Rapporter 2006/24

Introduksjonsstønad blant innvandrere

Uførepensjon og sosialhjelp

Denne rapporten beskriver mottak av uførepensjon og sosialhjelp/introduksjonsstønad blant innvandrere.

I den delen som omhandler uførepensjon, er det rettet et spesielt fokus på førstegenerasjonsinnvandrere som mottar uførepensjon, og med noen sammenlignbare tall for alle uførepensjonister i befolkningen. Dataene er for året 2004, men det er også gitt noen tall tilbake i tid. Alle dataene er hentet fra FD-Trygd (Forløpsdatabasen-Trygd).

Dataene om sosialhjelp/introduksjonsstønad omfatter personer som mottar sosialhjelp/introduksjonsstønad i 2003 og 2004, med et spesielt fokus på mottakere med innvandrerbakgrunn. Dataene er hentet fra sosialhjelpsregisteret for 2003 og 2004, og befolkningsfiler.

Prosjektstøtte: Arbeidet med rapporten er finansiert av Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Om publikasjonen

Tittel

Uførepensjon og sosialhjelp. Introduksjonsstønad blant innvandrere

Ansvarlige

Grete Dahl, Sandra Lien

Serie og -nummer

Rapporter 2006/24

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Trygd og stønad

ISBN (elektronisk)

82-537-7028-6

ISSN

0806-2056

Antall sider

45

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt