Rapporter 2013/38

Forsvars- og politipersonell som har deltatt i internasjonale operasjoner

Veteraners levekår

Les om hvordan personer som har deltatt i internasjonale operasjoner for Forsvaret eller Politiet, lever etter at de er kommet tilbake. Arbeid, inntekt, helse, bolig og sosial kontakt er blant temaene som rapporten tar for seg.

Personer som har tjenestegjort i utlandet for Forsvaret eller Politiet, har gjennomgående god helse og en høy yrkesdeltagelse sammenlignet med befolkningen. Negative opplevelser under utenlandsoppholdet kan imidlertid påvirke livskvaliteten.

Denne rapporten beskriver noen av de viktigste funnene fra undersøkelsen "Veteraners levekår". Resultatene for dem som har tjenestegjort for Politiet eller Forsvaret i utlandet, blir sammenlignet med tilsvarende funn fra levekårsundersøkelser som dekker hele befolkningen.

Mange yrkesaktive kvinner

Mange av forsvarsveteranene er heltids yrkesaktive, i forhold til referansegruppen gjelder det spesielt en stor andel kvinner. Forsvarsveteraner jobber også mye. Politi¬veteraner er ikke heltids yrkesaktive i samme grad, med unntak av at svært mange kvinner er yrkesaktive på heltid. Totalt konkluderer SSB med at veteraner, både fra forsvaret og fra politiet, er grupper som har høy grad av deltakelse på arbeids¬markedet sammenlignet med referansegruppene, og det er derfor lite som tyder på at tjenesten i betydelig grad bidrar til lavere yrkesaktivitet eller svekker arbeids¬forholdene. Negative opplevelser fra tjenesten kan imidlertid øke faren for å falle ut av arbeidsmarkedet. En må også være oppmerksom på at veteranpopulasjonen er definert ut fra at de allerede har hatt tilknyting til arbeidslivet gjennom oppdrag i utlandet, og dermed er sannsynligheten for høy yrkesaktivitet større enn når en sammenligner med en referansegruppe der det kun er justert for kjønn og alder.

God helse

I det store og hele tyder undersøkelsen på at veteraner har minst like god både fysisk og psykisk helse som referansegruppen. Forsvarsveteraner vurderer sin helse som like god som medlemmene av referansegruppen, politi¬veteraner bedre. En mindre andel veteraner har varig sykdom enn det som forekommer i referansegruppene. Svekket psykisk helse forekommer omtrent i samme omfang blant forsvarsveteraner som i referansegruppen, mens det forekommer sjeldnere blant politiveteraner. Med unntak for en noe lavere bruk av allmennlege ser det også ut til at veteraner benytter helsetjenester omtrent i samme omfang som andre. Dette trenger ikke bety at tjenesten ikke er forbundet med fare for svekket helse. Det stilles krav om helse både til forsvars- og politipersonell. Det er derfor grunn til å anta at veteraner i utgangspunktet er en gruppe som har god helse, antagelig bedre enn referansegruppen. Ut fra denne undersøkelsen er det dessverre ikke mulig å si noe direkte om hvordan selve tjenesten har påvirket den enkelte veterans helse, men det er funn som viser en viss sammenheng mellom opplevelser under tjenesten og svekket helse. God oppfølging etter tjenesten ser imidlertid ut til å hjelpe.

 Romslig boligøkonomi

Resultatene viser en høy eierandel blant veteraner og en boligstandard som er minst like god som i sammenlignbare deler av befolkningen. Veteraner har i gjennomsnitt høyere utgifter til renter og avdrag enn det referansegruppene har, men boutgiftsbelastningen er ikke større og opplevelsen av boligøkonomien er mer positiv enn i referansegruppene.

Levekårsundersøkelsen blant veteraner ble gjennomført høsten 2012 og er en utvalgsundersøkelse bestående av personer som har deltatt i internasjonale operasjoner for Forsvaret eller Politiet. Undersøkelsen har kartlagt ulike levekårsemner som arbeid, inntekt, helse, bolig og sosial kontakt, samt enkelte tema som er spesielt relevante for veteraner.

Rapporten og undersøkelsen er finansiert av Forsvarsdepartementet, Justisdepartementet, Arbeidsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Om publikasjonen

Tittel

Veteraners levekår. Forsvars- og politipersonell som har deltatt i internasjonale operasjoner

Ansvarlig

Tor Morten Normann

Serie og -nummer

Rapporter 2013/38

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Levekår

ISBN (elektronisk)

978-82-537-8744-2

ISBN (trykt)

978-82-537-8743-5

ISSN

1892-7513

Antall sider

90

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt