IKT-kompetanse i norske foretak

Hvert femte norske foretak har ansatt egne IKT-spesialister

Publisert:

19 prosent av de norske foretakene har én eller flere IKT-spesialister ansatt i 2016. Dette er på nivå med gjennomsnittet i EU. Andelen er betydelig større blant de store foretakene.

Informasjon- og kommunikasjonsteknologi er blitt en stor del av arbeidshverdagen til mange arbeidstakere, også i næringer der det tradisjonelt sett ikke har vært behov for IKT-ferdigheter for å utføre arbeidsoppgavene. Omfattende bruk av IKT-relaterte funksjoner fører til økt etterspørsel etter kompetanse på området. Enkelte foretak velger å ansette egne IKT-spesialister, mens noen involverer eksterne foretak til å ta hånd om disse funksjonene.

Irland fører an

Andelen IKT-spesialister i norske foretak har holdt seg stabil fra 2014, som er første år som er kartlagt i undersøkelsen Bruk av IKT i næringslivet.

20 prosent av foretakene i EU hadde ansatt egne IKT-spesialister i 2016, altså omtrent som i Norge. Irland er på topp med 35 prosent, mens kun 11 prosent av foretakene i Romania har ansatt slike spesialister. I våre naboland er andelen markert større i Danmark og Finland: henholdsvis 25 og 24 prosent. I Sverige er andelen omtrent som i Norge.

Figur 1. Andel foretak med egne IKT-spesialister ansatt. 2016

Andel foretak
Finland 24
Danmark 25
Sverige 18
EU 20
Norge 19

6 av 10 store foretak har egne IKT-spesialister

Andelen norske foretak som har ansatt egne IKT-spesialister, er betydelig større blant de store foretakene. 61 prosent av foretak med minst 100 sysselsatte hadde IKT-spesialister, mot kun 12 prosent av foretak med 10-19 sysselsatte.

Ikke overraskende er behovet for IKT-spesialister størst i foretak i informasjons- og kommunikasjonsnæringene. Hele 60 prosent av foretakene i disse næringene hadde egne IKT-spesialister ansatt. Deretter kommer engroshandel med 34 prosent av foretakene. For de andre næringsgrupperingene ligger andelen mellom 6 og 31 prosent.

Figur 2. Andel norske foretak med egne IKT-spesialister ansatt 2016, etter næring og størrelse

Andel foretak Andel foretak
Annen privat tjenesteyting 31
Informasjon og kommunikasjon 60
Overnattings- og serveringsvirksomhet 7
Transport og lagring 13
Detaljhandel 10
Engroshandel 34
Handel med og reparasjon av motorkjøretøy 10
Bygg og anlegg 6
Industri, elektrisitets- og vannforsyning 22
100+ syss 61
50-99 syss 34
20-49 syss 20
10-19 syss 12
Alle 19

Lettere å få tak i IKT-spesialister i Norge enn i EU

Undersøkelsen om Bruk av IKT i næringslivet blir gjennomført i hele EU. Dette gjør at mange av resultatene er sammenlignbare over landegrensene. I undersøkelsen for 2016 ble foretakene stilt spørsmål om det å rekruttere IKT-spesialister. 6 prosent av norske foretak rekrutterte eller forsøkte å rekruttere IKT-spesialister i løpet av det foregående året. Av disse var det 21 prosent som opplevde vanskeligheter med å fylle ledige stillinger som IKT-spesialister. Andelen har blitt redusert fra 32 prosent i 2014 og 37 prosent i 2013. Det kan tyde på at det er blitt enklere å rekruttere IKT-spesialister i løpet av denne perioden.

Figur 3. Andel foretak som forsøkte å rekruttere IKT-spesialister. 2015

Forsøkte å rekruttere IKT-spesialister Opplevde vanskeligheter med å fylle ledige stillinger (av de som forsøkte å rekruttere)
Norge 6 21
EU 9 41
Sverige 8 50
Danmark 11 51
Finland 9 53

Tabell 1 Andelen foretak som rekrutterte/forsøkte å rekruttere IKT-spesialister i 2015, og andelen av disse som hadde vanskeligheter med å fylle ledige stillinger. Etter størrelse og næring

Til tabellen

For EU-landene samlet var det 9 prosent som forsøkte å rekruttere IKT-spesialister i 2015. 41 prosent av disse opplevde vanskeligheter med rekrutteringen. Dette kan tyde på at det er bedre tilgang på IKT-spesialister i Norge enn i EU. I Finland, Danmark og Sverige var andelen av foretakene som forsøkte å rekruttere IKT-spesialister, henholdsvis 9, 11 og 8 prosent i den samme perioden. Andelen av disse som opplevde vanskeligheter med rekruttering, var i overkant av 50 prosent i de tre landene. 

Størst rekruttering i IKT-næringer

Foretak innen informasjon og kommunikasjon skiller seg også ut når det gjelder rekruttering av IKT-spesialister. For undersøkelsen i 2016 var det 40 prosent av foretakene som rekrutterte eller hadde prøvd å rekruttere IKT-spesialister i løpet av det foregående året. 33 prosent av disse hadde vanskeligheter med rekrutteringen.

Les mer om IKT-bruk i næringslivet i Norge og Europa

  • Hvordan er forholdene i EU?
  • Hvilke IKT-funksjoner ordnes av de ansatte, og hva tar eksterne tilbydere hånd om?
  • I hvilke næringer brukes mest ekstern kompetanse? 

Eus statistikkontor, Eurostat, har informasjon på engelsk.

Kontakt