Rapporter 2021/10

Resultater av Forskningsrådets næringsrettede virksomhet i perioden 2006-2019

Regjeringen har fastsatt fem mål for Forskningsrådet hvor et av disse er økt verdiskaping i næringslivet. Under dette målet er økt konkurranseevne i nytt og eksisterende næringsliv et av tre strategiske områder.

I denne rapporten gir vi en oversikt over utviklingen til foretak som har fått tildelt støtte fra Norges forskningsråd i perioden 2006 til 2019 og vi estimerer effekter av finansiell støtte fra Forskningsrådet på FoU-intensitet (dvs. kostnader til forskning og utvikling per ansatt), antall ansatte, omsetning og produktivitet.

Mottakere av støtte fra Forskningsrådet er ikke representative for hele populasjonen av norske foretak. Dette gjelder både størrelse, næringstilknytning og FoU-intensitet. For å avgrense analysen til sammenlignbare foretak ser vi bare på foretak som har søkt om støtte fra Forskningsrådet og som har fått ganske lik prosjektvurdering, men der noen har fått tildelt støtte og andre ikke.

Vi tar et utgangspunkt i Forskningsrådets tildelingspraksis og identifiserer foretak med prosjektsøknader som har fått like høy totalkarakter, men der noen prosjektsøknader ble godkjent og andre avslått. Deretter ser vi på utviklingen i FoU-kostnader, IPR (dvs. antall patent-, design- og varemerkesøknader), antall ansatte, omsetning og produktivitet i foretak som har fått støtte og sammenligner med foretak som ikke har fått støtte i samme tildelingsår. Der hvor det er mulig, sammenligner vi også utviklingen i nyetablerte vs etablerte foretak.

Våre hovedfunn er at blant foretak som har søkt om støtte i et gitt tildelingsår, og som verken har fått en annen bevilgning fra Forskningsrådet i året før eller etter dette tildelingsåret, har de med godkjente søknader høyere vekst i FoU-intensitet og antall ansatte de påfølgende år enn foretak som ikke fikk støtte i samme tildelingsår.

For de økonomiske utfallsvariablene omsetning og produktivitet finner vi ingen signifikante forskjeller mellom de to gruppene, bortsett fra større vekst i omsetning for yngste foretakene som har fått støtte. Manglende eller liten effekt på omsetning og produktivitet er som forventet, da det vil ta noe tid før økt FoU-innsats eventuelt gir økonomiske resultater. De estimerte effektene i regresjonsanalysene tenderer til å være sterkere og tydeligere jo yngre og mindre foretaket er.

Når det gjelder foretak som har søkt om eller fått støtte to år på rad, så skiller disse seg ut som større og mer FoU-intensive enn andre foretak. I den grad man kan observere høyere vekst her enn i kontrollgruppen av foretak som ikke fikk støtte verken i tildelingsåret, året før eller året etter, så har det trolig mer å gjøre med egenskaper ved disse foretakene enn at de har fått støtte. For eksempel kan det være slik at foretak med høy FoU-kompetanse og -erfaring har større sjanse for å få støtte.

Om publikasjonen

Tittel

Resultater av Forskningsrådets næringsrettede virksomhet i perioden 2006-2019

Ansvarlig

Erik Fjærli og Marina Rybalka

Serie og -nummer

Rapporter 2021/10

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Oppdragsgiver

Norges forskningsråd

Emne

Forskning og innovasjon i næringslivet

ISBN (elektronisk)

978-82-587-1299-9

ISBN (trykt)

978-82-587-1298-2

ISSN

0806-2056

Antall sider

31

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt