Økt nasjonal godstransport

Publisert:

Norskregistrerte lastebiler transporterte 70,8 millioner tonn gods i 3. kvartal 2016, 6,8 prosent mer enn i tilsvarende kvartal 2015.

Men selv om det ble transportert mer gods, gikk likevel det samla transportarbeidet ned med 9,1 prosent og endte på 5,2 milliarder tonnkilometer. Innenlands utførte norskregistrerte lastebiler et transportarbeid på 4,6 milliarder tonnkilometer, 9,6 prosent mindre enn 3. kvartal i 2015. Lastebilene fraktet 69,6 millioner tonn gods, som er 7,1 prosent mer enn samme periode året før. Også for utenlandske turer var det en nedgang. Både transportarbeid og transportert mengde gikk ned med henholdsvis 5,4 og 8,9 prosent.

Figur 1

Figur 1.  Nasjonal og internasjonal transport med norske lastebiler

361 millioner kilometer med gods

Totalt kjørte norske lastebiler 25,6 millioner kilometer mindre enn i 3. kvartal 2015. Av i alt 506 millioner kjørte kilometer ble 361 millioner kjørt med gods. Dette utgjør en tomkjøringsandel på 28,5 prosent, 3,8 prosentpoeng høyere enn i tilsvarende kvartal 2015. På nasjonale turer tilbakela lastebilene 332 millioner kilometer med last, 40 millioner kilometer mindre enn i samme kvartal i fjor.

Figur 2. Nasjonal transport. Kjøretøykilometer med lastebil

Kjøretøykilometer uten last Kjøretøykilometer med last
3. kv. 2007 108.9 306.3
3. kv. 2008 119.7 351.6
3. kv. 2009 118.5 309.6
3. kv. 2010 120.9 338.0
3. kv. 2011 105.6 334.5
3. kv. 2012 127.4 322.8
3. kv. 2013 121.5 355.8
3. kv. 2014 134.7 358.4
3. kv. 2015 121.3 371.7
3. kv. 2016 134.5 332.0

Kortere gjennomsnittlig transportlengde per tonn

Den gjennomsnittlige transportlengden per tonn for nasjonal transport gikk ned fra 78 til 66 kilometer sammenlignet med 3. kvartal 2015. For den internasjonale transporten økte gjennomsnittlig transportlengde fra 500 til 519 kilometer per tonn.

Massetransport dominerer

Norske lastebiler fraktet nesten 43 millioner tonn grus, sand, jord og lignende på norske veier i 3. kvartal 2016. Massetransporten økte dermed med 10,4 prosent fra samme kvartal 2015. Massetransporten utgjorde 60,8 prosent av den totale transportmengden i 3. kvartal 2016. Siden massetransporten utføres over kortere avstander, utgjør transport av grus, sand og så videre bare 29,2 prosent av det totale transportarbeidet. Det er transportert stykkgods som dominerer transportarbeidet fordi stykkgods transporteres lengre.

Figur 3. Nasjonal transport. Transportert mengde etter vareslag. 3. kvartal 2016

Transportmengde (mill. tonn)
Jordbruks-, skogbruks- og fiskeprodukter 7.2% 5.0
Nærings- og nytelsesmidler 6.6% 4.6
Kull, koks, olje og kjemiske produkter ( inkl. gjødsel) 12.1% 8.4
Malm, stein, grus, sand, leire, salt, sement, kalk, andre mineralske byggematerialer og avfall 60.7% 42.3
Andre bearbeidete varer og stykkgods 13.2% 9.4

Figur 4. Nasjonal transport. Transportarbeid etter vareslag. 3. kvartal 2016

Transportarbeid (mill. tonnkm)
Jordbruks-, skogbruks- og fiskeprodukter 13.7 % 630
Nærings- og nytelsesmidler 19.2 % 885
Kull, koks, olje og kjemiske produkter ( inkl. gjødsel) 11.6 % 536
Malm, stein, grus, sand, leire, salt, sement, kalk, andre mineralske byggematerialer og avfall 29.2 % 1345
Andre bearbeidete varer og stykkgods 26.3 % 1209

Metodeendringer kan påvirke sammenliknbarheten

Fra og med 3. kvartal 2015 er opplegget for stratifisering og trekking av utvalget betydelig endret. Fra og med 1. kvartal 2016 er skjemaet lagt betydelig om, samtidig som estimeringsopplegget er forbedret. Endringene vil i noen grad påvirke sammenliknbarheten mellom kvartalene for enkelte variable, som f.eks. tonn og tonnkilometer, vareslagsfordeling og fordeling mellom leie- og egentransport. Utviklingen mot tidligere kvartaler må derfor tolkes med varsomhet. Se mer informasjon om endringene i Om statistikken.

Kontakt