Økonomiske analyser, 6/2008

Forskning og utvikling i næringslivet : politiske intensjoner og valg av virkemidler

Publisert:

Offentlig virkemiddelbruk for å øke den økonomiske veksten krever detaljert, tallfestet kjennskap til hvordan aktiviteter i bedriftene påvirker produktiviteten i og utenfor bedriftene selv. Denne analysen plasserer næringslivets forskning og utvikling (FoU) og offentlige virkemidler innenfor en makroøkonomisk modellramme som kan fange opp mange direkte og indirekte effekter på økonomisk vekst og velferd. Vi finner at politikk som lykkes i å stimulere eksporten i bedrifter som produserer høyteknologi, kan være fornuftig. Det gir samfunnsøkonomisk gevinst at deres FoU-investeringer øker. Samtidig fremmes kunnskapsflyten fra utlandet av økt handel. Dessuten vil eksport av høyteknologi erstatte tradisjonell industrieksport, som kaster relativt lite av seg i dagens system. Direkte FoU-støtte, som SkatteFUNN, er nesten like effektivt som mer direkte støtte til eksportrettet virksomhet. Det kan derfor være et godt virkemiddel i lys av at få eksportrettede virkemidler er tillatt.

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt