Fortsatt høy FoU-vekst i næringslivet

Publisert:

Næringslivet utførte forskning og utvikling (FoU) for om lag 28,1 milliarder kroner i 2015. Dette er 13 prosent høyere sammenliknet med 2014. Målt i faste priser er økningen på 10 prosent.

De foreløpige tallene for 2015 viser at det ble utført 19 500 FoU-årsverk, 9 prosent flere enn i 2014. Det er andre år på rad det er en kraftig økning i næringslivets FoU-aktivitet. Det har også vært realvekst de øvrige årene etter 2010, men i mindre omfang. Økningen for 2015 kommer også i en periode med moderat produksjonsutvikling samlet sett. Brutto nasjonalprodukt for Norge viser nedgang for 2015, men det er en økning på om lag 3 prosent (nominelt) for fastlands-Norge. Det medfører at FoU i næringslivet som andel av samlet BNP øker med 0,11 prosentpoeng til 0,9 prosent.

I tillegg til de totale FoU-kostnadene på 28,1 milliarder kroner utførte foretak med 5-9 sysselsatte FoU for rundt 2,5 milliarder kroner i 2015. Det ble utført om lag 2 000 FoU-årsverk i disse foretakene. Foretak med 5-9 sysselsatte ble sist dekket av undersøkelsen for 2012. For å sikre sammenliknbarhet over tid gjelder de øvrige tallene i denne meldingen foretak med minst 10 sysselsatte. 

Figur 1

Figur 1. Kostnader til egenutført FoU i faste priser. Basisår = 2005

Sterk økning for mindre foretak

Resultatene for 2015 viser også en klar økning i andelen foretak som utfører FoU. Denne andelen har ligget på rundt 20 prosent i flere år, men gjør for 2015 et hopp til 25 prosent for alle foretak samlet. Veksten i antall FoU-foretak slår mest ut for mindre foretak med 10-50 sysselsatte. Det er også denne gruppen av foretak som har størst økning i kostnader til egen FoU-aktivitet, 26 prosent mer enn i 2014. Det er likevel de største foretakene som bidrar mest til samlet FoU. 

Økningen for de mindre foretakene kan synes stor, men samsvarer rimelig bra med den kraftige økningen i skattefradragsordningen for FoU, SkatteFUNN, de to siste årene. Ordningen brukes i stor grad av mindre foretak. Antall godkjente søknader til SkatteFUNN har økt med vel 15 prosent for hvert av årene 2014 og 2015. I samme periode økte foretakenes budsjetterte FoU-kostnader med nær 25 prosent årlig. 

Figur 2

Figur 2. Utførte FoU-årsverk som andel av hovednæringens totale FoU-årsverk, etter sysselsettingsgrupper. 2015

Mindre foretak mest dominerende i tjenesteyting

Det er spesielt i tjenesteytende næringer det er mange mindre FoU-foretak, og de bidrar til sammen med en betydelig FoU-innsats. Tjenesteytende foretak med 10-50 sysselsatte brukte 5 milliarder kroner på egenutført FoU i 2015, en tredjedel av FoU-kostnadene innen tjenestenæringene. Til sammenlikning bidro de mindre industriforetakene med i underkant av 2 milliarder kroner, en femtedel av industriens totale FoU-kostnader. 

FoU-kostnadene i tjenestenæringene utgjorde totalt 14,6 milliarder kroner, 14 prosent høyere enn året før. Industriens FoU-kostnader var 10,3 milliarder kroner. Veksten var bare 1 prosentpoeng lavere enn for tjenesteyting, mens utviklingen i industrien tidligere år har vært relativt svakere. Andre næringer, inkludert utvinning av råolje og gass, utførte FoU for 3,2 milliarder kroner. Det tilsvarer en oppgang på 10 prosent. 

Det er imidlertid stor variasjon i utviklingen blant de enkelte foretakene, uavhengig av næring og størrelsesgruppe, da mange foretak rapporterer om økt FoU-aktivitet, mens andre har lavere aktivitet.

Figur 3

Figur 3. Kostnader til egenutført FoU etter kostnadsart og næring. 2015

Økt bruk av innleid FoU-personell

Næringslivets FoU utføres i all hovedsak av foretakenes egne ansatte. Lønnskostnadene til eget FoU-personell utgjorde 17,7 milliarder kroner i 2015, 63 prosent av totale FoU-kostnader. Det blir likevel stadig mer utbredt at foretak leier inn arbeidskraft for å utføre FoU i foretaket. Næringslivets kostnader til innleid FoU-personell utgjorde 2,8 milliarder kroner i 2015, 700 millioner kroner mer enn i 2014. Dette er en prosentvis vekst på 36 prosent. I 2009 utgjorde kostnader til innleid personell 6 prosent av samlede FoU-kostnader, og i 2015 var det økt til 10 prosent. Det har vært en gradvis vekst over tid, men oppgangen var klart størst i 2015. 

Tjenestenæringene står for mesteparten av næringslivets kostnader til innleid FoU-personell, totalt 2 milliarder kroner i 2015. Det er også disse næringene som bidro til mesteparten av veksten i 2015. Det har vært vekst for alle størrelsesgrupper, men den prosentvise veksten har vært størst blant tjenesteytende foretak med 10-50 sysselsatte. 

Denne økningen i bruk av innleid personell er også i samsvar med SkatteFUNN. Innkjøpte arbeidskraftkostnader i godkjente SkatteFUNN-søknader økte til 20 prosent av samlet budsjettert egenutført FoU for 2015.

Norges samlede FoU-innsats

Informasjon om samlet FoU-innsats for Norge, inkludert universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter, er tilgjengelig på www.nifu.no/statistikk/fou-statistikk.

Usikkerhet i resultatene

FoU-statistikken bygger på innhentede oppgaver fra foretakene. I undersøkelsen tas alle foretak med minst 50 sysselsatte med. I tillegg trekkes det et utvalg av foretak med 5-49 sysselsatte, og det beregnes totaltall basert på dette utvalget. Usikkerhet i resultatene for de minste foretakene er derfor vanligvis større enn for de store foretakene.

Foreløpige tall

De foreløpige tallene i denne publiseringen er usikre fordi det mangler fullstendige oppgaver fra noen større FoU-aktører, og oppgaver for disse er blitt beregnet. Endelige tall for 2015 vil bli publisert i februar 2017.