Notater 2019/20

Om mulighetene for å etablere relevant styringsinformasjon for Norges forskningsråds næringsrettede virksomhet, basert på SSB-data

I dette notatet presenterer vi statistikk som belyser utviklingen i Norges forskningsråds tildelinger til næringslivet og FoU-aktiviteten blant NFR sine næringslivskunder.

Formålet er å gi et grunnlag for diskusjon om måloppnåelse og innretning av forskningsrådets virkemidler for næringslivet. Vi gir en vurdering av potensialet for bruk av statistikk for løpende evaluering av NFRs næringsrettede tilskuddsordninger, sett i lys av departementets tildelingsbrev om mål for virksomheten og behovet for styringsinformasjon.

Aggregerte tall fra FoU-undersøkelsen viser vekst både i næringslivets FoU-aktivitet og i offentlig støtte. Relativt sett har offentlig støtte økt mer enn FoU-kostnadene, noe som har gitt en viss økning i støtteintensiteten. Dette skyldes i hovedsak økt støtte gjennom SkatteFUNN. I perioden vi ser på kan vi observere en omlegging i NFRs tildelingspraksis, gjennom at flere foretak får støtte. De nye kundene er både mindre enn gamle kunder (målt ved antall ansatte og omsetning) og mindre FoU-intensive enn gamle kunder. Siden 2006 er NFRs kunder blitt likere andre foretak, både målt ved FoU-kostnader, antall ansatte og omsetning.

Gjennom en før-og-etter sammenligning av foretak med førstegangs-støtte fra NFR viser vi at denne gruppen foretak har betydelig vekst i FoU-kostnader i årene etter at de fikk støtte og at dette også er foretak i vekst (målt ved omsetning). I den grad det kan tjene som styringsinformasjon tyder våre indikasjoner i dette notatet på at økning i FoU-aktivitet etter mottak av støtte særlig kan observeres blant førstegangsmottakere av støtte.

Om publikasjonen

Tittel

Om mulighetene for å etablere relevant styringsinformasjon for Norges forskningsråds næringsrettede virksomhet, basert på SSB-data

Ansvarlig

Erik Fjærli, Marina Rybalka og Lars Wilhelmsen

Serie og -nummer

Notater 2019/20

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Oppdragsgiver

Norges forskningsråd

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9923-0

ISSN

2535-7271 (elektronisk)

Antall sider

19

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt