andre to kundegruppene enn det som var normalt, spilte inn.

Mindre prissvingninger i bedriftsmarkedet

Figur 2 viser at leiebilprisene til bedriftskunder har hatt mindre variasjoner enn prisene til utenlandske turister og norske privatpersoner. Prisene følger heller ikke samme sesongmønsteret som de andre to brukergruppene. Prisutviklingen til bedriftskundene preges i stor grad av størrelsen på kundene. I perioder hvor utleiefirmaene har flere store bedriftskontrakter, kan prisene bli presset ned, mens i perioder hvor leieavtalene i hovedsak retter seg mot små og mellomstore bedrifter, vil prisene bli presset oppover. Prisene til bedriftskundene ligger nokså flatt fram mot 3. kvartal 2018, da prisene begynner å falle. I 3. kvartal 2019 stiger imidlertid prisene på dette markedet.

Svakere prisvekst på bilutleie rekordsommeren 2018

Bilutleie opplevde en langt svakere prisoppgang i 3. kvartal 2018, noe som var litt utenom det vanlige. Overnattingsstatistikken viser omtrent like mange overnattinger i Norge i 3. kvartal 2018 som det var samme kvartal året før, men det var en liten forskyvning fra hotell- til campingovernattinger. I tillegg var det flere nordmenn som ferierte i Norge i 2018. Det uvanlig fine været på våren og sommeren dette året har mye av æren for at mange nordmenn valgte Norge som feriemål i 2018, men en ytterligere svekkelse av den norske kronen, mot blant annet Euro, kan også ha vært med på å gi folk økte insentiver til å droppe tradisjonelle feriedestinasjoner til fordel for hjemlandet. Nordmenn som ferierer i Norge, har generelt mindre behov for leiebil. I tillegg var det flere bobilturister i Norge i 2018, spesielt fra Tyskland. Begge disse forholdene kan dermed ha bidratt til å dempe prisveksten på bilutleie sommeren 2018.

Regelverk dårlig tilpasset sesongvariasjoner

Bilutleiefirmaene i Norge kjøper eller leaser biler av bilforhandlere, og kostnadene til bilutleiefirmaene påvirkes av hvor gunstige avtalene er. Men forhold som ikke kan forhandles om, slik som momsfradrag og avgifter fastsatt av staten, spiller også inn. Alle kostnader for bilutleier omtales som holdekostnader til bilen, det vil si utgiftene som bilutleieselskapene sitter på til enhver tid.

Holdekostnadene påvirkes blant annet av:

  • kapitalkostnader knyttet opp mot verdifallet på bilen og salgsmuligheter i bruktmarkedet
  • fradragsregler for merverdiavgift (moms) på videresalg
  • sesongsvingninger som skaper kapasitetsutfordringer sommerstid

Kapitalkostnader påvirkes også av avgiftsnivået.

Menon Economics peker i sin rapport blant annet på de store kapasitetsutfordringene om sommeren. Dette henger igjen sammen med et fradragsregelverk (momsregler) som gjør det kostbart for leieselskapene å øke kapasiteten av biler på sommeren, for deretter å redusere den igjen når etterspørselen faller utover høsten. Momsreglene sier nemlig at en bil må beholdes i minst fire år for å få betalt ut fullt momsfradrag ved salg, men også leasingavtalene har en løpetid som gjør det vanskelig å øke bilparken når etterspørselen stiger. Holdekostnadene påvirkes som sagt av flere forhold og vil variere for de ulike utleieselskapene. Ved lavere holdekostnader kan utleier tillate seg å ha flere biler stående mer ubrukt i perioder med liten etterspørsel, for deretter å sette inn flere biler når etterspørselen igjen tiltar.

Hva viser statistikk over bilutleie i Sverige?

Sveriges indeks for bilutleie og leasing av personbiler (produktgruppe 77.11) består av følgende delindekser:

  • bilutleie, private bedrifter
  • bilutleie, offentlige bedrifter
  • bilutleie, husholdninger

De to første gruppene dekker bedriftsmarkedet, mens den tredje dekker markedet for privatpersoner.

Når det gjelder husholdninger, falt prisindeksen fram til 3. kvartal 2015, men tiltok etter dette. Det er ikke slik at prisene nødvendigvis øker mest i 3. kvartal, slik som i Norge. En av grunnene til en flatere prisutvikling er leasingavtalene som er inkludert i prismålingen, der det ofte er snakk om lengre avtaler med en etterspørsel som er jevnt fordelt utover året.

Figur 3. Prisutvikling på bilutleie i Sverige

2014K1 2014K2 2014K3 2014K4 2015K1 2015K2 2015K3 2015K4 2016K1 2016K2 2016K3 2016K4 2017K1 2017K2 2017K3 2017K4 2018K1 2018K2 2018K3 2018K4 2019K1 2019K2 2019K3
77.11 Rental and leasing services of cars and light motor vehicles 104.5 107.7 100.8 102.5 100.6 99.8 98.6 101.1 101.4 101.8 100.2 100.5 100.3 100.3 100.1 102.9 102.9 102.5 103.1 102.0 104.9 105.9 107.9
Private bedrifter 111.8 113.4 110.0 108.7 103.0 100.0 94.3 102.5 102.5 101.0 101.1 95.6 98.6 94.1 95.0 94.3 94.2 91.4 94.2 91.7 94.1 93.5 95.0
Offentlige bedrifter 105.6 111.3 108.0 105.8 100.5 97.7 97.7 104.1 98.7 110.3 106.3 109.4 94.6 94.8 95.1 94.3 92.6 94.5 95.8
Husholdninger 105.9 110.5 99.5 104.7 100.7 98.6 93.0 107.5 105.9 109.1 101.6 106.1 104.9 111.3 106.5 117.3 116.4 116.0 116.4 114.7 120.8 124.1 127.5

Sverige har også lavere bilavgifter enn Norge, selv etter at de innførte et nytt avgiftssystem 1. juli 2018. I det nye systemet fastsettes avgiften etter bilens utslippsnivå. Reduserte avgifter betyr lavere holdekostnader og større muligheter til å øke bilparken etter behov, og bidrar dermed til å dempe prisveksten på sommeren.

Ifølge Menon Economics er det også vanlig i Sverige å bruke bilutleieselskapene når bilforhandlere skal markedsføre nye biler. Dette gjør de ved å gi bilutleieselskapene svært gode avtaler på leasing av biler i et halvt til ett år, noe som har bidratt til å dra ned holdetiden til under ett år i Sverige. Bedre salgsmuligheter i bruktbilmarkedet gir dermed lavere kapitalkostnader. Andre regler for momsfradrag gjør også at svenskene lettere kan ta unna sesongsvingningene i etterspørselen.

Menon viser i sin rapport til 38 prosent lavere holdekostnader i Sverige enn i Norge, men andelen kan tenkes å ha blitt litt mindre etter at det nye avgiftssystemet ble innført i Sverige i 2018.

Sammenligning av prisutviklingen for bilutleie i andre nordiske land er mer komplisert. Verken Danmark eller Finland dekker næringen «Utleie og leasing av motorvogner» på tilsvarende måte som Norge og Sverige. Finland publiserer en prisindeks for leie og leasing av biler som bygger på deres nasjonale konsumprisindeks.

Danmark lager en prisindeks for leie av bil og garasje som en del av sin forbrukerprisindeks. Indeksen inneholder både korttidsleie av biler og leasing, men det publiseres ikke egne delindekser for ulike brukergrupper. Indeksen viser for øvrig ikke et typisk sesongmønster med høyere priser i sommermånedene, som vi finner i Norge.

Norsk reiseliv. (2018). Reiselivsåret 2018 - toppår fra USA og Tyskland. Hentet fra https://norsk-reiseliv.no/reiselivsaret-2018-toppar-fra-usa-og-tyskland/

Iversen, E. K., Helseth, A. M. & Jakobsen, E. W. (2018). Bilutleie og sesongsvingninger - utfordringer og tiltak (Menon-publikasjon nr. 56/2018). Hentet fra https://www.nhoreiseliv.no/contentassets/09a5136eed8147699142f7201fed301c/rapport---bilutleie-og-sesongsvingninger-oppdatert-versjon.pdf

Korsvoll, R. (2018, 17. januar). Slik skal svenskene få fart på elbil-salget. Motor. Hentet fra https://www.motor.no/artikler/2018/januar/elbiler-far-60000-i-rabatt--luksusbiler-blir-dyrere/

Kontakt