90399_not-searchable
/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/kvalstonad/aar
90399
Flere selvforsørget etter endt program
statistikk
2012-11-08T10:00:00.000Z
Sosiale forhold og kriminalitet
no
kvalstonad, Kvalifiseringsstønad, kvalifiseringsprogram, sosialhjelpsytelser, stønadssituasjon.Trygd og stønad, Sosiale forhold og kriminalitet
false

Kvalifiseringsstønad2011

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Flere selvforsørget etter endt program

I 2011 var 28 prosent av dem som fullførte kvalifiseringsprogrammet, uavhengig av offentlig stønad etter endt program. I 2009 og 2010 var tilsvarende tall henholdsvis 14 og 20 prosent.

Kvalifiseringsprogrammet (KVP) er et NAV-tilbud til dem som står i fare for å bli langtidsmottakere av sosialhjelp. Gjennom forpliktende bistand og oppfølging, skal KVP bidra til at flest mulig av deltakerne kommer i arbeid. Et viktig formål med denne statistikken er å vise hvordan forbruket av andre statlige støtteordninger (især sosialhjelp) er før, under og etter deltakelsen i programmet.

Flere uten støtte under og etter programmet

I 2011 ble litt over halvparten av deltakerne rekruttert blant personer som hadde sosialhjelp som sin hovedinntekt. Denne andelen er nesten lik som de to foregående årene. I 2011 hadde i tillegg 10 prosent mottatt supplerende sosialhjelp, slik at totalt 63 prosent av deltakerne hadde vært sosialhjelpsmottakere rett før programmet. Rekrutteringen fra sosialhjelpssystemet er svært ulik i de forskjellige fylkene. Mens mer enn to av tre deltakere i Aust-Agder hadde hatt sosialhjelp som hovedinntekt, gjaldt det samme bare drøyt en av fire i Finnmark.

Ser vi så på sosialhjelpsavhengigheten underveis i programmet, så mottok 1 av 10 sosialhjelp til livsopphold samtidig med KVP i 2011. Det tilsvarende tallet var så høyt som 1 av 6 året før. I 2011 mottok 16 prosent sosialhjelp som engangsstønad mens de gikk på KVP, 7 prosent fikk sosialhjelp til dekning av særskilte utgifter forbundet med programmet. Naturlig nok er det altså først og fremst avhengigheten av sosialhjelp til livsopphold som reduseres med mottaket av kvalifiseringsstønad. Andelen KVP-deltakere som mottok sosialhjelp, i kortere eller lengre tid, eller som mottok bostøtte underveis i programmet, lå på 43 prosent i 2011. Dette er en nedgang fra 46 prosent i 2010. Med andre ord var det litt flere som klarte seg økonomisk bedre med kvalifiseringsstønad i 2011 enn året før.

Det var 27 prosent av dem som fullførte programmet i 2011 som var avhengig av sosialhjelp som sin hovedinntekt etter endt program. Dette er litt flere enn året før. I fem fylker var denne andelen over 30 prosent, mens den lå under 20 prosent i fem fylker. Akkurat som i 2010 var det klart færrest som gikk tilbake til sosialhjelp som hovedinntekt i de aller minste kommunene (under 5 000 innbyggere)

Andelen som gikk over på ulike trygdeytelser etter programmet var klart lavere enn før. Samlet sett var det hele 28 prosent som ikke mottok noen form for offentlig stønad etter endt program. Dette er en økning fra 20 prosent i 2010, og en fordobling siden 2009.

Andel med sosialhjelp som hovedinntekt etter avsluttet program, etter kommunestørrelse. Prosent

Flere i arbeid etter programmet

At flere klarer seg uten offentlig støtte etter programmet, kan ses i sammenheng med at flere kommer i arbeid. Mens 21 prosent gikk over til ordinært arbeid i 2010, gjaldt dette 24 prosent i 2011. Akershus var fylket der flest KVP-deltakere fikk ordinært arbeid med hele 33 prosent av deltakerne. For landet under ett var det også flere enn før som enten gikk til arbeidsmarkedstiltak, tilrettelagt arbeid eller arbeid med lønnstilskudd. Slik sett synes det som om programmets gjennomslagskraft, i forhold til målsettingene om selvforsørging og arbeid, har økt i 2011.

Kun 5 prosent av dem som deltok i KVP i 2011, hadde avbrutt deltakelsen ved å utebli fra programmet ved årsskiftet. Denne andelen er noe lavere enn året før. Andelen avbrutte program varierer fra under 3 prosent i Hedmark og Buskerud, til 10 prosent i Aust-Agder.

Praksisplass vanligste tiltak underveis

Det mest brukte tiltaket i kvalifiseringsprogrammet er praksisplass. 44 prosent av deltakerne hadde dette som en del av programpakken i 2011. Relativt mange av disse hadde startet programmet sitt allerede i 2010. Nest vanligst var tilrettelagt arbeidstrening, hvor dette gjaldt 29 prosent av deltakerne i 2011. Slik arbeidstrening var forholdsvis vanligst for deltakere under 25 år.

Når det gjelder alderssammensetningen til KVP-deltakerne, så varierer den fortsatt en del mellom fylkene. Især er det Oslo som skiller seg ut med relativt høy alder på deltakerne. På landsbasis var 23 prosent av deltakerne under 25 år, mens dette kun gjaldt 6 prosent av deltakerne i Oslo. For landet samlet sett var 51 prosent av deltakerne mellom 30 og 50 år, mens tilsvarende tall for Oslo gjaldt 67 prosent av deltakerne. Møre og Romsdal hadde, i likhet med året før, flest deltakere under 25 år med 37 prosent.

Om publiseringen

Skjemaet skiller mellom tre former for bruk av økonomisk sosialhjelp underveis i kvalifiseringsprogrammet: a) som engangsstønad, b) til dekking av særskilte utgifter knyttet til deltakelsen i programmet og c) som fast supplement til dekking av løpende livsoppholdsutgifter.

 

Ved årets KOSTRA- publisering ble det frigitt kommunefordelte tall for kvalifiseringsprogrammet i 2011. Med dette publiseres data som er for detaljerte på kommunenivå. Data publiseres her etter fylke og kommunestørrelse. I alt 403 kommuner rapporterte deltakere på KVP til SSB for 2011. 18 kommuner hadde ingen deltakere, mens 10 mindre kommuner hadde deltakere, men unnlot å sende inn skjema. Ut over dette frafallet på 11 kommuner har vi valgt å holde 9 kommuner utenfor enkelte tabeller på grunn av svakheter i data. I tillegg har en del kommuner rapportert færre KVP-deltakere til SSB enn til NAV, slik at publiseringen er basert på data om 11 313 deltakere av de 12 554 deltakerne som er rapportert til NAV.

 

En nærmere beskrivelse av datainnsamlingen og begrepene som benyttes, er gitt i Om statistikken.

Tabeller: