Sosiale relasjoner blant personer 16 år og eldre, etter kjønn, alder, utdanning, hovedaktivitet, husholdningstype, geografi og inntekt. 2014 og 2015*. Prosent

Tilbake til artikkelen

Sosiale relasjoner blant personer 16 år og eldre, etter kjønn, alder, utdanning, hovedaktivitet, husholdningstype, geografi og inntekt. 2014 og 2015*. Prosent
  Har 2 eller færre personer de kan regne med ved store personlige problemer Har noen å spørre om praktiske råd eller hjelp Har svært høy tillit til medmennesker Har jobbet minst 10 timer gratis siste år Antall personer Er plaget av ensomhet* Antall personer*
I alt 8 85 54 30 7 289 16 8 107
Kjønn              
Menn 9 83 52 31 3 788 13 4 081
Kvinner 7 86 56 29 3 501 18 4 026
Alder              
16-24 år 6 93 40 24 947 22 1 183
25-44 år 6 90 51 32 2 203 15 2 442
45-66 år 7 82 60 33 2 854 13 3 010
67 år og over 14 74 58 25 1 285 17 1 472
Utdanningsnivå              
Grunnskole 13 81 43 20 1 510 21 1 754
Videregående 7 84 53 30 3 015 13 3 287
Universitet og høgskole 4 89 65 39 2 676 13 2 750
Hovedaktivitet              
Yrkesaktiv heltid 6 88 57 34 3 978 11 4 248
Yrkesaktiv deltid 4 88 56 30 576 16 602
Arbeidsledig 12 83 35 23 128 26 182
Student eller elev eller i arbeidsrettet opplæring (inkludert verneplikt) 6 91 44 27 732 23 946
Alders- eller afp pensjonist 13 75 58 25 1 392 16 1 539
Ufør eller ikke i stand til å arbeide 17 72 43 24 402 35 480
Husholdningstype              
Aleneboende under 45 år 8 89 44 24 702 26 814
Aleneboende 45 år eller eldre 18 73 54 24 979 30 1 081
Parhusholdninger uten barn under 45 år 5 94 52 21 441 13 439
Parhusholdninger uten barn 45 år eller eldre 6 81 61 30 1 995 7 2 046
Parhusholdninger med barn 0-19 år 5 90 54 39 2 337 11 2 533
Enslige forsørger m/barn 0-19 år 10 84 51 31 370 22 530
Geografi              
Oslo 9 86 53 24 914 19 895
Andre tettsteder, med 100 000 innbyggere eller fler 7 84 57 29 1 067 16 748
Tettsteder, fra 20 000 innbyggere til 99 999 innbyggere 7 84 53 27 1 697 16 1 843
Tettsteder, fra 2000 innbyggere til 19 999 innbyggere 7 84 53 30 1 538 15 1 971
Tettsteder med opp til 1999 innbyggere, samt spredtbygde strøk 9 85 55 36 2 068 14 2 495
Inntekt etter skatt per forbruksenhet              
Personer i husholdninger med de 25 prosent laveste inntektene 16 76 43 21 822 26 1 033
Personer i husholdninger med de 25 prosent nest laveste inntektene 11 80 53 28 1 551 18 1 697
Personer i husholdninger med de 25 prosent nest høyeste inntektene 5 87 57 35 1 912 11 2 034
Personer i husholdninger med de 25 prosent høyeste inntektene 5 88 62 33 2 209 8 2 241

Kontakt