FoU og innovasjon i næringslivet

Store regionale forskjeller

Publisert:

Forskning og utviklingsarbeid (FoU) i næringslivet foregår i stor grad i Akershus og Oslo. Til sammen utførte næringslivet FoU verdt 6, 7 milliarder kroner i disse fylkene i 2006, 41 prosent av samlet FoU for landet sett under ett.

Geografisk konsentrasjon av FoU-aktiviteter henger først og fremst sammen med hvor næringslivet er lokalisert, som igjen er nært knyttet til bosetningskonsentrasjonene. FoU-virksomheten er konsentrert til de sentrale områdene av landet, spesielt fylker med større bydannelser. Oslo og Akershus troner på toppen, men også Buskerud, Rogaland, Hordaland og Sør-Trøndelag hadde alle egenført FoU på over 1 milliard kroner i 2006. I motsatt ende finner vi de fire nordligste fylkene som samlet står for under fire prosent av den egenutførte FoU-virksomheten. Næringsstrukturen i de ulike regioner og fylker har også betydning for FoU-aktiviteten.

Buskerud størst per sysselsatt

FoU-kostnader, målt i absolutte størrelser, vil langt på vei gjenspeile størrelsen på næringslivet i de enkelte fylker. Et annet mål for FoU-konsentrasjon er å relatere FoU-kostnadene til antall sysselsatte. Med denne indikatoren er Buskerud det største FoU-fylket med et næringsliv som bruker 41 000 kroner per sysselsatt på egenutført FoU. Det er Kongsberg-regionen som slår spesielt sterkt ut for Buskerud. Oslo og Akershus ligger høyt oppe også på denne indikatoren, men Sør-Trøndelag bruker likevel mer enn Oslo og Akershus per sysselsatt. De fylkene som bruker minst per sysselsatt på FoU er Hedmark og Finmark med henholdsvis 4600 kroner og 2700 kroner.

Egenutført FoU, etter fylke. 2006

Egenutført FoU per sysselsatt, etter fylke. 2006

Bedrifter med FoU og innovasjon, etter fylke. 2006. Prosent

Ser vi på andelen av bedriftene som utfører FoU, er forskjellen mellom fylkene mindre. Oslo har sammen med Møre og Romsdal høyest andel, 16 prosent, men mange fylker ligger bare 2-3 prosentpoeng lavere. Også på denne indikatoren ligger Hedmark og Finnmark lavest, hvor under 10 prosent av bedriftene oppgir FoU-aktivitet.

Innovasjon mer spredt

Det er mindre spredning i andel innovative bedrifter mellom fylker enn i andel FoU-bedrifter. Dette tyder på at FoU-virksomheten er mer konsentrert enn innovasjonsvirksomheten. Spesielt ser vi at fylker med svært lav FoU-aktivitet, som Hedmark, Nord-Trøndelag, Troms og Finnmark, er dels på samme, dels på høyere nivå når det gjelder andel innovative bedrifter enn mange andre fylker. I enkelte fylker som Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal og Hordaland, er det liten forskjell i andel FoU-bedrifter og innovasjonsbedrifter. Det må tolkes som at innovasjonsvirksomheten i svært stor grad er FoU-basert i disse fylkene.

Innovative bedrifter, etter type region. 2006

FoU- og innovasjonsundersøkelsen for 2006 gir også grunnlag for å presentere innovasjonsaktivitet i næringslivet etter fylke og økonomisk region. Innovasjonsaktivitet er ofte knyttet opp til FoU, men utvikling av nye produkter eller prosesser kan også gjennomføres uten egen FoU-aktivitet. Det er flere måter å måle innovasjonsaktivitet på. Tre sentrale indikatorer er andel innovative enheter, andel ansatte i innovative enheter og andel omsetning av nye produkter. Disse indikatorene kan brukes enkeltvis, men også veies sammen. Det er også mulig å bruke andre innovasjonsrelevante indikatorer og veie disse sammen for en bredere vurdering av innovative regioner.

Det er ikke uvesentlig hvilken indikator som brukes for måling av innovasjon. Andel ansatte i innovative bedrifter er gjennomgående høyere enn andel innovative bedrifter for alle fylker. Dette viser at det er større andel innovative bedrifter blant store bedrifter enn blant de små. Det er også større spredning i andel ansatte i innovative bedrifter mellom fylker enn i andel innovative bedrifter. Det kommer av at fylkene er forskjellige når det gjelder bedriftsstruktur, både størrelse og næring. En del fylker med høy FoU-aktivitet ligger også høyt med hensyn til innovasjonsaktivitet. Dette gjelder Oslo, Akershus og Buskerud, mens Rogaland, Hordaland og Sør-Trøndelag ikke ligger like høyt på innovasjon. Vestfold og østfold ligger helt på topp når det gjelder andel ansatte i innovative bedrifter.

Brytes resultatene ned på mer detaljert geografisk nivå, er det store forskjeller mellom økonomiske regioner og det er vanskelig å finne et klart mønster i forskjeller mellom regionene. Innovasjonsaktiviteten i regionene vil i stor grad gjenspeile næringsstrukturen i regionen. Mange økonomiske regioner er også svært små. Grupperer vi regionene inn etter sentralitet ser vi at andel ansatte i innovative bedrifter ligger høyt i hovedstadsregionen, mens det er en tendens til at andelen øker jo mindre sentral regionen er, bortsett fra de helt minste arbeidsområdene.

Tabeller:

Kontakt