Notater 2020/42

Produksjonsmessige endringer i overnattingsstatistikken

Dette notatet beskriver overnattingsstatistikken generelt, og hvilke produksjonsmessige endringer som er gjort de siste 20 årene.

Overnattingsstatistikken gjennomgikk en rekke produksjonsmessige endringer i perioden 2001-2017. Bakgrunnen for endringene har vært mange. Det har vært ønske om et mer kvalitetssikret produkt, en mer oversiktlig produksjonsprosess, og det har i tillegg vært muligheter og krav i forhold til digitalisering av både hvordan vi produserer statistikk, og hvordan vi samler inn tall fra oppgavegivere.

Fra 2018 ble det gjort ytterligere endringer. Etter en omorganisering av Statistisk Sentralbyrå, ble overnattingsstatistikken flyttet til seksjon for næringslivets konjunkturer. Etter denne omorganiseringen ble det foretatt en kvalitets­gjennomgang av statistikken for overnattinger, hvor det ble avdekket flere forbedringsmuligheter. Et av de mest fremtredende tiltakene her var hvordan data samles inn, og det ble satt i gang en prosess med å forbedre skjema som rapporteres via Altinn. Ettersom oppgavebyrden som statistikken pålegger samfunnet ble rapportert til å være høy, ble overnattingsstatistikken i kvalitetsgjennomgangen utpekt til å ha flere forbedringsmuligheter, blant annet i å redusere denne oppgavebyrden. Kvalitetsgjennomgangen pekte i tillegg på flere andre forbedringsmuligheter, og dette samt et tettere internasjonalt samarbeid med andre statistikkbyråer, ble derfor innført i etterkant av utsending av nytt skjema.

Notatet går så videre i å kortfattet beskrive hvordan Statistisk Sentralbyrå nå bruker metoder for å estimere verdier, som ikke er forordnet i krav fra Eurostat. Dette gjelder tall for virksomheter som ligger under grensen for opplysningsplikt, men metoden kan videreføres til å møte andre brukerbehov som blant annet estimeringer av nasjonalitetsfordeling etter formål.

Om publikasjonen

Tittel

Produksjonsmessige endringer i overnattingsstatistikken

Ansvarlig

Jarle Kvile

Serie og -nummer

Notater 2020/42

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-587-1227-2

ISSN

0806-2056

Antall sider

85

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt