FoU i næringslivet vokser videre

Publisert:

Næringslivet brukte om lag 29,5 milliarder kroner på egenutført forskning og utvikling (FoU) i 2016. Dette er 6,2 prosent høyere sammenliknet med 2015. Målt i faste priser er økningen på 3,8 prosent.

Etter to år på rad med rekordvekst i FoU-aktiviteten viser foreløpige tall for 2016 en noe mer moderat økning i næringslivets FoU. Industrinæringene hadde en marginal økning på i underkant av 1 prosent, mens tjenestenæringene så en vekst på hele 9,6 prosent målt i løpende priser. Undersøkelsen dekker foretak med minst 10 sysselsatte.

Det kan være verdt å merke seg at samlet BNP for Norge viser en nullvekst fra 2015 målt i løpende priser; for fastlands-Norge var veksten 3,7 prosent nominelt. Dette medfører at FoU som andel av BNP fortsatt øker.

Veksten i FoU-kostnadene varierer en del etter foretakenes størrelse, særlig for de største størrelsesgruppene. Endringer fra ett år til et annet skyldes til dels endringer i antall sysselsatte for store enkeltforetak med betydelig FoU-aktivitet.

Figur 1. Kostnader til egenutført FoU i faste priser. Basisår = 2005

1995 1997 1999 2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Andre næringer (Inkl. utvinning av olje og gass) 940 946 1259 1545 1610 1332 1342 1357 1622 1577 1457 1538 1351 1593 1904 1937 2137 2179
Tjenesteytende næringer 3016 4127 4303 5009 5075 5100 5657 6070 6302 7052 6768 7302 7712 7702 7839 8489 9642 10145
Industri 5677 5460 5405 7179 7275 6545 6510 6425 6694 6634 6279 5372 5707 5720 5751 6109 6694 6486

Blant foretak med minst 10 sysselsatte ble det utført 19 764 FoU-årsverk, 3,5 prosent flere enn i 2015. Veksten er i hovedsak drevet av tjenestenæringene som utførte 4,4 prosent flere FoU-årsverk i 2016 og stod for 55 prosent av alle FoU-årsverkene i næringslivet.

Figur 2

Utførte FoU-årsverk som andel av hovednæringens totale FoU-årsverk, etter sysselsettingsgrupper. 2016

Ett av fire foretak med FoU-aktivitet

Andelen foretak som utfører FoU, har ligget på rundt 20 prosent i flere år, men gjorde for 2015 et hopp til 25 prosent for alle foretak samlet. Resultatene for 2016 ligger omtrent på samme nivå, 26 prosent. Veksten i antall FoU-foretak slår mest ut for foretak med mindre enn 50 sysselsatte.

Økt bruk av innleid FoU-personell

Næringslivets FoU utføres i all hovedsak av foretakenes egne ansatte. Lønnskostnadene til eget FoU-personell utgjorde over 18 milliarder kroner i 2016, noe som tilsvarer 62 prosent av de totale FoU-kostnadene. Det blir likevel stadig mer utbredt at foretak leier inn arbeidskraft for å utføre FoU i foretaket. Næringslivets kostnader til innleid FoU-personell utgjorde 3,1 milliarder kroner i 2016, Dette er en prosentvis vekst på 12 prosent. I 2009 utgjorde kostnader til innleid personell 6 prosent av samlede FoU-kostnader, og i 2016 var det økt til 11 prosent.

Tjenestenæringene står for mesteparten av næringslivets kostnader til innleid FoU-personell, totalt 2,5 milliarder kroner i 2016. Det er også disse næringene som bidro til veksten i 2016, og denne trenden gjelder både små og store foretak.

Innkjøp av FoU-tjenester

I tillegg til å utføre egen FoU, kjøper mange foretak FoU-tjenester fra andre aktører. Næringslivets samlede kostnader til innkjøpt FoU beløp seg til 7,0 milliarder kroner i 2016.

Norges samlede FoU-innsats

Informasjon om samlet FoU-innsats for Norge, inkludert universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter, er tilgjengelig på www.nifu.no/statistikk/fou-statistikk.

Usikkerhet i resultatene

FoU-statistikken bygger på innhentede oppgaver fra foretakene. I undersøkelsen tas alle foretak med minst 50 sysselsatte med. I tillegg trekkes det et utvalg av foretak med 10-49 sysselsatte, og det beregnes totaltall basert på dette utvalget. Usikkerhet i resultatene for de minste foretakene er derfor vanligvis større enn for de store foretakene.

 

Foreløpige tall

De foreløpige tallene i denne publiseringen er usikre fordi det mangler fullstendige oppgaver fra noen større FoU-aktører, og oppgaver for disse er blitt beregnet. Endelige tall for 2016 vil bli publisert i februar 2018.

 

 

Kontakt