Teknologiens effekt på arbeidere

Publisert:

Ny teknologi tidlig på 1900-tallet ga arbeidere mulighet til å klatre på den sosiale rangstigen.

Teknologisk endring har dyptgående innvirkninger på samfunnet. Ny teknologi kan øke produktiviteten og veksten i økonomien. Den kan også endre arbeidernes muligheter.

På kort sikt vil slike endringer ofte oppleves negativt, for eksempel ved at jobber forsvinner eller at det settes nye krav til kompetanse. Men teknologisk framskritt kan også skape nye jobber og muligheter for sosial klatring, viser forskerne Stefan Leknes og Jørgen Modalsli i artikkelen «Who benefited from industrialization? The local effects of hydropower technology adoption».

Vannkraftutviklingen i Norge

En utfordring ved å forske på teknologiendringer er at de ofte skjer gradvis. Det er derfor vanskelig å skille effekten av en ny teknologi fra effekten av andre endringer som sammenfaller i tid. For å bøte på dette problemet anvender forskerne Leknes og Modalsli innføringen av vannkraftteknologi i Norge på begynnelsen av 1900-tallet. Det er flere egenskaper ved denne hendelsen som gjør den egnet for å avdekke effektene av teknologiske framskritt:

– Vannkraftteknologien brøt igjennom plutselig og ble raskt tatt i bruk i Norge. Den kunne bare genereres på steder med passende geografi og energien kunne i begrenset grad transporteres. Derfor egner akkurat denne perioden seg for å se på konsekvensene av teknologisk utvikling, forteller Jørgen Modalsli.

Økt befolkning og flere arbeidere i faglærte jobber

Forskerne finner bevis for store strukturelle endringer av den lokale økonomien ved teknologiendring. Vannkraftkommunene hadde større befolkningsvekst og økt industri- og tjenesteproduksjon på bekostning av primærsektoren.

– Den teknologiske og industrielle utviklingen førte til at det ble lettere for arbeidere med bakgrunn i lavere samfunnslag å få faglærte jobber, sier Modalsli.

Forskningen viser altså at det har vært et positivt skifte i etterspørsel etter arbeidere til høy-ferdighetsyrker i kommunene der vannkraftteknologi ble tatt i bruk.  

– Forskning på teknologisk endring, både fra den industrielle revolusjonen og fra dagens økonomi, er viktig for å forstå konsekvensene av teknologiske framskritt generelt, sier Modalsli.

Les også: 

Stor økning i yrkesmobiliteten fra 1800-tallet til i dag

Ny kunnskap om arv av økonomiske kjennetegn

Kontakt