21730
/teknologi-og-innovasjon/statistikker/iktoms/aar
21730
Øker drøyt 10 prosent årlig
statistikk
2000-11-28T10:00:00.000Z
Teknologi og innovasjon
no
iktoms, Økonomiske strukturer i informasjonssektoren (opphørt), forlagsvirksomhet, film- og TV-produksjon, radio og fjernsyn, telekommunikasjon, IKT-industri, IKT-varehandel, sysselsatte, omsetning, verdiskapingInformasjons- og kommunikasjonsteknologi - IKT, Teknologi og innovasjon
false

Økonomiske strukturer i informasjonssektoren (opphørt)1995-1999

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Øker drøyt 10 prosent årlig

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT)-sektoren hadde i 1999 en samlet omsetning på drøyt 182 milliarder kroner. Dette utgjorde 6,9 prosent av den samlede omsetningen i norsk økonomi, og 8,7 prosent av fastlandsøkonomien unntatt offentlig sektor. Omsetningen i IKT-sektoren vokser vesentlig sterkere enn i resten av økonomien og har økt med 11,4 prosent årlig siden 1995.

Databehandlingsvirksomhet og telekommunikasjoner har vært de sterkeste vekstområdene.

 Omsetning i IKT-sektoren og fastlandsøkonomi (unntatt offentlig sektor). 1995-99. Indeks 1995=100

 IKT-sektorens andel av omsetningen i norsk økonomi. 1995-99. Prosent

Produksjonen i IKT-sektoren vokser sterkere enn i den samlede økonomien. I 1999 økte IKT-omsetningen, ifølge de foreløpige beregningene, med 12,0 prosent. Oppgangen i fastlandsøkonomien unntatt offentlig forvaltning, var på 2,9 prosent ifølge foreløpige tall fra nasjonalregnskapet. Gjennomsnittlig har omsetningen i IKT-sektoren i løpende priser økt med 11,4 prosent årlig i perioden 1995-1999, mens oppgangen i fastlandsøkonomien (unntatt offentlig forvaltning) har vært på 5,8 prosent i samme periode.

Dermed har IKT-sektorens betydning i økonomien økt. I 1995 utgjorde næringen 5,7 prosent av den samlede produksjonen og 7,1 prosent av fastlandsproduksjonen unntatt offentlig forvaltning. I 1999 var andelene økt til henholdsvis 6,9 og 8,7 prosent.

 Omsetning. IKT-sektoren og andre utvalgte næringsområder. 1999

 Omsetning. IKT-sektoren og andre utvalgte næringsområder. 1995-99. Indeks 1995=100

I figur 3 er omsetningen i IKT-sektoren sammenlignet med andre næringsområder. Målt etter omsetning var IKT-sektoren i 1999 større enn f.eks. bygg og anlegg og drøyt jevnstor med sjøfart og annen transportvirksomhet til sammen. På den annen side var omsetningen i IKT-sektoren mindre enn i olje og gass og betydelig mindre enn i den samlede industrien. (Se Om statistikken angående omsetningsbegrepet i varehandel.)

Fra 1995 til 1998 økte omsetningen i IKT-sektoren sterkere enn i industrien, og i drøyt samme takt som bygge- og anleggsnæringen. I 1999 tyder imidlertid de foreløpige tallene på at IKT-sektoren har hatt betydelig sterkere vekst enn begge disse områdene. Fra 1995 til 1999 ser det ut til at IKT-sektoren har hatt om lag samme vekst som næringsområdet forretningsmessig tjenesteyting mv. og noe sterkere enn olje og gass. Prissvingninger gjør imidlertid den løpende utviklingen i olje og gass spesiell.

 IKT-sektoren. Sysselsetting etter næringsområde. 1999

 IKT-sektoren. Omsetning etter næringsområde. Indeks 1995-99. 1995=100

Varehandelen med IKT hadde en omsetning på nesten 73 milliarder kroner. Det utgjorde 39,8 prosent av den samlede IKT-omsetningen. For telekommunikasjon er omsetningen for 1999 beregnet til nesten 56 milliarder, eller en andel på 30,6 prosent av IKT-sektoren. Omsetningen i databehandlingsvirksomhet utgjorde drøyt 35 milliarder kroner, og 19,5 prosent. I IKT-industrien var omsetningen i 1999 på drøyt 18 milliarder kroner. Det utgjorde 10,1 prosent av den samlede omsetningen i denne sektoren.

Næringsområdene databehandling og telekommunikasjoner har hatt den klart sterkeste veksten i omsetningen de siste årene. For databehandling har omsetningen i løpende priser økt med hele 23,9 prosent som årlig gjennomsnitt i perioden 1995-1999. For telekommunikasjoner har økningen i gjennomsnitt vært på 14,2 prosent i samme periode. Dermed har disse næringsområdene også økt sin andel av omsetningen i IKT-sektoren. I 1999 hadde databehandling en andel på 19,5 prosent, mot 12,7 prosent i 1995. For telekommunikasjon har andelen økt fra 27,7 prosent i 1995 til 30,6 prosent i 1999.

 IKT-sektoren. Andel av omsetningen innenfor IKT-sektoren, etter næringsområde. 1995-99. Prosent

Med en gjennomsnittlig årsvekst i omsetningen på "bare" 6,2 prosent har varehandelen med IKT derimot fått redusert sin relative betydning siden 1995. Dette næringsområdet utgjorde 48,3 prosent av IKT-omsetningen i 1995, men var redusert til 39,8 prosent i 1999. IKT-industrien utgjorde 11,3 prosent av IKT-omsetningen i 1995 mot 10,1 prosent i 1999. I gjennomsnitt har omsetningen i IKT-industrien vokst med 8,4 prosent i løpende priser siden 1995.

OECDs avgrensing

IKT-sektoren er her definert med utgangspunkt i en anbefaling fra OECD. I samråd med de øvrige nordiske land har vi imidlertid brukt en litt mer presis avgrensing enn den OECD bruker på området engroshandel med IKT. Hvis vi legger den internasjonale definisjonen til grunn, vil IKT-sektoren i 1999 ha en omsetning på 220 milliarder kroner. Det utgjør en andel på 8,3 prosent i forhold til samlet økonomi og 10,5 prosent av fastlandsøkonomien unntatt offentlig forvaltning. Med denne definisjonen får man imidlertid med virksomhet innen engroshandel som har lite med IKT å gjøre (se Om statistikken).

All omsetning i denne artikkelen er regnet eksklusive merverdiavgift.

IKT-sektoren. Omsetning. 1995-1999. Millioner kroner1
  1995 1996 1997 1998 1999
IKT-sektoren i alt   118 176   129 786   146 243   162 631   182 091
IKT-industri 13 356 14 977 16 864 17 145 18 411
IKT-varehandel 57 029 60 161 63 071 68 332 72 534
Telekommunikasjon 32 758 36 570 42 092 46 813 55 707
Databehandlingsvirksomhet 15 033 18 079 24 216 30 341 35 438
1  Eksklusive merverdiavgift.