Notater 2021/04

Dokumentasjonsrapport

IKT i husholdningene 2020

Undersøkelsen om IKT i husholdningene handler om tilgangen til og bruken internett i befolkningen, samt personvern og datasikkerhet på nett.

Undersøkelsen gjennomføres i andre kvartal hvert år. Som en del av EØS-avtalen er Norge pliktig til å rapportere IKT-statistikk til Eurostat.

Til undersøkelsen ble det i 2020 trukket et utvalg på 2 000 personer i alderen 16 til 79 år fra Folkeregisteret.

Undersøkelsen ble gjennomført på telefon eller ved bruk av selvadministrert web­skjema. Respondentene ble ringt opp av en intervjuer med forespørsel om å gjennomføre intervjuet på telefon. Respondenter som intervjuerne ikke hadde komment i kontakt med på telefon etter to uker, fikk tilsendt e-post eller brev med lenke til webskjema.

Totalt fikk vi svar fra 1 019 personer, som tilsvarer 51 prosent av bruttoutvalget. Litt over 80 prosent av dem som deltok, ble intervjuet på telefon. Resten fylte ut skjema på nett.

Den viktigste årsaken til at nesten 50 prosent av utvalget ikke deltok i undersøkelsen, er at det er mange vi ikke har kommet i kontakt med. Dette gjelder spesielt for aldersgruppen 25 til 44 år, de med lav eller uoppgitt utdanning og for de som har annen landbakgrunn enn norsk.

Frafall kan føre til utvalgsskjevhet, noe som innebærer at nettoutvalget (de som er intervjuet i undersøkelsen) ikke nødvendigvis er helt representativt for målgruppen Det er her avdekket skjevheter som følge av frafall for kjennetegnene alder, utdanning og landbakgrunn.

Om publikasjonen

Tittel

IKT i husholdningene 2020. Dokumentasjonsrapport

Ansvarlig

Aina Holmøy og Katharina Rossbach

Serie og -nummer

Notater 2021/04

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-587-1283-8

ISSN

2535-7271

Antall sider

40

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt