53838_not-searchable
/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/kvalstonad/aar
53838
1 av 5 i ordinært arbeid etter programmet
statistikk
2011-12-05T10:00:00.000Z
Sosiale forhold og kriminalitet
no
kvalstonad, Kvalifiseringsstønad, kvalifiseringsprogram, sosialhjelpsytelser, stønadssituasjon.Trygd og stønad, Sosiale forhold og kriminalitet
false

Kvalifiseringsstønad2010

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

1 av 5 i ordinært arbeid etter programmet

Tall fra kvalifiseringsprogrammet i 2010 viser at 21 prosent av dem som fullførte programmet, begynte i ordinært arbeid. Dette er en noe mindre andel enn året før. På den annen side er flere enn før blitt uavhengige av offentlig stønad som følge av programmet.

Kvalifiseringsprogrammet (KVP) er et NAV-tilbud til dem som står i fare for å bli langtidsmottakere av sosialhjelp. Gjennom forpliktende bistand og oppfølging skal programmet bidra til at flest mulig av deltakerne kommer i arbeid. Målgruppen omfatter personer i yrkesaktiv alder med vesentlig nedsatt arbeidsevne, og ingen eller få ytelser i folketrygden. Personer i målgruppen vil også ofte ha andre levekårsproblemer av helsemessig og/eller sosial karakter,

Lavest andel unge deltakere i Oslo

På landsbasis var 24 prosent av deltakerne under 25 år. I Møre og Romsdal og Nord-Trøndelag var det flest unge deltakere, 38 prosent. I likhet med i fjor var andelen unge deltakere lavest i Oslo, kun 8 prosent.

Når det gjelder deltakernes inntektsgrunnlag før de søkte om deltakelse i kvalifiseringsprogrammet, hadde 51 prosent hatt sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold. 11 prosent hadde fått sosialhjelp som supplement til annen hovedinntekt. Rekrutteringen til KVP fra gruppen med sosialhjelp som hovedinntektskilde varierer mellom fylkene. Nær to av tre deltakere i Agderfylkene og Hordaland ble rekruttert fra denne gruppen. I Nordland ble litt mer enn en av tre deltakere rekruttert fra samme gruppe.

Flere er blitt uavhengig av offentlige stønader etter KVP

Arbeidstrening og praksisplass var de vanligste aktivitetene i programmet. Boveiledning, sosial trening og bistand fra miljøarbeidere var noe vanligere blant deltakere under 25 år, mens språkopplæring ble hyppigere gitt til deltakere over 25 år.

Når det gjelder forholdet til andre offentlige ytelser i løpet av programperioden, hadde 16 prosent mottatt sosialhjelp til livsopphold, mens 28 prosent hadde fått sosialhjelp som engangsstønad. 40 prosent mottok Husbankens bostøtte, og 6 prosent kommunal bostøtte. Andelen deltakere som mottok sosialhjelp til livsopphold, var høyest i Rogaland og lavest i Oslo.

Kun 6 prosent av dem som deltok i KVP i 2010, hadde avbrutt deltakelsen ved å utebli fra programmet ved årsskiftet. Andelen avbrutte program varierer fra 2 prosent i Hedmark til 10 prosent i Aust-Agder. Av deltakerne som fullførte programmet, eller avsluttet etter avtale, gikk 21 prosent til ordinært arbeid, ned fra 26 prosent i 2009. Antall personer som fullførte KVP, var riktignok langt flere i 2010 enn året før. I Nord-Trøndelag gikk flest av deltakerne til ordinært arbeid. På landsbasis gikk 10 prosent av deltakerne til arbeidsmarkedstiltak og 7 prosent til utdanning, mens for 20 prosent var situasjonen uavklart. En av fem som fullførte eller avsluttet programmet etter avtale, var blitt uavhengige av offentlige stønader gjennom programmet, andelen er 40 prosent høyere enn i 2009. Flest deltakere var blitt uavhengige av offentlig stønad i de minste kommunene.

Om publiseringen

Ved publiseringen av endelige tall for økonomisk sosialhjelp for 20 10 den 28. juni ble det frigitt tall som viser hyppigheten av sambruk mellom sosialhjelp og kvalifiseringsstønad. I tillegg publiserte KOSTRA 15. juni tall for personer med iverksatt kvalifiseringsprogram i 2010, samt detaljerte utgiftstall for kommunenes utgifter til kvalifiseringsordningen i 2010 (KOSTRA-funksjon 276). Med dette publiseres mer detaljerte data om ordningen.

I alt 417 kommuner rapporterte deltakere på KVP til NAV for 2010, mens 413 av disse har sendt inn data til SSB. Ut over dette frafallet på fire kommuner har vi valgt å holde to kommuner helt utenfor publiseringen på grunn av gjennomgående feil eller mangler, mens ti andre kommuner er holdt utenfor enkelte tabeller. I tillegg har en del kommuner rapportert færre KVP-deltakere til SSB enn til NAV, slik at publiseringen er basert på data om 12 000 deltakere av de 13 800 deltakerne som er rapportert til NAV.

Data publiseres på fylkesnivå og etter kommunestørrelse. Flere kommuner har ikke gjennomført en fullstendig oppretting av tallene, og det frigis derfor ikke tall for enkeltkommuner. Tallene tar først og fremst sikte på å vise noen hovedtendenser i bruken av KVP på aggregert geografisk nivå. Først ved KOSTRA-publiseringen 15. juni 2012 blir det frigitt ordinær kommunestatistikk for KVP.

Tabeller: