Notater 2019/04

Utvikling av en forløpsdatabase på barnevernsområdet – Forprosjekt

Notatet er et sluttprodukt av forprosjektet med arbeidstittelen «Utvikling av en forløpsdatabase på barnevern».

Gjennom dette forprosjektet har SSB bl.a. kartlagt mulighetene for å organisere barnevernsdata fra 2013 på en ny måte som: 1) gjør det enklere å utvide barnevernsstatistikken og 2) gjør det enklere å levere barnevernsdata til forskning og analyse også på forløpsform, som er sammenlignbar over tid.

Fra 2013 tok kommunene i bruk datovariabler i barnevernsinnrapporteringen, noe som gjør det mulig å lage forløp på barnevernsdata. Per i dag utleverer SSB årgangsfiler på barnevernsområdet. Datamaterialet er på nåværende form ikke tilrettelagt for forløp, og kan kun gi grunnlag for en grov tidsinndeling uten mulighet til å danne et fullstendig bilde av bevegelser over tid innenfor barnevern.

En forløpsdatabase vil imidlertid gi nye muligheter for en mer nyansert barnevernsstatistikk med vekt på forløp. Databasen vil gi et detaljert datagrunnlag for forløpsanalyser. Dette vil være basert på standardiserte og kvalitetssikrede rutiner som sikrer at dataopplysningene er fullstendige og at det er konsistens i informasjonen over tid, både innenfor én årgang og mellom ulike årganger.

Fordelen med en ferdig bygd forløpsdatabase er at den legger opp til bruk av hyppigere dateringer i forløpsanalyser. På den måten blir det mulig å følge et barn gjennom dets barnevernskarriere med overganger mellom ulike tilstander både innenfor og utenfor barnevernet.

Det siste som et direkte resultat av at en forløpsdatabase gir mulighet for koblinger til andre data på forløpsform med informasjon om blant annet utdanning, økonomisk sosialhjelp, arbeidsmarkedet og demografiske bakgrunnsopplysninger.

Om publikasjonen

Tittel

Utvikling av en forløpsdatabase på barnevernsområdet – Forprosjekt

Ansvarlig

Vibeke Sky

Serie og -nummer

Notater 2019/04

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Oppdragsgiver

Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9869-1

Antall sider

32

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt