Lite innenlandsfrakt med utenlandske lastebiler

Publisert:

Av de 13,2 millioner tonn som utenlandske lastebiler fraktet i Norge i 2017, ble 11,7 millioner tonn fraktet til eller fra Norge og 1,5 millioner tonn kjørt fra ett sted i Norge til et annet.

Til sammenligning viser den norske undersøkelsen om godstransport med lastebil, at norske lastebiler transporterte 255,6 millioner tonn gods innenlands, mens 4,9 millioner ble fraktet til eller fra utlandet. De utenlandske bilenes andel av varetransporten utgjorde dermed kun 4,9 prosent, viser tall fra en statistikk basert på EU/EØS-landenes lastebilundersøkelser.

Figur 1. Godstransport med utenlandske lastebiler til, fra og i Norge. Transportert mengde etter type kjøring

Kabotasjekjøring i Norge Tredjelandskjøring mellom Norge og utlandet Kjøring fra Norge til bilens registreringsland Kjøring til Norge fra bilens registreringsland
2008 6.1 17.4 27.5 49.0
2009 4.7 22.5 27.3 45.5
2010 4.9 23.1 26.1 45.9
2011 7.1 23.0 26.2 43.8
2012 7.1 24.6 23.1 45.2
2013 10.6 35.7 20.0 33.7
2014 12.7 34.7 21.4 31.2
2015 10.0 35.9 18.2 35.9
2016 11.6 36.2 20.8 31.4
2017 11.6 45.2 14.9 28.3

Omtrent 3 av 10 tonnkilometer av utenlandske biler

Transportarbeidet utført med utenlandske biler i forbindelse med turer til, fra eller i Norge utgjorde 9,5 milliarder tonnkilometer i 2017. Det innebærer en økning på omtrent 1 prosentpoeng fra 2016. Norske lastebilers transportarbeid utgjorde totalt 21,4 milliarder tonnkilometer i 2017. Av dette var 18,7 milliarder kjøring mellom to steder i Norge, og 2,6 milliarder var mellom Norge og utlandet. Det vil si at de utenlandske bilene utførte om lag 31 prosent av det totale transportarbeidet med lastebil til, fra og i Norge i 2017.

Fortsatt lite kabotasje i Norge

Utenlandske lastebiler i Norge transporterte totalt 1,5 millioner tonn gods i kabotasjekjøring i 2017. Det tilsvarer 0,6 prosent av alt gods som ble fraktet med norske og utenlandske biler i Norge. Det er det samme som i 2016. Men andelen kabotasje av transportarbeidet gikk opp fra 2,2 prosent i 2016 til 3,1 prosent i 2017.

Polske lastebiler fraktet mest gods, 304 300 tonn, i kabotasjekjøring i Norge i 2017. Kabotasjetallene er relativt små i det store bildet, og tallene varierer en del mellom de enkelte årene. Dette tyder på at det er en del usikkerhet knyttet til tallene.

Svenske biler transporterer fortsatt mest

Svenske lastebiler fraktet 3,6 millioner tonn gods til, fra og inne i Norge i 2017. De polske bilene tok seg av 2,8 millioner. Lastebiler fra Baltiske land fulgte deretter med 3,3 millioner tonn gods tilsammen. I 2016 utførte svenske biler 4,5 milliarder tonnkilometer på sine turer til, fra eller i Norge, mens polske biler sto for 3,3 milliarder tonnkilometer.

Figur 2. Godstransport med utenlandske lastebiler registrert i EU/EØS-landene i Norge. Transportert mengde etter utvalgte land. 2017

2017
Østerrike 57.5
Ungarn 75.9
Tsjekkia 109.7
Finland 156.3
Romania 269.3
Bulgaria 292.4
Nederland 350.1
Tyskalnd 511.2
Danmark 722.9
Slovakia 784.6
Estland 812.4
Litauen 898.2
Latvia 1547.0
Polen 2793.4
Sverige 3641.7

Kontakt