13756_om_not-searchable
/teknologi-og-innovasjon/statistikker/regnikt/aar
13756_om
statistikk
2008-04-09T10:00:00.000Z
Teknologi og innovasjon
no
true

Aksjeselskaper i informasjonssektoren2006

Innhold

Om statistikken

Definisjoner

Navn og emne

Navn: Aksjeselskaper i informasjonssektoren
Emne: Teknologi og innovasjon

Ansvarlig seksjon

Seksjon for transport-, reiselivs- og IKT-statistikk

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Driftsinntekter og driftskostnader er ordinære inntekter og kostnader utenom de finansielle. Driftsinntektene består av salgsinntekter og andre driftsinntekter. Driftskostnadene omfatter varekostnader, endringer i beholdning av varer, lønnskostnader, avskrivninger på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler, nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler, samt annen driftskostnad. Driftsresultatet fremkommer som differansen mellom driftsinntekter og driftskostnader.

Nøkkeltallene gir sammenfattet informasjon om foretakenes lønnsomhet, soliditet og likviditet:

 • Driftsmarginen viser forholdet mellom driftsresultatet og driftsinntektene.
 • Resultatgraden viser forholdet mellom resultat før skattekostnad og driftsinntektene.
 • Totalkapitallrentabiliteten måler avkastningen på investert totalkapital.
 • Egenkapitalrentabiliteten måler avkastningen på egenkapitalen.
 • Totalkapitalens omløpshastighet gir uttrykk for hvor mange ganger totalkapitalen omsettes pr. år. Dette kan være et mål på hvor godt den kapitalen som er bundet i foretaket blir utnyttet eller hvor kapitalintensiv næringen er.
 • Egenkapitalandelen gir uttrykk for foretakenes soliditet, det vil si evnen til å tåle tilbakeslag og tap.
 • Likviditetsgraden viser forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Tallet gir et uttrykk for bedriftens evne til å betale sine forpliktelser.

Standard klassifikasjoner

Informasjonssektoren består av IKT-sektoren og Innholdssektoren. IKT-sektoren er avgrenset med utgangspunkt i en definisjon anbefalt av OECD. Innholdssektoren er basert på en nasjonal avgrensning siden det ikke eksisterer en omforent internasjonal avgrensning. Grunnleggende definisjoner er imidlertid hentet fra notater som er publisert av FN og OECD. Det er også tatt hensyn til innspill fra nasjonale brukere av statistikken. Denne avgrensningen av innholdssektoren må ses på som foreløpig i påvente av en internasjonal avgrensning. Den vil antakelig foreligge i 2007 i forbindelse med revisjonen av næringsstandarden.

Statistikken for innformasjonssektoren omfatter alle aksjeselskap innen følgende næringsgrupper i Standard for næringsgruppering (SN02).

IKT-sektoren

IKT-industri

 • 3001 Produksjon av kontormaskiner
 • 3002 Produksjon av datamaskiner og annet databehandlingsutstyr
 • 3130 Produksjon av isolert ledning og kabel
 • 3210 Produksjon av elektrorør og elektroniske komponenter
 • 3220 Produksjon av radio- og fjernsynssendere mv.
 • 3230 Produksjon av radio- og fjernsynsmottakere mv.
 • 3320 Produksjon av måle- og kontrollinstrumenter og utstyr
 • 3330 Produksjon av industrielle prosesstyringsanlegg

IKT-varehandel

 • 51433 Engroshandel med radio og fjernsyn
 • 51434 Engroshandel med plater, musikk- og videokassetter og CD- og DVD-plater
 • 51840 Engroshandel med datamaskiner, tilleggsutstyr til datamaskiner samt programvare.
 • 51860 Engroshandel med elektroniske komponenter.
 • 52485 Butikkhandel med datamaskiner, kontormaskiner og telekommunikasjonsutstyr

Telekommunikasjon

 • 6420 Telekommunikasjoner

IKT-konsulentvirksomhet

 • 7210 Konsulentvirksomhet maskinvare
 • 7221 Utvikling av standard programvare
 • 7222 Annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare
 • 7230 Databehandling
 • 7240 Drift av databaser
 • 7250 Vedlikehold og reparasjon av kontor og datamaskiner
 • 7260 Annen databehandling
 • 7133 Utleie av kontormaskiner mv. er også tatt med i IKT-næringen. Denne (lille) gruppen er her regnet med under Databehandling.

Innholdssektoren

Forlagsvirksomhet

 • 2211 Forlegging av bøker
 • 2212 Forlegging av aviser
 • 2213 Forlegging av blader og tidsskrifter
 • 2214 Forlegging av lydopptak
 • 2215 Forlagsvirksomhet ellers

Informasjonstjenester

 • 7440 Annonse- og reklamevirksomhet
 • 9240 Nyhetsbyråer

Radio og fjernsyn

 • 9220 Radio og fjernsyn

Film og video

 • 9211 Film- og videoproduksjon
 • 9212 Distribusjon av film og video
 • 9213 Filmframvisning

Avgrensningen av IKT-sektoren i OECD og Norge
Denne norske avgrensingen er på noen punkter litt mer finmasket enn den internasjonale definisjonen.

Hele næringsgruppen 5143 Engroshandel med elektrisk husholdningsutstyr, radio, fjernsyn, plater og kassetter er tatt med i OECDs definisjon. I den norske avgrensingen har vi valgt å holde følgende næringsgrupper utenfor:

 • 51431 Engroshandel med belysningsutstyr
 • 51432 Engroshandel med elektriske husholdningsapparater

På den annen side er det valgt å ta med næringsgruppen 52485 Butikkhandel med datamaskiner, kontormaskiner og telekommunikasjonsutstyr. Denne næringsgruppen er ikke med i OECDs definisjon. For de andre næringsområdene følges OECDs definisjon direkte.

OECDs definisjon er bundet til den internasjonale næringsgrupperingen. Denne er samordnet bare ned til 4. siffer. Norge (og de fleste andre land) anvender imidlertid også et mer detaljert 5. siffer i sine nasjonale næringsgrupperinger. Det er dette som gir grunnlag for mer detaljerte nasjonale definisjoner. Også de andre nordiske landene bruker en mer finmasket avgrensing av IKT-sektoren til nasjonale formål. Den norske avgrensingen er så langt det er mulig samordnet med de andre nordiske land.

Avgrensning av Innholdssektoren
Innhold kan forstås som tekst, lyd, bilde eller en kombinasjon/serie av disse som er beregnet for massedistribusjon. For å distribuere innholdet må det kombineres med et medium. Dette kan være både papir- og elektronisk baserte medier (f.eks. bøker, aviser, radio, tv, internett...). Det er kombinasjonen av innhold og medium som skaper et innholdsprodukt som er tilgjengelig for allmennheten. På bakgrunn av dette kan man avlede følgende definisjon på et innholdsprodukt:

 • Et innholdsprodukt er innhold med et organisert budskap beregnet for mennesker, som blir gjort tilgjengelig ved hjelp av et kommunikasjonsmedium. Det er beregnet på å bli publisert og distribuert til allmennheten.

Denne definisjon kan videre benyttes til å definere en innholdsnæring:

 • En næring som primært er engasjert i publisering og/eller distribusjon av innholdsprodukter kan defineres som en innholdsnæring.

Innholdssektoren består av de næringer i gjeldende næringsstandard som tilfredstiller definisjonen på en innholdsnæring. Det har vært et ønske fra brukerne av statistikken at den skal kunne skille mellom publisering av innhold ved hjelp av "nye" og "gamle" medier. Siden den gjeldende næringsstandarden ikke gir rom for en slik detaljeringsgrad har det ikke vært mulig å tilfredstille dette ønsket.

Svakheter ved avgrensningene
Avgrensingene av IKT-sektoren og Innholdssektoren blir grove når de defineres med utgangspunkt i hele næringsgrupper og ikke på grunnlag av enkeltforetak. På den ene siden vil en del foretak som faller innenfor definisjonen reelt sett ikke drive relevant virksomhet. På den andre siden vil en del relevante foretak falle utenfor definisjonene. Foreløpig er det imidlertid vanskelig å gjennomføre andre og mer presise definisjonsprinsipper i den offisielle statistikken. I tillegg er det virksomhet innenfor IKT-sektoren som i henhold til definisjonene på en innholdsnæring skulle vært plassert i innholdssektoren. Dette gjelder spesielt næring 72.4 (Databasetjenester) og deler av 64.2 (Telekommunikasjoner) og 72.2 (Konsulentvirksomhet tilknyttet system og programvare). Siden disse næringene inneholder en blanding av IKT-virksomhet og Innholdsvirksomhet, har vi valgt å la de forbli i IKT-sektoren av hensyn til kontinuitet og sammenlignbarhet med internasjonal statistikk for IKT-sektoren.

Næringsgruppering
Næringskodingen av foretak og bedrifter i IKT-sektoren og Innholdssektoren kan være vanskelig. Mange nye foretak er blitt etablert innenfor IKT-sektoren de seneste årene og mange bestående foretak har endret sin virksomhet i retning IKT-området. Samtidig har en del IKT-foretak endret sin virksomhet i retning innholdssektoren (betegnes ofte som konvergens). Virksomheter kan endres fort og ofte. På en del av de nye virksomhetsområdene er Næringsstandarden ikke godt egnet for entydig gruppering. Derfor kan det være spesielt vanskelig å fremskaffe og opprettholde riktige næringskoder på foretakene innen IKT-sektoren og innholdssektoren. SSB arbeider imidlertid løpende med å sikre kvaliteten i næringskodingen - og er spesielt oppmerksom på dette området.

Administrative opplysninger

Regionalt nivå

Nasjonalt nivå.

Hyppighet og aktualitet

Hyppighet: Årlig. Aktualitet: Statistikken publiseres 11-12 måneder etter siste referanseår.

Internasjonal rapportering

Ikke relevant

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Endelig statistikkfil blir lagret.

Bakgrunn

Formål og historie

Formålet med denne statistikken er å presentere utvalgte regnskapstall og beregnede nøkkeltall for næringene som inngår i Informasjonssektoren. Tilsvarende tall er presentert samlet for alle ikke-finansielle aksjeselskap. Tallene kan danne et grunnlag for vurdering av lønnsomhet, finansiering og likviditet til de aksjeselskap som tilhører Informasjonssektoren.

Brukere og bruksområder

Myndighetene, næringslivet, bransjeorganisasjoner og media.

Sammenheng med annen statistikk

Det er årlig blitt publisert statistikk for variablene omsetning, sysselsetting og verdiskapning basert på strukturstatistikken for informasjonssektoren. Strukturstatistikken bygger på næringsoppgaven og ett tilleggsskjema som innhentes av SSB og i statistikken benyttes både foretak og bedrift som statistisk telleenhet. Regnskapsstatistikken bygger på årsregnskapene som er registrert i regnskapsregisteret i Brønnøysund, og benytter foretak organisert som aksjeselskap som statistisk telleenhet. Tallgrunnlaget for regnskapsstatistikken og omsetningsstatistikken er derfor forskjellig. Utviklingen til informasjonssektoren kan derfor bli ulikt beskrevet i disse statistikkene.

Lovhjemmel

Statistikkloven §§ 2-1, 3-2.

EØS-referanse

Ingen

Produksjon

Omfang

Regnskapsstatistikken for informasjonssektoren er utarbeidet for ikke- finansielle aksjeselskaper, og omfatter alle innsendingspliktige foretak som har sendt inn årsoppgjør på det tidspunktet Statistisk sentralbyrå innhenter data. Regnskap der det er avdekket alvorlige feil eller mangler i enten resultat- eller balanseposter er ikke med i statistikken. Avviklingsregnskap er utelatt, da dette er regnskaper som ikke er utarbeidet under forutsetning om videre drift og som dermed kan være lite sammenlignbare. I statistikken om Informasjonssektoren er det benyttet tall fra og med 1998. http://www.ssb.no/emner/10/regnaksje/ .

Datakilder og utvalg

Regnskapsstatistikken bygger på foretakenes offisielle årsoppgjør innsendt til regnskapsregisteret i Brønnøysund. De enkelte årsregnskapene er påkoblet opplysninger fra Enhetsregisteret i Brønnøysund og fra Statistisk sentralbyrås sentrale Bedrifts- og Foretaksregister Statistisk sentralbyrå har fra og med 1993 innhentet regnskapsdata for ikke-finansielle aksjeselskaper basert på foretakenes offisielle årsregnskaper innsendt til Regnskapsregisteret i Brønnøysund.

Totaltelling.

Datainnsamling, editering og beregninger

Regnskapsregisteret i Brønnøysund tilrettelegger årsregnskapene elektronisk før de blir levert til Statistisk sentralbyrå. Statistisk sentralbyrå mottar tre årlige leveranser av årsregnskaper på elektronisk form fra Regnskapsregisteret i Brønnøysund.

Både Regnskapsregisteret i Brønnøysund og Statistisk sentralbyrå gjennomfører maskinelle og manuelle kontroller for å sikre at regnskapene er riktig registrert. Det blir videre kontrollert at det er samsvar mellom de enkelte postene i resultatregnskap og balanse, og at de stemmer med annen tilgjengelig statistikk.

Alle nivåtall beregnes ved aggregering. Nøkkeltallene beregnes som forholdet mellom de respektive nivåtallene.

Konfidensialitet

Etter Statistikklovens § 2-6 skal ikke tall offentliggjøres på en slik måte de kan føres tilbake til den enkelte oppgavegiver. Det er ingen slike problemer knyttet til de publiserte tallene i denne statistikken.

Sammenlignbarhet over tid og sted

Fra og med statistikkåret 2003 er det også tatt hensyn til de endringer som ble gjennomført i næringsstandarden i 2002. Dette har betydning for IKT-varehandel, og tallene fra og med 2003 vil ikke være sammenlignbare med tidligere årganger. Dette vil også gjelde summene for hele IKT-sektoren og informasjonssektoren.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Se Om statistikken for Regnskapsstatistikken. http://www.ssb.no/emner/10/regnaksje/

Regnskap der det er avdekket alvorlige feil eller mangler er ikke med i statistikken. Siste publiserte årgang må betraktes som foreløpige tall, siden ikke alle innsendingspliktige foretak har sendt inn årsoppgjør da Statistisk sentralbyrå innhenter data.

Statistikken bygger på en totaltelling og unngår dermed usikkerhet forbundet med utvalgsvarians og frafall forbundet med utvalgsundersøkelser.

Se Om statistikken for Regnskapsstatistikken. http://www.ssb.no/emner/10/regnaksje/