Samfunnsspeilet, 1996/1

Levekårsundersøkelsen

Velferdsutviklingen halvveis inn på 1990-tallet

Publisert:

De senere års vekst i husholdningenes inntekter og fallet i lånerentene har redusert det økonomiske presset på husholdningene. Dette gjelder ikke minst barnefamiliene. Økt yrkesaktivitet blant mødre og lengre arbeidsdager blant fedre har skapt bekymring for tidspresset i barnefamiliene. Resultatene fra Levekårsundersøkelsen 1995 kan tyde på at barnefamilienes økonomi i større grad enn før gir åpning for redusert arbeidstid. Etter 1991 har økningen i andelen fedre med lang arbeidstid stoppet opp og det er blitt flere småbarnsforeldre som ønsker kortere arbeidstid selv om det fører til redusert inntekt.

Åpne og les artikkelen i PDF (812 KB)

Kontakt