Omsetningsvekst for informasjon og kommunikasjon

Publisert:

Bedriftene i næringshovedområdet informasjon og kommunikasjon omsatte for 228,3 milliarder kroner i 2015, som er 4 prosent mer enn i 2014. Verdiskapningen, målt ved bearbeidingsverdi, var 103,2 milliarder samme år.

Størst prosentvis omsetningsøkning, 11 prosent, hadde næringen film-, video- og fjernsynsprogramproduksjon, utgivelse av musikk- og lydopptak. Omsetningen i denne næringen passerte for første gang 9 milliarder kroner. Størst absolutt endring hadde tjenester tilknyttet informasjonsteknologi. Omsetningen her var 79,5 milliarder kroner i 2015, 5 milliarder mer enn året før.

Figur 1. Omsetning etter næring. Bedrift

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
58 Forlagsvirksomhet 42774.3 42959.3 41327 42012.7 41982.7 42300.8 43237.7 43537.5 43072
59 Film-, video- ogfjernsynsprogramproduksjon, utgivelse av musikk- og lydopptak 6166.6 7258 7324 7500.8 8295.4 7532 8034.8 8116.7 9024.9
60 Radio- og fjernsynskringkasting 8520.8 9296.9 8905.7 9609.4 10472.9 10970.8 11424.5 12105.4 12478.6
61 Telekommunikasjon 62662.2 65112.4 65440.2 67606.1 65005.8 65917.8 66654.3 70676 72713.6
62 Tjenester tilknyttet informasjonsteknologi 46281.6 50917.1 51150.2 55043.4 61953.7 64590.5 70620 74517 79564.1
63 Informasjonstjenester 6082 6329.1 6570.8 7057.8 9227.8 10205 10159.7 10654.5 11471.1

Økning i bruttoinvesteringene

Næringen telekommunikasjon stod for 78 prosent av bruttoinvesteringene i hovednæringen. Disse bedriftene investerte for nærmere 8,4 milliarder kroner, I hele næringshovedområdet totalt ble det investert for 10,7 milliarder i 2015, 17 prosent mer enn i 2014.

Høyere verdiskapning

Totalt økte bearbeidingsverdien i næringshovedområdet med 2,6 prosent til 103,2 milliarder kroner. Tjenester tilknyttet informasjonsteknologi hadde en økning på over 1 milliard kroner og passerte med dette for første gang 40 milliarder.

Figur 2. Bearbeidingsverdi etter næring. Bedrift

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
58 Forlagsvirksomhet 18411.5 18712 18904.8 19295 19210.1 19227.6 20014.4 19738.8 19739.1
59 Film-, video- og fjernsynsprogramproduksjon, utgivelse av musikk- og lydopptak 1804.3 2180.9 2275.5 2338.4 2894.6 2370.8 2501.7 2488 3103.7
60 Radio- og fjernsynskringkasting 3887.4 4317.2 4296.2 4555.8 5015.1 5312.6 5474.7 5461 5432.1
61 Telekommunikasjon 22602.5 21949.5 25162.1 25731.9 24892 27672.3 28031.9 29005.9 29698.3
62 Tjenester tilknyttet informasjonsteknologi 23990.7 26585.2 27763.2 29577.7 31683.6 34180.4 36081.1 39212.7 40266.3
63 Informasjonstjenester 3003.7 3337.3 3441.3 3521.8 4718.3 5053.6 4948.1 4731.1 4982.1

Det var totalt 93 648 sysselsatte i informasjon og kommunikasjon i 2015. Det innebærer en økning på 1,5 prosent fra 2014. Flest sysselsatte arbeidet innenfor tjenester tilknyttet informasjonsteknologi. 41 763 sysselsatte var registrert innenfor denne næringen.

Figur 3. Sysselsetting etter næring. Bedrift

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
58 Forlagsvirksomhet 24402 25288 24255 23589 22097 22182 22089 22601 21411
59 Film-, video- ogfjernsynsprogramproduksjon, utgivelse av musikk- og lydopptak 3826 4118 4258 4414 4617 4501 4597 5016 5948
60 Radio- og fjernsynskringkasting 5981 5976 5853 5843 5938 6111 6120 6351 6228
61 Telekommunikasjon 12776 13255 12841 13017 13232 13283 13391 13013 12797
62 Tjenester tilknyttetinformasjonsteknologi 30092 31961 32760 33729 35563 37011 37772 39876 41763
63 Informasjonstjenester 3927 4043 4364 4401 5451 5455 5523 5377 5501

Nytt datagrunnlag for sysselsetting

Strukturstatistikken er fra og med 2015 basert på et nytt datagrunnlag for lønnstakere. Hovedkilden fram til og med 2014 var NAVs Arbeidstakerregister (Aa-registeret). I 2015 ble rapporteringen til NAV til dette registeret samordnet med rapportering av lønns- og personelldata til Skatteetaten og SSB. Det felles rapporteringssystemet kalles a-ordningen. A-ordningen gir generelt et bedre datagrunnlag ved at det er mer korrekt på individnivå, samt at det dekker flere lønnstakerforhold enn Aa-registeret. I Aa-registeret var ikke ansatte som arbeidet mindre enn 4 timer per uke i gjennomsnitt inkludert.

Vær oppmerksom når årganger sammenlignes

Næringshovedområdet Informasjon og kommunikasjon er preget av at mange foretak og bedrifter driver med virksomhet innenfor flere næringer. Enheten plasseres i den næringen der den har sin hovedvirksomhet. Dersom en enhet endrer hovedvirksomhet, kan dette tilsi at den må skifte næring i våre statistikker. Innenfor dette næringshovedområdet er slike skifter mer vanlig enn i andre bransjer. Dette medfører at tall fra år til år ikke nødvendigvis er direkte sammenlignbare.

Kontakt