233534_om_not-searchable
/teknologi-og-innovasjon/statistikker/patent/aar
233534_om
statistikk
2020-07-28T08:00:00.000Z
Teknologi og innovasjon
no
true

Patenter, design og varemerker2019

Innhold

Om statistikken

Definisjoner

Navn og emne

Navn: Patenter, design og varemerker
Emne: Teknologi og innovasjon

Ansvarlig seksjon

Seksjon for næringslivets utvikling

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Patent: Et patent beskytter en konkret løsning på et teknisk problem.

Det gis patent på oppfinnelser. Oppfinnelsen må utgjøre en praktisk løsning av et problem, der løsningen har teknisk karakter, teknisk effekt og er reproduserbar. Det kan ikke gis patent på en idé uten å forklare eller vise hvordan den kan gjennomføres i praksis; ei heller på et forretningskonsept. Fremgangsmåter, produkter, apparater og anvendelser kan patenteres, som for eksempel blodanalyser, datamaskinteknologi og glidelåser.

Varemerke: Et varemerke er et særpreget kjennetegn for en vare og/eller tjeneste.

Et varemerke kan bestå av alle slags tegn, og må kunne gjengis grafisk. Et varemerke kan for eksempel bestå av ord og ordforbindelser (for eksempel slagord), navn, logoer, figurer og avbildninger, bokstaver, tall, emballasje, lyd, og bevegelse, eller kombinasjoner av disse.

Design: Design refererer til utseendet og formen til et produkt eller en del av et produkt.

Følgende kan designbeskyttes :

  • Form og utseende på et produkt, for eksempel utformingen av en tannbørste, bil, skip, telefon eller et møbel
  • Deler av produktet, for eksempel tannbørstehode, stolben, tastatur til telefon
  • Utseende på ikke-fysiske gjenstander slik som skjermbilder for web, bevegelig design, typografiske skrifttyper og grafiske symboler. Dataprogrammer kan ikke registreres.
  • Et ornament, for eksempel dekoren på et servise eller figureringen på tekstiler og tapet.
  • Et interiørmessig arrangement, som for eksempel et kafé- eller butikkinteriør.

Foretak: Den minste kombinasjonen av juridiske enheter som til sammen utgjør en organisatorisk enhet som produserer varer eller tjenester, og som til en viss grad har selvstendig beslutningsmyndighet, særlig med hensyn til sine løpende ressurser. I de fleste tilfeller vil foretaket være identisk med juridisk enhet, for eksempel et aksjeselskap.

Standard klassifikasjoner

Patenter er primært klassifisert etter det internasjonale patenklassifiseringssystemet IPC (International Patent Classification. SSBs patentdata finnes tilgjengelig på aggregert teknikkfelt basert på IPC.  

Foretak som søker er klassifisert etter:

  • Standard for næringsgruppering (SN2007), basert på NACE Rev. 2
  • Størrelsesklasse etter antall sysselsatte

Administrative opplysninger

Regionalt nivå

Nasjonalt og fylke.

Hyppighet og aktualitet

Årlig.

Internasjonal rapportering

Ingen direkte rapportering fra SSB.

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Rådata og koblede data er lagret i henhold til SSB standard for arkivering av filer.

Bakgrunn

Formål og historie

Immaterielle rettigheter blir ofte brukt som en indikator for nyskapende virksomhet, en resultatindikator for innovasjon. Det gjelder spesielt patenter.  Stor grad av patentering blir betraktet som høy innovasjonsevne.

Oppnådd patent gir rett til å hindre andre i å utnytte oppfinnelser, som kan være nye produkter, prosesser eller anvendelser, som løsninger på et teknisk problem (bedriftsperspektivet). Som motytelse må oppfinnelsen offentliggjøres. Informasjonen vil dels bidra til å forebygge bruk av ressurser på kjente oppfinnelser, dels vil den representere inspirasjon for ytterligere utvikling og ikke minst kan patenter benyttes fritt av andre etter utløp av rettigheten (samfunnsperspektivet). Det kan ligge betydelige utviklingskostnader bak et patent, og viljen til å investere i utvikling antas å være større når en enerett kan oppnås, slik at innovasjon stimuleres.

Registrert varemerke beskytter investeringer som er gjort for å differensiere en vare eller en tjeneste fra andre på markedet.

Godkjent design beskytter utseendet og formen til et produkt eller en del av et produkt.

Brukere og bruksområder

Fagdepartementer, Norges Forskningsråd, forskningsmiljøer, næringslivet og interesseorganisasjoner.

Likebehandling av brukere

Ikke relevant

Sammenheng med annen statistikk

Kan kobles til annen statistikk, men ingen direkte sammenheng.

Lovhjemmel

Samarbeidsavtale med Patentstyret bygd på Statistikkloven.

EØS-referanse

Ikke relevant

Produksjon

Omfang

Alle innsendte søknader til Patentstyret om immaterielle rettigheter (patenter, design, varemerker).  Patentsøknader sendt direkte til det europeiske patentkontor omfattes ikke.

Datakilder og utvalg

Registerdata fra Patentstyret. Enhet er søknad.

Datainnsamling, editering og beregninger

Søknadsdata mottas fra Patentstyret. Der søkeren er foretak blir tilleggsinformasjon koblet på av SSB (organisasjonsnummer, næringskode og antall sysselsatte).

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Immaterielle rettigheter er i utgangspunktet offentlig tilgjengelig; patentsøknader først etter 18 måneder.

Data med påkoblet informasjon fra SSB blir behandlet som konfidensiell informasjon og er underlagt taushetsplikt og vil bli oppbevart og tilintetgjort på en forsvarlig måte. All bruk skal skje i samsvar med gjeldende krav fra Datatilsynet.

Offentliggjøring skjer i samsvar med Statistikkloven samt SSB sine interne regler for konfidensialitet. Hovedregelen er at man ikke frigir data dersom disse, på noen måte, kan spores tilbake til søker.

Sammenlignbarhet over tid og sted

Ikke relevant

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Søkerens næringskode og sysselsetting er hentet fra SSBs Virksomhets- og foretaksregister basert på identifikasjon av søkerens organisasjonsnummer. I enkelte tilfeller kan det være usikkerhet om riktig organisasjonsnummer og dermed næringskode og størrelsesgruppe.

Revisjon

Ikke relevant

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB